ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הוצאה לפועל שלבים

מערכת הוצאה לפועל הינה גוף ממשלתי הנועד לאכוף פסקי דין של בתי המשפט, בתי דין וערכאות שיפוטיות אחרות. החלטה שיפוטית אשר איננה מתבצעת או אינה נאכפת, מרוקנת למעשה מתוכן את המשמעות של ציות להוראות החוק ובתי משפט.

הוצאה לפועל שלבים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

זוכה אשר מחזיק בשטר חוב או בשיק אשר אינו נפרע מסיבות כאלה או אחרות או זוכה אשר ניתן לטובתו פסק דין שאינו מולא על ידי החייב רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפועל כנגד החייב. במסגרת הליכי גבייה, ניתן לנקוט צעדים משפטיים כנגד החייב ולהטיל עליו הגבלות וסנקציות שונות.

במאמר הוצאה לפועל שלבים, נראה מתי ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד חייב, נבדוק מהן העילות המאפשרות לזוכה לפתוח תיק ונראה אילו פעולות ניתן לנקוט במסגרת ההליך. חשוב לשים לב כי כל המידע באתר האינטרנט של משרדנו טעון ייעוץ משפטי ומומלץ להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפעול בטרם יינקט הליך כלשהו.

 

מי רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפועל

כפי שנראה מיד, זוכה או אדם המחזיק בשטר חוב כלפי פלוני רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפעול כנגד החייב בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

 • תביעה על סכום קצוב – כאשר זוכה מחזיק בשטר חוב או בהסכם החתום בחתימת החייב ונושא סכום כספי מדויק ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייב. שני תנאים לסעיף זה. אחד ההסכם חתום ע”י החייב. השני, ההסכם נוקב בסכום כספי מדויק.
 • בקשה לביצוע שטר – זוכה המחזיק שיקים חוזרים או שיקים שבוטלו על ידי החייב רשאי לפתוח בהליכי גבייה בהוצאה לפועל במסגרת בקשה לביצוע שטר. יש לשים לב כי טרם הגשת הבקשה צריך למשוך מהבנק את הפלט המפרט את אי כיבוד השיק ולצרפו לבקשה.
 • פסק דין כספי – כאשר זוכה מחזיק בפסק דין שניתן לטובתו על ידי ערכאה שיפוטית ופסק הדין הפך לחלוט (לא ניתן לערער עליו) רשאי לפתוח כנגד החייב תיק בהוצאה לפועל במטרה לגבות את החוב שנוצר כתוצאה מפסק הדין.
 • חוב מזונות –  ברוב הפעמים כשאנו מדברים על חוב מזונות אנו מתכוונים לחוב הנצבר על ידי הבעל כלפי ילדיו הקטינים. חוב מזונות יכול להיות מכוח הסכם שחתמו הצדדים או מכוח פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. כאשר קיים חוב מזונות, ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל לצורך נקיטת הליכים משפטיים כנגד החייב.
 • בקשה לביצוע פסק דין עשה – זוכה המחזיק בפסק דין המורה לחייב לבצע פעולה כלשהי אך החייב לא טרח לבצעה, רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפועל בבקשה לביצוע פסק דין עשה.
 • חובת בגין תשלומים לרשויות – רשות מקומית כגון עירייה או מפעיל כביש אגרה, רשאים לפתוח בהליכי גבייה כאשר חוב אינו משולם.

ניתן לקרוא גם על הליך – מסלול מקוצר הוצאה לפועל.

 

מה יש להגיש במסגרת פתיחת התיק בהוצאה לפועל

כאשר פותחים תיק בהוצאה לפועל, נדרשים לצרף מסמכים רלוונטיים ותצהיר המאמת את הנטען בבקשה. באתר האינטרנט של לשכת ההוצאה לפועל קיימים טפסים ייעודים המתאימים לכל הליך והליך לפי סוגו ונשואו. יש לבחור את הטופס המתאים ולמלא את הרשום בו.

בנוסף, יש להקפיד לצרף את הנספחים הנדרשים לצורך הוכחת ההליך ותמיכה בנטען בבקשה. כל למשל, כאשר פותחים  בהליך של תביעה על סכום קצוב, יש לצרף העתק של החוזה החתום בחתימת החייב כנספח לבקשה. כאשר פותחים בקשה לביצוע שטר, יש לצרף את הפלט שנמסר מטעם הבנק המציין את סיבת חזרת השיק.

כאשר פותחים תיק בגין פסק דין כספי, יש לצרף העתק מפסק הדין חתום על ידי מזכירות בית המשפט. מעבר לאסמכתאות המוכיחות את טענת הזוכה, כמעט תמיד יש לצרף תצהיר התומך בנטען בבקשה חתום ומאומת על ידי עורך דין. יש לשים לב לרשימת המסמכים שיש לצרף לכל הליך והליך כפי שמופיע בטפסים הקיימים באתר הוצאה לפועל.

 

מה קורה לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל

עם פתיחת התיק בלשכת הוצאה לפועל, תשלח הלשכה הודעת אזהרה לחייב כי עליו לפרוע את חובו בתוך 30 ימים ממועד קבלת האזהרה או להתייצב לחקירת יכולת. במקרים מסוימים, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקצוב פרק זמן שונה לפירעון החוב.

במסגרת 30 ימים אלו, על הזוכה להמתין ולראות כיצד החייב ינהג. הזוכה אינו יכול לנקוט בכל הליך כלשהו עד חלוף הזמן הנקוב בהודעת האזהרה. את הודעת האזהרה יש להמציא לחייב בדואר רשום הכולל אישור מסירה כך שלא יוכל לטעון בשלב מאוחר יותר כי לא ידע על פתיחת התיק.

 

אילו פעולות עומדות לחייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל וקיבל הודעת אזהרה

חייב אשר קיבל לידיו את הודעת האזהרה מלשכת הוצאה לפועל רשאי לנקוט בפעולות הבאות:

 • לשלם את החוב – זוהי הפעולה הרצויה ביותר מבחינת הזוכה. תשלום החוב יביא לסגירה מידית של תיק ההוצאה לפועל וסיום ההליכים.
 • לבקש צו תשלומים – חייב אשר אין ביכולתו לפרוע את  החוב בתשלום אחד, רשאי לבקש מרשם הוצאה לפועל לפרוס את החוב לתשלומים נוחים ושווים. תשלומים אלו יעשו מידי חודש בחודשו.
 • להגיע להסדר חוב עם הזוכה – הסדר חוב עם הזוכה בדרך כלל נעשה מחוץ לכותלי הוצאה לפעול ובמסגרת משא ומתן בין הצדדים. הסדר חוב מאפשר לחייב לפרוע את החוב בתנאים נוחים יותר שאינם כוללים ריבית ופיגורים. היה והגיעו הצדדים להסדר חוב, ידווח על כך הזוכה ללשכת הוצאה לפועל ותיק ההוצאה לפועל ייסגר.
 • לעלות טענות שונות כנגד תיק ההוצאה לפועל – במסגרת פרק הזמן הנקוב בהודעת האזהרה, רשאי החייב לעלות טענות שונות כנגד החוב. בין היתר רשאי לטעון טענת פרעתי או להגיש התנגדות לביצוע שטר. התנגדות לביצוע שטר תעביר את התיק לבית המשפט אשר ידון בהתנגדות. לחייב יכולות להיות טענות נוספות כנגד החוב כגון טענת כישלון תמורה וכו’.

מוזמנים לקרוא גם על – תשלום תיק הוצאה לפועל וכן – בירור תיקים בהוצאה לפועל.

כיצד יכול לפעול זוכה במסגרת הליכי הוצאה לפועל וגביית החוב

חייב אשר לא פרע את חובו במסגרת הזמנים שניתנו לו בהודעה האזהרה או לא התייצב לחקירת יכולת, עלול למצוא עצמו תחת הגבלות וסנקציות שונות. כך למשל, במסגרת הליכי גביית החוב רשאי זוכה להטיל על חייב את ההגבלות הבאות:

 • עיכוב יציאה מהארץ – מדובר בהגבלת חירותו של החייב וחסימת דרכו מלעזוב את גבולות המדינה. אין ספק כי במסגרת הוצאה לפועל שלבים צו עיכוב יציאה מהארץ הינה סנקציה חריפה.
 • עיקול נכסים – במסגרת עיקול נכסי החייב, ניתן לעקל את נכסי המיטלטלין שלו כגון ריהוט וחפצים אחרים, עיקול מקרקעין השייכים לו כגון משרדים ובתי מגורים. כמו כן, במצבים מסוימים, ניתן להורות אף על עיקול נכסיו הנמצאים בידי צד ג’ השייכים לו. יש לזכור כל על פי פקודת הוצאה לפועל, ישנם נכסים שאינם ניתנים לעיקול.
 • הגבלה על רישיון הנהיגה – הגבלה זו, הינה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה. יש לזכור כי נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע הינה עבירה חמורה העלולה לגרור עונשים כבדים.
 • הגבלה על חשבון הבנק – הגבלה על חשבון הבנק תמנע מהחייב למשוך שיקים מהחשבון וכל שיק שיימשך לא יכובד על ידי הבנק.

ניתן גם לקרוא על – עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל.

מדוע מומלץ לפנות לעורך דין כאשר מעוניינים לפתוח בהליכי הוצאה לפועל

הליכי הוצאה לפועל שלבים כוללים לא מעט תחנות אשר על הזוכה לעבור עד לפירעון החוב וסילוקו. כפי שניתן לראות, נקיטת הליכים בהוצאה לפועל דורשת הכרת ההליך והטפסים הרלוונטיים לכל בקשה ובקשה. כמו כן, פעמים רבות יש להתמודד עם טענות שונות העולות על ידי חייבים במסגרת ההליך אשר דורשות ידע משפטי וניסיון.

גם איתור נכסי החייב ומימושים בפועל דורש הכרת ההליך ויכולת התנהלות מול לשכת הוצאה לפועל ויתר הגורמים הרלוונטיים. עורך דין הבקיא בדיני הוצאה לפועל, יוכל בקלות לעקוב אחרי ניהול התיק באמצעות כרטיס החכם שברשותו ולוודא כי קצב התקדמותו נעשה כמתוכנן. טיפול משפטי של עורך דין יבטיח את המקסימום שניתן להפיק מההליך ופירעון החוב במהירות המרבית שניתן.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל ובקיא בניהול הליכי גבייה וסילוק חובות. עם קבלת התיק למשרדנו, אנו נפעל למיצוי הליכי הגבייה באופן המקסימלי שניתן עד לשלבם הסופיים. השאר לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליך בהקדם. מוזמנים גם לקרוא – תיק הוצאה לפועל התיישנות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן