ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל

הליכי הוצאה לפועל מן הסתם כוללים סנקציות ופעולות ענישה שונות כלפי החייב אשר כנגדו פתחו הנושים תיקים בהוצאה לפועל. בקשה לביטול ההליכים בהוצאה לפועל הינה בקשה אשר יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל הדן בתיק אשר לו הסמכות בהתאם לנתונים אשר הוצגו בפניו האם להיעתר לה או לדחותה.

בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנראה מיד, רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל או להקפיא כל הליך בהוצאה לפועל אם הונחה בפניו תשתית מתאימה לכך ונמצא כי אכן קיימת סיבה מוצדקת לביטול ההליך. מומלץ כי בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל תוגש על ידי עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל, חדלות פירעון ושיקום כלכלי על מנת שסיכויי קבלתה יגדלו באופן משמעותי.

 

אילו הליכים בהוצאה לפועל ניתן להגיש בגינם בקשה לביטולם או הקפאתם

כפי שציינו קודם לכן, חייב רשאי להגיש בקשה לביטול הליך בהוצאה לפועל בגין כל הליך גבייה שנפתח כנגדו. בבקשה לביטול ההליך יש לציין את כל הסיבות והנימוקים לביטול ההליך ומדוע קיים טעם להיעתר לבקשה. בין ההליכים הנפוצים שמשרדנו נתקל בהגשת בקשה לביטול הליכים בהוצאה לפועל ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • ביטול הליך עיכוב יציאה מהארץ. כידוע מדובר בהליך הפוגע בחופש התנועה ומצר את צעדיו של החייב.
  • ביטול הליך עיקול מיטלטלין או עיקול על חשבון הבנק. כחלק מהליכי הגבייה אשר רשאי הזוכה בתיק הוצאה לפועל לנקוט כנגד החייב הוא עיקול משכורתו או כספים הנמצאים בחשבון הבנק שלו וכן עיקול מיטלטלין.
  • ביטול ההכרזה על חייב כחייב המוגבל באמצעים. חייב מוגבל באמצעים אינו יכול לבצע פעולות בסיסיות כגון שימוש בכרטיס אשראי וכו’.

מוזמנים לקרוא מאמר – בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.

 

מתי הלכה למעשה ניתן יהיה לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לביטול הליכים

כפי שנראה מיד, חייב יוכל להגיש בקשת ביטול הליכים בהוצאה לפועל בהתקיים אחד מן המקרים אשר יפורטו להלן:

  1. החייב פעל מול הנושים והגיע להסדר חוב – הסדר חוב הוא אחד מיני דרכים רבות לסיום הליכי הגבייה בתיק הוצאה לפועל ומחיקת חובות. נכון, אין המדובר במחיקת חוב במובן של סילוק החוב ללא פירעונו אך הסדר חוב בהחלט יכול להיות כלי שימושי בידי החייב לסילוק החובות שצבר. במסגרת הסדר חוב יפעל החייב או עורך דינו אל מול הנושים ויגיע להסדר חוב. בדרך כלל, הסדר חוב יעגן את זכויותיו של החייב ויפעל לשמור עליהן. בהסדר חוב החייב יפרע את חובו בתשלומים נוחים ושווים ולרוב גם יכלול הסדר חוב דרישה להקפאת כל הליכי הגבייה אשר נפתחו כנגד החייב.
  2. החייב פרע את חובו – במידה והחייב פרע את החוב, תיק ההוצאה לפועל ייסגר ולא ניתן יהיה להמשיך בהליכי גבייה בגינו. יש לשים לב כי ניתן לשלם את החוב ישירות בלשכת הוצאה לפועל או באמצעות נציג טלפוני. כל המידע באתר הוצאה לפועל קיים ומופיע בו הדרכים באמצעותן ניתן לפרוע את החובות.
  3. החייב פתח בהליכי פשיטת רגל חדלות פירעון ושיקום כלכלי – בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל אינה חייב להיות במובן של הגשת בקשה יזומה. ככל ולחייב חובות גדולים אשר אין ידו משגת לפרוע אותם רשאי הוא לפתוח בהליכי חדלות פירעון ובמסגרתם יוקפאו כל הליכי הגבייה אשר עמדו כנגדו ערב הגשת הבקשה. יש לשים לב כי הליכי חדלות פירעון אינם הליכים קלים ופשוטים ועל החייב יהיה להתמיד במסגרת התוכניות אשר יקבעו בעניינו תקופה ארוכה וממושכת. חייב אשר לא יעמוד בתוכניות אלו או ינצל את הליכי חדלות הפירעון לרעה עלול להביא במו ידיו לביטול ההליך והשבת כל הסנקציות שהוטלו עליו לפעולה. מומלץ להיוועץ עם עו”ד טרם פתיחת הליך זה.
  4. החייב הגיש בקשה למתן צו תשלומים – צו תשלומים הינו כלי יעיל בידי החייב אשר אינו מסוגל לפרוע את חובו. במסגרת צו תשלומים פורע החייב את החובות שצבר בתשלומים נוחים מידי חודש בחודשו. יש לשים לב כי צו תשלומים מוגבל על פי החוק לגובה הסכום. כך למשל, חייב אשר צבר עד 100,000 ₪ ניתן יהיה לפרוס את חובו לתקופה של עד 3 שנים. לאחר שהוכח כי החייב עומד בצו התשלומים אשר ניתן לו ניתן להגיש בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל.

מוזמנים לקרוא בהרחבה על – מה זה הוצאה לפועל.

 

הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביטול ההליך במקרה בו זכויות החייב נפגעה קשות

פעמים רבות הליכי הוצאה לפועל גורמים לנזקים כבדים לחייב נזקים אשר עלולים לדרדר את מצבו האישי והכלכלי הרבה מעבר לחוב שצבר. במקרה זה ניתן לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה מיוחדת לביטול ההליך ולנמק לו מדוע יש לעשות כן. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 214 הקיים באתר רשות הגבייה ולסמן על גבי הטופס את המשבצת של סיבה אחרת. יש לפרט ולנמק מדוע לדעתכם יש להיעתר לבקשתכם ולהורות על ביטול הליכי הוצאה לפועל.

יש לשים לב כי במקרה בו אין לחייב סיבה ממשית לביטול ההליך ככל הנראה רשם הוצאה לפועל לא ייעתר לה. מסיבה זו כאשר פונים לרשם ההוצאה לפועל בבקשה כזו יש לנמקה כראוי וכן לצרף לה כל מסמך או אסמכתא אחרת התומכת בנטען בגוף הבקשה.

 

כל הסיבות האפשריות אשר יגרמו לרשם ההוצאה לפועל להיעתר לבקשתכם ולהביא להקפאת ההליך בהוצאה לפועל

כפי שניתן ללמוד ממאמר זה בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל מן הראוי שתוגש באופן מנומק וממצה כך שסיכויי קבלתה יגברו. כאשר אנו מגישים לרשם הוצאה לפועל בקשה לביטול הליך עיקול אשר הוטל על שכר עבודה נניח יש לפרט מדוע הכספים אשר עוקלו נחוצים לחייב, ככל ולחייב קטינים הסמוכים על שולחנו יש לציין זאת בבקשה.

ככל ומדובר על עיקול אשר הוטל על רכבו של החייב יש לפרט באוזני רשם ההוצאה לפועל את הסיבות אשר יש להביא לביטול הליך העיקול. כך למשל מדובר ברכב המשמש את החייב לצורכי עבודתו וכי דווקא שחרורו יביא להגדלת הכספים אשר יוכל החייב להפריש לקופת הגבייה ובכך לסלק את חובותיו מהר יותר.

ככל והחייב עומד בתשלומים שניתנו לו זוהי גם סיבה מספיק טובה לפנות לרשם ההוצאה לפעול בבקשה להקפאת ההליכים או ביטולים. עמידה בצו התשלומים אשר ניתן לחייב מלמד כי מדובר בחייב אשר נושא באחריותו לחובות שצבר ומעוניין לסיימם באופן מכובד אשר אינו יפגע בו ובמשפחתו.

 

 

כיצד עורך דין יוכל לסייע לכם בביטול ההליכים בהוצאה לפועל ומדוע מומלץ לפנות אליו

כפי שניתן לראות ממאמר זה, הליכי הוצאה לפועל טומנים בחובם אין ספור תתי הליכים וסנקציות אשר רשאים הזוכים להטיל על החייב במסגרת הליכי גביית החוב. בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל חייבת להיות מנומקת ומוסברת כך שרשם ההוצאה לפועל ייעתר לה ויורה על ביטול ההליך. עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל חדלות פירעון יוכל לסייע לכם לנסח את הבקשה באופן מדויק ונכון ובכך להגדיל את הסיכויים שתתקבל.

עו”ד הוצאה לפועל יוכל אף לסייע לכם בהגשת הבקשה כך שבאמצעות הגישה שלו למערכת נט המשפט יוכל באמצעות ייפוי כוח שייטול מכם להגיש את הבקשה באופן מקוון ולא תצטרכו לבזבז זמן יקר בהתייצבות בלשכת ההוצאה לפעול. אין ספק שלעורך דין תפקיד חשוב ומכריע בהצלחת הבקשה לביטול הליכים בהוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן