ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הוצאה לפועל – איך יוצאים מזה?

כל מה שצריך לדעת על הוצאה לפועל

מערכת הוצאה לפועל הינה הגוף האחראי מטעם המדינה על אכיפת פסקי דין של בתי משפט לרבות בתי דין וגופים משפטיים אחרים. בהוצאה לפועל ניתן אף להגיש בקשה לביצוע שטר כאשר שטר חוב או שיק אינו נפרע. מערכת ההוצאה לפועל הינה גוף עצמאי הפועל מכוח חוק ההוצאה לפועל תשכ”ז – 1967.

הוצאה לפועל איך יוצאים מזה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

למערכת הוצאה לפועל רשמים משלה, החלטות שיפוטיות עצמאיות וכן מנגנון אכיפה וגבייה יעילים המאפשרים ביצוע פסקי דין והחלטות שיפוטיות. תיק בהוצאה לפועל נפתח נגד חייב כאשר ניתן כנגדו פסק דין אך הוא לא טרח לבצעו או כאשר החייב צבר חובות שונים שהביאו את הנושים שצבר לפתוח כנגדו תיק בהוצאה לפועל.

כפי שנראה בהמשך, קיימות מספר דרכים בכדי להתמודד עם תיק הוצאה לפועל שנפתח הכול בהתאם לנסיבות ולטענות המשפטיות שניתן לעלות במסגרת ההליך המשפטי. הוצאה לפועל איך יוצאים מזה תלוי בעיקר בבחירת המסלול המשפטי המדויק והנכון שיבחר החייב להתמודד עם הסנקציות שנכפו עליו ופתיחת התיק בהוצאה לפועל. מוזמנים לקרוא בהרחבה – מה זה הוצאה לפועל.

 

מתי ניתן לפתוח כנגדכם תיק בהוצאה לפועל

הסיבות לפתיחת תיק בהוצאה לפועל רבות ומגוונות. הגורמים היכולים לפתוח תיק כנגד אדם בהוצאה לפועל הם גופים פרטיים, חברות וכן גופים ממשלתיים כגון רשות האכיפה והגבייה. כאשר אדם נקלע לחוב כספי או כאשר שיק הנמשך תחת ידיו לא כובד עלול אותו אדם למצוא עצמו במסלול ישיר להסתבכות עם לשכת הוצאה לפועל ללא הליך משפטי מקדים.

בביצוע שטר למשל, אין צורך לקיים דיון משפטי בדבר הוכחת החוב אלא האוחז בשטר רשאי לפתוח בהליכי הוצאה לפועל באופן מידי וישיר. כך גם קנס שאינו שולם לעירייה או רשות מקומית עלול להביא לפתיחת תיק בהוצאה לפועל לאחר שליחת הודעה לחייב. מעבר לכך, פסקי דין שניתנו כנגד בעלי דין אך לא כובדו עלולים אף הם לאחר שיהפכו לחלוטים להביא לפתיחת תיק בהוצאה לפועל.

חוב מזונות בין אם נגרם ע”י פסק דין ובין אם על ידי הסכם שנערך בין הצדדים, עלול להביא לפתיחת תיק בהוצאה לפועל ואף לגרור עונש של מאסר בפועל. כל חוב כספי אשר נגרם ומצטבר, עלול בסופו של יום לסבך את החייב בתיק הוצאה לפועל והטלת סנקציות והגבלות.

 

פתיחת תיק הוצאה לפועל איך יוצאים מזה בשלב ההתחלתי

עם פתיחת תיק בהוצאה לפועל, תשלח לחייב הודעת אזהרה כי עליו לפרוע את החוב בתוך 30 ימים ממועד קבלת האזהרה. חייב אשר יתעשת ויפעל כבר במסגרת זמנים אלו, יכול בהחלט להביא לסגירת התיק או להתמודדות נכונה עמו. בין שלל הפעולות המוקנות לחייב במסגרת תקופת האזהרה ניתן למנות את הדברים הבאים:

 

  • צו תשלומים – חייב אשר אכן צבר בתומו או שלא בתומו חוב כספי וכעת מעוניין לשלם את החוב, רשאי לפנות לרשם הוצאה לפועל ולבקש ממנו צו תשלומים. במסגרת צו התשלומים, יוכל החייב לפרוס את החוב לתשלומים נוחים ושווים חודשיים ובכך להמשיך לנהל חיי שגרה לצד פירעון החוב וסילוקו.
  • טענת פרעתי – חייב אשר סבור כי פרע את החוב שלא במסגרת השטר או השיק בגינו נפתח כנגדו תיק ההוצאה לפועל, רשאי לעלות טענת פרעתי במסגרת התנגדות לביצוע שטר אשר תוגש לרשם הוצאה לפועל. התנגדות אשר תוגש בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק, תעכב את הליכי הגבייה והדיון בהתנגדות יועבר לבית המשפט. אפשרות זו בהחלט מעניקה לחייב יכולת תמרון והתגוננות בגין תיק ההוצאה לפועל שנפתח כנגדו.
  • טענת כישלון תמורה – טענה זו הינה טענה נוספת העולה במסגרת ההתנגדות לביצוע שטר. במסגרת טענה זו, החייב אינו מכחיש את החוב אך טוען כי אינו קיבל את התמורה בגין החוב שצבר או לחילופין קיבל את התמורה אך תמורה זו אינה עונה על החוב כולו.

מוזמנים לקרוא בהרחבה על – מכתב התראה הוצאה לפועל.

 

הליכי הוצאה לפועל איך יוצאים מזה בשלב המתקדם

היה וחלף מועד התשלום הנקוב באזהרה והחייב אינו שילם את החוב או העלה טענה במסגרת התנגדות לביצוע שטר, רשאי הזוכה להטיל עליו סנקציות והגבלות כפי שנפרט בהמשך. בשלב זה, ההתמודדות עם תיק הוצאה לפועל עוברת שלב ועוברת לפסים אחרים. בין האפשרויות העומדות לחייב לטיפול בתיק הוצאה לפועל ניתן למנות את הדברים הבאים:

  • איחוד תיקים – חייב אשר קיימים לו תיקים רבים בהוצאה לפועל והוא מעוניין להתחיל לפרוע את החוב, יכול לפנות ללשכה בה מתרכזים רוב תיקיו ולבקש לאחדם במסגרת תיק אחד. איחוד תיקים יאפשר לחייב פריסה נוחה של החוב לתשלומים לצד נמשך ניהול חיי שגרה. היתרון באיחוד תיקים הוא הקפאת ההליכים הקיימים בתיקים הנוספים ופריסת החובות לתשלומים חודשים ארוכים. יש לשים לב כי ישנם חובות שלא ניתן לאחד במסגרת איחוד תיקים כגון חוב מזונות.
  • פשיטת רגל – הליך פשיטת רגל או בשמו החדש חדלות פירעון ושיקום כלכלי נועד לאפשר לחייב למחוק חובות הקיימים לו ולקבל בסיום ההליך צו הפטר. בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, שיקום החייב ובני משפחתו הינו מטרת על בתהליך וגובר על אינטרסים שונים של הנושים. במסגרת הליך זה, יעבור החייב שיקום כלכלי ותוכן עבורו תוכנית פירעון החובות. היה והחייב יעמוד בכל היעדים שהוצבו עבורו יעניק לו בתי המשפט צו הפטר ובכך יוכל לצאת לדרך חיים חדשה נטולת חובות ונושים.
  • הסדר חובות – חייב אשר נפתחו נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל וכן קיימים לו נושים שונים יכול להגיע להסדר חובות עם כלל הנושים ובכל להביא לסגירת התיקים. הסדר חובות יעשה בדרך כלל מחוץ לכותלי בית המשפט ובמסגרת משא ומתן בין בא כוחו של החייב לבין עורכי דין של הנושים יוסכם על מחיקת הריבים והפיגורים ותשלום הקרן בתשלומים נוחים חודשיים.

 

אילו הגבלות רשאי זוכה להטיל על חייב אשר אינו טיפל בתיק ההוצאה לפועל

חייב אשר אינו פעל במסגרת שתי האפשרויות שהוצעו לעייל עלול למצוא עצמו תחת מגבלות חמורות שיטיל עליו הזוכה במסגרת הליכי גביית החוב. כך למשל, רשאי הזוכה לבקש מרשם הוצאה לפועל להטיל על החייב את ההגבלות הבאות:

  • צו עיכוב יציאה מהארץ – במסגרת בקשה זו יבקש הזוכה מרשם הוצאה לפועל שלא לאפשר לחייב לצאת מהארץ עד לסילוק החוב או הגעה להסדר תשלומים. בדרך כלל, הגבלה זו תעמוד בתוקפה עד סגירת התיק או הסדר חוב שיערך בין הצדדים. מוזמנים לקרוא גם – בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.
  • הגבלה על חשבון בנק – בין שלל האפשרויות העומדות לזוכה במסגרת הליכי גביית החוב היא האפשרות להגדיר את חשבון הבנק של החייב כחשבון מוגבל. חייב אשר חשבון הבנק שלו יוגדר כחשבון מוגבל לא יוכל למשוך שיקים מהחשבון ושיק אשר ימשך על ידיו לא יכובד על ידי הבנק.

 

איך טיפול של עורך דין הוצאה לפועל יוכל לסייע לכם לצאת מחובות בהוצאה לפועל

כפי שניתן לראות, טיפול מהיר ומקדים בתיק הוצאה לפועל יכול למנוע הסתבכות מיותרת בהליכי גבייה והגבלות משפטיות שונות. פניה לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל מיד כאשר נפתח התיק בהוצאה לפועל, יכולה להביא להתמודדות נכונה עם ההליך ואף לביטולו.

כך למשל, במידה והחוב נפרע על ידי החייב אך לא במסגרת שטר החוב או השיק הנמצא בידי הזוכה, לחייב ישנה אפשרות לעלות טענת פרעתי במסגרת 30 הימים ממועד קבלת האזהרה. חייב אשר לא יעשה כן בפרק זמן זה, לא יוכל לאחר מכן לטעון טענה זו ובכך למעשה איבד את זכותו המשפטית.

פניה מקדימה לעורך דין עוד בשלב זה תאפשר לו לשקלל נכונה את כל האפשרויות העומדות לחייב במסגרת ההליך המשפטי ולבחור את הטובה מבין כולן. הוצאה לפועל איך יוצאים מזה לא רק מתייחס לטיפול בתיק הוצאה לפועל מתנהל שהחלו בו הליכי גבייה, אלא אף מתייחס למצב בו החייב קיבל את האזהרה הראשונית וכעל הוא צריך לבחור כיצד להתמודד עם ההליך המשפטי.

כמובן עורך דין הוצאה לפועל יסייע אף בטיפול בתיק הוצאה לפועל אשר ההליכים בגינו מתנהלים ואף הוטלו הגבלות שונות על החייב. טיפול משפטי כזה, דורש ידע, מקצועיות והכרת החוק והפסיקה. נפתח  נגדכם תיק הוצאה לפועל? אל תתמהמהו, השאירו לנו הודעה עוד היום ואנו נפעל לסילוקו במהירות וביעילות. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – מה אסור לעקל הוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן