ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הליך כינוס נכסים

כינוס נכסים היא פעולה המתבצעת על ידי בעל תפקיד אשר הוגדר מראש על ידי לשכת ההוצאה לפועל במטרה לתפוס את נכסי החייב, למוכרם ובאמצעות הכסף שיתקבל, לפרוע את החוב שיצר החייב. הליך כינוס נכסים נפוץ בעיקר בשלושה מישורים בעולם המשפט. בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הליך הוצאה לפועל וכן במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי.

הליך כינוס נכסים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כידוע, חייב אשר נפתח לו תיק בהוצאה לפועל בגין חובות שצבר עלול למצוא את עצמו תחת הגבלות וסנקציות משפטיות לא פשוטות. במסגרת הליכי הוצאה לפועל ניתן להגביל את חירותו של החייב, ניתן להטיל עיקולים על משכורתו וניתן גם למנות כונס נכסים במסגרת ההליך. חוב שנצבר הוא חוב שהולך וגדל ועלול לסבך את החייב הרבה מעבר לתשלום הכספי עצמו. מוזמנים לקרוא גם על – תשלום צו כינוס.

במאמר זה נבחן ונראה באילו הליכים משפטיים ניתן למנות כונס נכסים לנכסיו של החייב. נראה מה כונס הנכסים רשאי לעשות במסגרת ביצוע תפקידו ולבסוף נבדוק כיצד באמצעות עיקול הנכס ניתן לפרוע את החוב ומה החייב יכול לעשות במידה וירצה למנוע את הליך כינוס נכסים.

 

כינוס נכסים במסגרת הוצאה לפועל

הליך גבייה בהוצאה לפועל יפתח נגד חייב כאשר הזוכה פתח נגדו תיק בגין בקשה לביצוע שטרות או אי קיום פסק הדין שניתן נגדו במסגרת הליך אזרחי. סעיף 53 לחוק הוצאה לפועל קובע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מינוי כונס נכסים לנכס מסוים של החייב או לכלל נכסיו אם מצא שיש בכינוס הנכס כדי לסייע לביצוע פסק הדין או הליך הגבייה בהוצאה לפועל.

בדרך כלל, הוראה על מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל תינתן לאחר שהחייב לא מילא אחר הוראות הרשם ולא פרע את חובו. במקרים אחרים, תינתן הוראה שכזו כאשר החייב סירב להעביר נכס הנמצא ברשותו לנושה כזה או אחר והוא מתחמק מהתחייבותו.  כינוס נכסים בהוצאה לפועל הוא אמצעי להפעיל לחץ על החייב לבוא ולסלק את החוב או לעמוד בהוראות הוצאה לפועל שניתנו בעניינו.

 

סמכויותיו של כונס הנכסים במסגרת הליך הוצאה לפועל

לכונס הנכסים אשר קיבל את מינויו מרשם הוצאה לפועל לתפוס את נכסיו של החייב יש את הסמכויות הבאות:

  • לנהל את הנכס – ככל ומדובר בנכס הדורש ניהול ותחזוקה כגון חנות או משרד רשאי הכונס להמשיך ולנהל את הנכס בשמו של החייב.
  • למכור את הנכס – עורך דין כונס נכסים רשאי ליטול את הנכס שנתפס ולמוכרו. את הכספים אשר יתקבלו בגין המכירה יעביר לקופת הוצאה לפועל אשר באמצעותם תפעל לסילוק החובות שצבר החייב.
  • לממש את הנכס – ככל ומדובר בנכס הדורש מימוש כגון אופציות בבורסה וכו’, כונס הנכסים רשאי לממשם ובאמצעות הכספים שיתקבלו לפרוע את החוב.
  • לעשות בנכס כל אשר יורה לו רשם הוצאה לפועל – כונס הנכסים רשאי להחזיק בנכס עד שיתקבלו הוראות מרשם הוצאה לפועל כיצד יש לנהוג בנכס.

לכונס הנכסים קיימת אחריות אישית כלפי הנכס שתפס ונמצא באחריותו. כונס אשר יתרשל ויגרום נזק לנכס או הרכוש שנתפס ונמצא באחריותו עלול לשלם פיצוי כספי או לחילופין יורה רשם הוצאה לפועל על מימוש הערבות שהפקיד בעת שקיבל את המינוי. כל פעילות שיבצע כונס הנכסים תרשם בדו”ח אשר יועבר לעיון רשם הוצאה לפועל. בהתאם לסעיף 61 לחוק הוצאה לפועל, הגורם המשפטי אשר יבצע בפועל את התפיסה של הנכס הוא מנהל לשכת הוצאה לפועל אשר תעבירו לידי כונס הנכסים לצורך מכירתו. זהותו של כונס הנכסים תקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל. כונס הנכסים יכול להיות אדם פרטי או כל אדם אחר אך בדרך כלל לא יתמנה הזוכה לתפקיד זה אלא מנסיבות מיוחדות.

 

כינוס נכסים במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הליך כינוס נכסים במסגרת בקשה לחדלות פירעון, פשיטת רגל, הוא אחד מהדרכים לסילוק החובות. לאחר חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, אינטרס שיקום החייב קיבל מעמד בכורה במסגרת ההליך והוא גובר על ייתר האינטרסים האחרים לרבות אלו של הנושים. במסגרת הליך חדלות פירעון, תערך תוכנית שיקום לחייב אשר במידה ויעמוד בה בדביקות יוכל לקבל בסופה צו הפטר אשר ימחק לו את החובות שהיו לו ערב הגשת הבקשה.

שיקום החייב אכן בעל ערך עליון בהליך חדלות פירעון. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מהחובות שצבר החייב ומהנושים שבצדק רוצים להשיב לעצמם את כספם. מסיבה זו, לאחר מתן צו שיקום כלכלי לחייב ימונה נאמן אשר ירכז את נכסיו של החייב וימכרם במסגרת מכירה פומבית. מכירה פומבית כידוע הינה מכירה המתבצעת לקהל הרחב במסגרתה תתקבל ההצעה הגבוה ביותר והנכס יימכר למציע. באמצעות הכספים שיתקבלו בקופת הכינוס יפרע החוב.

חשוב לשים לב כי במסגרת כינוס נכסים בהליך חדלות פירעון לבית המשפט סמכות רחבה בכל הנוגע לכינוס ביתו של החייב. כאשר מדובר בבית יחידי של החייב הרי שבית המשפט לא יאפשר את כינוסו מבלי שהושגה לחייב דירה אחרת. הטעם לסיבה זו היא סיבה אנושית שכן אין אנו מעוניינים להותיר את החייב ובני משפחתו ללא קורות גג. קרא עוד על – כונס נכסים בפשיטת רגל.

 

כינוס נכסים במסגרת הליך סדר דין אזרחי

תפיסת נכס במסגרת תקנות סדר דין אזרחי מתאפשרת כאשר קיים חשש כי החייב יעלים את הנכס ובכך יכביד על ההליך המשפטי ועל התוצאה הסופית. תקנה 387 לתקנות סדר דין אזרחי קובעת כי לבית המשפט סמכות למינוי כונס נכסים לתפיסת נכס המצוי בחזקתו של אדם אם השתכנע כי קיים חשש ממשי שאותו אדם ישמיד או יעלים את הנכס ובכך יכביד על ביצוע פסק הדין או ההליך.

בשונה מכינוס נכסים בהליך של חדלות פירעון או הוצאה לפועל, בהליך אזרחי כינוס נכסים לרוב יעשה כאמצעי מנע הנועד למנוע מהחייב להעלים נכס הקיים ברשותו.

 

אילו פעולות צריך לנקוט כונס הנכסים כאשר הוא תופס את הנכס

אין ספק כי תפיסת נכסיו של חייב מהווים פגיעה חמורה בזכות הקניין שלו. מסיבה זו ועל מנת לצמצם את הפגיעה ככל שניתן הוראה המחוקק על מספר פעולות חיוניות שעל הכונס לבצע כאשר הוא ניגש לתפוס את נכסיו של החייב.

בטרם יפתח הכונס בהליכי הכינוס, יעביר הודעה לחייב כי ניתן נגדו צו לכינוס נכסים. יש צורך כי החייב יבין את משמעות הצו והשלכותיו. ככל וקיים מחשב בביתו של החייב, לא ניתן לתפוס אותו אלא בהוראה מפורשת של בית המשפט. ככל הנראה הסיבה העומדת מאחורי טעם זה הוא הרצון לשמור על פרטיותו של החייב.

 

כיצד ניתן להתמודד על הליך כינוס נכסים

יש לזכור כי כינוס נכסים הינו הליך פוגעני המהווה פגיעה חמורה בחייב ובבני משפחתו. כינוס הנכסים אינו עומד כך סתם ללא סיבה וכי מאחוריו קיים רצון אמיתי לפרוע את החובות שנצברו על ידי החייב. על מנת שניתן יהיה להתמודד כראוי עם הליך כינוס נכסים יש להבין תחילת את משמעות ההליך וכיצד ניתן להתמודד עימו.

טיפול משפטי נכון בהליך כינוס נכסים אינו מתמקד אך ורק בכינוס הנכס עצמו אלא מהווה טיפול מקיף לכלל הבעיה שנוצרה לחייב וסיוע במחיקת החובות. עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון יוכל לאתר לחייב בהתאם לנסיבות חייו וייתר הנסיבות את הפתרון המשפטי המתאים עבורו ובכך יסייע לו לא רק להסיר את כינוס הנכסים אלא לפרוע את החובות ולהביא למחיקתם.

כינוס נכסים היא פעולה המגיעה לאחר שרשרת פעולות שנקט הזוכה כלפי החייב אשר לא הועילו. מסיבה זו מומלץ לחייב להירתם בכל כוחותיו לטיפול בבעיה המשפטית שנוצרה ולהביא לסילוק החובות באופן המקסימלי שניתן.

משרד עורך דין פשיטת רגל וחדלות פירעון דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. נפתחו נגדך הליכים בהוצאה לפעול פנה אלינו עוד היום ואנו נדאג לסייע לך לפתרון הבעיה מהר ככל שניתן.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן