ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

חוק חשבון מוגבל – מסדיר את הטלת ההגבלות על החייב

הגבלת חשבון בנק היא אחת מהסנקציות שניתן להטיל על חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל. כמו כן, במצבים מסוימים כפי שנראה בהמשך, גם בנק רשאי להטיל הגבלה על בעל החשבון ולחסום אותו מלבצע פעולות בחשבון הבנק שלו ובחשבונות נוספים הנמצאים בבעלותו.

חוק חשבון מוגבל נועד להסדיר את המצבים המשפטיים בהם ניתן להטיל על חשבון הבנק של החייב הגבלות וכן את התקופות בהן תעמודנה הגבלות אלו בתוקף.

חוק חשבון מוגבל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

יש לשים לב כי להגבלת חשבון בנק, קיימות הלשכות נוספות מרחיקות לכת. אדם אשר חשבון הבנק שלו הוגבל מסיבה כזו או אחרת, עלול לאבד את דירוג האשראי שלו בבנק ופרטיו יועברו אף לבנקים נוספים.

בין אם ההגבלה הוטלה על ידי הבנק ובין אם על ידי הוצאה לפועל, הרי שללא ספק מדובר באירוע האמור להטריד כל בעל חשבון ולגרום לו לעשות בדק בית. התמודדות עם הגבלה על חשבון בנק דורשת נקיטת צעדים וטיפול משפטי מקיף ביצירת החובות. במאמר זה נבדוק ונראה מתי תוטל הגבלה על חשבון הבנק, מיהו הגורם שרשאי להטיל אותה וכן מה ניתן לעשות בכדי להסיר הגבלה זו.

 

מהו חשבון בנק מוגבל ומה המשמעות של הגבלה זו בפועל

חוק שיקים ללא כיסוי תשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”) הוא הבסיס המשפטי המשמש מקור כוח להטלת הגבלות על חשבון בנק. סעיף 2(א) לחוק מציין ומסביר מתי חשבון בנק יוגר כחשבון מוגבל בזה הלשון:

“חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון”.

כאמור בסעיף 2(א) לחוק, אדם אשר משך לפחות עשרה שיקים ללא כיסוי בתקופה של שנה יוגדר חשבון הבנק שלו כחשבון מוגבל. תקופת ההגבלה במקרה שכזה, תעמוד על שנה. בתקופה זו, לא יוכל בעל החשבון לפתוח חשבון בנק נוסף וכן לא יוכל למשוך שיקים מחשבון הבנק שלו. שיקים אשר ימשכו על ידי בעל החשבון לא יכובדו על ידי הבנק.

 

מהי הגבלה חמורה ומתי היא תוטל על חשבון הבנק

הגבלה חמורה כשמה כן היא, הגבלה אשר נועדה להחמיר עם הלקוח ולהצר את צעדיו. לקוח מוגבל חמור הוא אדם אשר הגבלת החשבון שלו על ידי הבנק נעשתה פעם נוספת בתוך שלוש שנים או כאשר חשבונות נוספים שלו הוגדו חשבונות מוגבלים. סעיף 3(א) לחוק מגדיר לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות באופן הבא:

“מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות (להלן – לקוח מוגבל חמור):

(1)   לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל;

(2)   מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל”.

 

הסנקציה אשר תוטל על בעל החשבון במקרה ויוגדר כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות גדולה יותר מהגבלה רגילה.

לבעל החשבון הנמצא תחת הגבלה חמורה יאסר למשוך שיקים מכל חשבון השייך לו וכל חשבונותיו יוגדרו כחשבונות מוגבלים. ההגבלה של לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות תעמוד בתוקף לפרק זמן של שנתיים. מועד תחילת ההגבלה יחל 15 ימים מיום הודעת הבנק ללקוח על הגבלת חשבון הבנק שלו.

 

מיהו לקוח מוגבל מיוחד ולאיזו תקופה תעמוד ההגבלה במקרה זה

עד כה ראינו מהן הגבלות המוטלת על ידי הבנקים כחלק מהמלחמה במשיכת שיקים ללא כיסוי. ללקוח מוגבל בהגבלה מיוחדת חלים כל הסנקציות המוטלות בדומה ללקוח מוגבל חמור רק שבמקרה זה תעמוד ההגבלה בתוקפה כל עוד לא ביטלה רשם הוצאה לפועל ועד לתקופה מקסימלית של 5 שנים. כפי שנראה מיד, סעיף 3ג(א) לחוק מגדיר את המצבים בהם תוטל הגבלה מיוחדת:

  • “חייב שרשם ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי סעיפים 66א(3) או 69ד(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967, יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות (להלן – לקוח מוגבל מיוחד).
  • חייב שרשם לענייני המרכז כמשמעותו בסעיף 6א(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ”ה-1995 (בסעיף זה – רשם לענייני המרכז), הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 7א(ג)(3) לחוק האמור, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.
  • חייב שבית משפט הכריז שהוא פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש”ם-1980, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.
  • אדם שבית דין רבני נתן נגדו צו הגבלה לפי סעיף 2(6) לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (הוראת שעה), התשנ”ה-1995, יהיה לקוח מוגבל מיוחד”.

 

כיצד ניתן לערער על החלטת הבנק להטיל הגבלה או הגבלה חמורה על חשבון הבנק

סעיף 10 לחוק מפרט את המצבים בהם ניתן לפנות לבית משפט השלום על מנת לבטל את החלטת הבנק לסרב לכבד שיק הנמשך מחשבון הבנק. בהתאם לסעיף 10 לחוק במקרים הבאים ניתן יהיה להגיש ערעור על החלטת הבנק:

  • “הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות.
  • הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שנים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך ששים הימים האמורים בסעיף 2א.
  • ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהייתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו.
  • נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק.
  • הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה “הכרזה על שעת חירום”, ובין המועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק.
  • הבנק לא שלח הודעה ללקוח על הצורך בהפקדת כספים בחשבון לפי סעיף 7א (בפסקה זו – הודעה), הבנק שלח הודעה לפרטי התקשרות שאינם תואמים את הפרטים שהלקוח מסר לו או שהמועד האחרון טרם חלף, ובשל כך סורב השיק”.

 

מדוע מומלץ לטפל בהגבלה על חשבון הבנק מהר ככל שניתן ומהן ההשלכות הנוספות הנלוות להגבלות אלו

הגבלה על חשבון הבנק היא בעלת משמעות בפני עצמה ונועדה להדק את הפיקוח על משיכת שיקים ללא כיסוי. בנוסף להגבלה שתוטל על ידי הבנק, עלול בעל החשבון להיחשף לסנקציות נוספות נלוות כתוצאה מהטלת ההגבלה. כך למשל, דירוג האשראי שלו ירד באופן משמעותי, הבנק יסרב להעניק לו הלוואות בעתיד אם יצטרך וכן פרטיו יועברו לגופים פיננסים אחרים כחלק מהרצון למנוע חובות נוספים.

מסיבה זו, כאשר מוטלת הגבלה על חשבון הבנק מומלץ לפנות מוקדם ככל שניתן לעורך דין חוק חשבון מוגבל על מנת שניתן יהיה לסייע לבעל החשבון להסיר את ההגבלה ולהביא לפתרון המשבר שנוצר אל מול הבנק.

 

עזרה מקצועית משפטית תוכל לצמצם את הנזק העתידי כתוצאה מהטלת ההגבלה

כפי שניתן לראות בהרחבה במאמר זה, במקרים מסוימים עלולים גורמים שונים להטיל הגבלות על חשבון הבנק ולפגוע בשגרת חייב של בעל החשבון. הגבלה על חשבון הבנק עלולה לגרור סנקציות נוספות נלוות שאת השפעתן ירגיש בעל החשבון שנים ארוכות.

טיפול בהגבלה שהוטלה על חשבון בנק דורשת ניסיון במיצוי הליכי משא ומתן ובקיאות בחקיקה הרלוונטית ובפסיקה. הגבלה שאינה מטופלת עלולה לגרור את בעל החשבון לבעיות כלכליות נוספות ולדרדר את מצבו. הוטלה על חשבון הבנק שלכם הגבלה? צרו עמנו קשר מוקדם ככל שניתן ואנו נסייע לכם למצוא את הפתרון המתאים ביותר עבורכם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן