ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

צו כינוס נכסים

כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון על בית המשפט לבחון את הבקשה ובמידת הצורך לאשרה ולאפשר לחייב לפתוח בהליך מחיקת חובות. צו כינוס נכסים מחייב למעשה את החייב להגיש למנהל המיוחד דוחות כספיים אודות כספו ורכושו. מנהל מיוחד הינו גורם אשר מונה על ידי בית המשפט ונועד לטפל בענייניו של החייב.

צו כינוס נכסים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הגשת דוחות מטעם החייב נעדו לשקף את מצבו הכלכלי ולאפשר לכונס הרשמי בשלב מאוחר יותר לרכז את נכסיו ולמוכרם במטרה לפירעון החובות וסילוקם. הליכי פשיטת רגל הינם הליכים משפטיים סבוכים ומורכבים אשר מומלץ בחום להיוועץ עם עורך דין בטרם תתקבל החלטה כלשהי. משרדנו מאחל בימים אלו הצלחה ושגשוג לכל החייבים באשר הם ומעודדים אותם לפתוח בהליכי שיקום עצמי ויציאה לדרך חיים חדשה.

 

מהו צו כינוס נכסים

על מנת שניתן יהיה להבין מהו צו כינוס הנכסים יש להבין תחילה מהו הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כל אדם או חברה בע”מ אשר צברו חובות כספיים יכולים לפתוח בהליך חדלות פירעון ולפעול לשיקום עצמם ובני משפחתם. בקשת פשיטת רגל יכולה להיפתח ביוזמת החייב וכן כנגד החייב על ידי הנושים השונים אשר צבר. עם הגשת הבקשה המתאימה לנאמן על הליכי חדלות פירעון ואישורה, יתקבל אישור מבית המשפט לפתיחת ההליך וקידמו.

צו כינוס נכסים הוא לעשה הוראה הניתנת על ידי בית המשפט בו מורה בית המשפט לחייב להמציא לנאמן דוחות כספיים אודות מצבו הכלכלי והנכסים הנמצאים ברשותו. במסגרת צו כינוס הנכסים ירכז הנאמן את נכסי החייב וימכור אותם לצורך סילוק החובות שצבר לנושים השונים. חלוקת הכספים מקופת הנשייה תעשה על פי סדר דין כאשר נושה מובטח יקבל תחילה את הכספים המגיעים לו ורק לאחר מכן הנושים השונים.

צו כינוס נכסים מסייע לחייב במובן שלאחר מתן הצו, יוקפאו כל הליכי גביית חובות שנפתחו כנגדו קודם לכן בהוצאה לפועל ולא ניתן יהיה לפעול כנגדו במסגרת אותם הליכים. בבית המשפט למעשה החייב מוגן מפני כל הליכי גביית החובות שנפתחו כנגדו קודם לכן ושיקומו הוא אחת הפעולות המרכזיות אשר בית המשפט שם לנגד עיניו.

 

כיצד מתבצע הליך כינוס נכסים

עם מתן צו כינוס נכסים ובית המשפט או רשם הוצאה לפועל אישרו את פתיחת ההליך, יורה הממונה לחייב להעביר לידו דו”ח מפורט אודות רכושו ונכסיו. לאחר שהנאמן יקבל לידיו את הדו”ח יורה הוא על כינוס נכסיו של החייב ומכירתם לצורך פירעון החובות שצבר. כונס הנכסים הרשמי ימנה עורך דין כונס נכסים מטעמו אשר יפקח על מכירת הרכוש.

 

מכירת רכושו של החייב נועדה למצות את ההילך המשפטי ככל שניתן ולאפשר לחייב לשקם עצמו. באמצעות הכספים אשר יתקבלו ממכירת רכושו ונכסיו של החייב יפעל הנאמן לסילוק החובות ופירעונם. אין ספק כי מדובר בצעד אשר עלול לפגוע בחייב שעה שרכושו ונכסיו ניטלים ממנו לטובת קופת הנשייה. יחד עם זאת במכלול האיזון העדין בין זכויותיו של החייב לבין זכויותיהם של הנושים מצא המחוקק לנכון לעשות כן.

 

חייב או צד ג’ הרואים עצמם נפגעים כתוצאה מכינוס הנכסים רשאים לעתור לבית המשפט על מנת שיורה על ביטול ההחלטה או צמצומה. בדרך כלל כאשר רכושו של צד ג’ נמצא בידי החייב יפעל אותו גורם לביטול ההחלטה.

 

כינוס נכסי החייב דווקא יגן עליו

כאשר מכונסים נכסי החייב מנוע הוא מלבצע פעולות עסקיות נוספות וכן לצבור נושים נוספים. הקפאת פעילותו של החייב נועדה דווקא לסייע לו ולא לפגוע בו. באמצעות הקפאת פעילותו העסקית של החייב ראשית יפסיק החייב לצבור חובות כספיים ונושים ושנית יהיה ממוקד כל כולו בשיקום מצבו הכלכלי.

כמו כן, משנכנס צו הכינוס לתוקפו יוקפאו כל הליכי גביית החובות שנפתחו כנגד החייב עד לאחר שיסיים את ההליך המשפטי שפתח. ככל והחייב יוכרז כפושט רגל ויינתן לו בסופו של דבר צו הפטר, הרי שלאחר מכן לא ניתן יהיה להמשיך כנגדו במסגרת אותם הליכי גבייה שנפתחו והוא יוכל למחוק את החובות ולצאת לדרך חיים חדשה.

ממבט ראשון אכן כינוס נכסי החייב נראה כפעולה אשר פוגעת בחייב ומסיבה לו נזק. נטילת נכסי החייב הינה פעולה אשר פוגעת קשות בזכות הקניין של החייב ועלולה להעכיר את מצב רוחו. יחד עם זאת, חייב אשר ישים לנגד עיניו את המטרה הנשגבה והיא מחיקת החובות ויציאה לדרך חיים חדשה צריך לזכור כי מדובר בפעולה מתבקשת ועליו לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים לצורך סיום ההליך המשפטי וקבלת צו ההפטר.

 

המחויבות של החייב במסגרת כינוס הנכסים

כאשר ניתן כנגד החייב צו כינוס נכסים מצופה ממנו לנהוג בתום לב בכל הקשור לדיווחים אשר מעביר הוא לנאמן ולממונה. תום הלב במקרה הזה הינו שיתוף פעולה מלא של החייב עם הגורמים הרלוונטיים וכן דיווחים אמיתים המשקפים את מצבו הכלכלי. חייב אשר לא ידווח את מלוא הנכסים שברשותו או חייב אשר ימשיך לצבור חובות כספיים חרף הליך חדלות פירעון שפתח עלול לגרום לבית המשפט להורות על ביטול ההליך.

ביטול הליך חדלות פירעון ע”י בית המשפט כתוצאה מחוסר תום לב של החייב תשיב את החייב שנים ארוכות אחורנית מבחינת מצבו המשפטי. כל ההגבלות אשר הוטלו על החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל ערב הגשת הבקשה תשובנה לתוקפן והחייב ימצא עצמו בתסבוכת משפטית לא קטנה.

מסיבה זו, מומלץ לכל חייב אשר פותח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לשתף פעולה באופן מלא עם עורכי הדין המיצגים אותו בבקשה וכן לנהוג ביושרה כלפי כל המעורבים בטיפול בו. אין ספק כי מדובר בהליך משפטי ארוך וממושך אשר על החייב להתאזר בסבלנות ולפעול לביטול החובות שצבר.

 

תפקידו של עורך הדין עם כינוס נכסי החייב

עורך דין המייצג את החייב בהליך חדלות פירעון וודאי יוכל לסייע לחייב להבין את מצבו המשפטי ובאיזה אופן עליו לפעול. מעבר לסיוע לחייב לצלוח את הליך כינוס נכסים הרי שעורך הדין יוכל לפשט לחייב את כל ההליך כולו עד קבלת צו ההפטר. חייב אשר מעוניין לצלוח את ההליך באופן המקצועי עליו לזכור כי להקפדה על הפרטים הקטנים חשיבות רבה.

כאשר תוגש כנגד החייב בקשה לכינוס נכסיו עורך הדין יוכל להסביר לחייב באיזה אופן עליו לפעול ובמידה ועולה בקשה לסיוג חלק מנכסיו של החייב הרי שעורך הדין יוכל להגיש את הבקשה בשמו של החייב ולפרט בפני בית המשפט את השיקולים לביטול ההחלטה בגין נכסיו של החייב. בסופו של דבר, הליך פשיטת הרגל ובטח ובטח צו כינוס נכסים הינם פעולות משפטיות הדורשות ידע וניסיון מקצועי.

היה ונקלעתם להליכי חדלות פירעון ואין בידכם האפשרות לפרוע את החובות שנצברו לכם הרי שזה הזמן לשקול הליך מחיקת חובות ויציאה לחיים חדשים. תודות לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, החוק החדש, כל חייב אשר צבר לחובתו חובות כספיים רשאי בהתקיים התנאים הקבועים בחוק לפתוח בהליך פשיטת רגל ולצאת לדרך חיים חדשה עם קבלת צו ההפטר. צרו קשר עם משרדנו עוד היום ואנו נסייע לכם בכל שידרש.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן