ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

סגירת תיקים בהוצאה לפועל מחוסר מעש

מערכת ההוצאה לפועל הינה גוף הנועד לאכוף החלטות שיפוטיות שניתנו בפסק דין. תפקידה העיקרי לוודא כי החלטות שיפוטיות אכן מתקיימות ככתבן וכלשונן והסדר נשמר. כמו כן, תפקידה של לשכת ההוצאה לפועל אף לאכוף ביצועי שטר ושטרי חובות שונים נוספים.

סגירת תיקים בהוצאה לפועל מחוסר מעש - עו"ד עדי עקראוי ושות'

סגירת תיק הוצאה לפועל יכול להיות ממספר סיבות שונות למשל אם החייב פרע את מלוא החוב או הגיע להסדר חוב עם הנושים. בהקשר למאמר זה אנו נבחן את העילה לסגירת תיק הוצאה לפועל מחוסר מעש.

יש לזכור כי סגירת תיק ההוצאה לפועל מעילה של חוסר מעש אינו תלוי בפירעון החוב או בהקטנתו. כפי שנראה בהמשך, אי נקיטת הליכים במסגרת התיק במשך תקופה ארוכה עלולה להביא לסגירת התיק והפסקת הליכי הוצאה לפועל לרבות העיקולים שהוטלו על החייב. מוזמנים גם לקרוא על – ביטול עיקול חשבון בנק.

 

תפקידה של מערכת ההוצאה לפועל ואיך היא עובדת

מערכת הוצאה לפועל הוקמה במטרה לאכוף החלטות שיפוטיות שניתנו בעת ביצוע פסק הדין. זוכה אשר ניתן פסק דין לטובתו אך החייב לא טרח לפרוע את חובו יכול להגיש בקשה בלשכת הוצאה לפועל לאכיפת פסק הדין. פתיחת תיק בהוצאה לפועל כנגד חייב יכולה להיות אף במקרים בהם מחזיק הזוכה בשטר חוב החתום בחתימתו או בשיק השייך לו.

במסגרת הליכי הגבייה, ניתן יהיה להטיל על החייב הגבלות שונות במטרה להפעיל עליו לחץ לפרוע את החוב. הגבלות אלו מצרות את צעדיו של החייב ועלולות לפגוע בו קשות. ניתן להטיל על החייב הגבלות כגון צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה מלהחזיק ולקבל רישיון נהיגה וכן עיקולים על חשבון הבנק שלו. אין ספק כי מדובר באמצעים להפעלת לחץ על החייב תוך פגיעה בזכויותיו ובמקרים רבים אף בבני משפחתו המתגוררים עמו.

הליך הוצאה לפועל יכול לארוך זמן רב וטיפול בו דורש מעקב מתמיד והתעדכנות בנעשה. עם פתיחת התיק, תשלח לשכת הוצאה לפועל אזהרה כי עליו לפרוע את חובו בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה. היה והחייב לא יפרע את החוב ניתן יהיה להתחיל בהליכי גבייה נגדו עד לפירעון המוחלט של התיק.

חוק הוצאה לפועל תשכ”ז – 1967 מגדיר את סמכויותיה ופעילותה של לשכות הוצאה לפועל  הפזורות ברחבי הארץ. כל ההחלטות המתקבלות במסגרת ניהול תיקי הוצאה לפועל מתקבלות על בסיס חוק זה ושואבות את כוחן ממנו.

 

הטלת הגבלות במסגרת הליך הוצאה לפועל

כפי שצוין בפסקה הקודמת, על החייב לפרוע את חובו במסגרת פרק הזמן שהוקצב לו בהודעה האזהרה שנשלחה לו. היה והחייב לא יפרע את חובו רשאי הזוכה להגיש בקשה לנקיטת הליכי גבייה כנגדו.

 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל את ההגבלות המבוקשות או חלקן אם התרשם כי אכן החייב לא פעל לפירעון החוב או לא העלה טענות נגדו כגון טענת פרעתי וכן גובה החוב עולה על 500 ש”ח. לא בנקל יטיל רשם הוצאה לפועל הגבלות דרסטית על החייב ולרוב הן תהיינה מתונות במטרה להפעיל לחץ עליו לסלק את החוב.

ההגבלות שיכול זוכה לבקש מרשם הוצאה לפועל הן רבות ושונות וכרוכות בתשלום אגרה ומעקב צמוד אחרי תיק ההוצאה לפועל. בין ההגבלות שזוכה יכול לבקש הן הטלת עיקול על משכורות של חייב, עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל וכן הגבלות על דרכונו ורישיון הנהיגה שלו. לחייב ישנן מספר דרכים כדי להתמודד עם ההגבלות הללו ובכל אחת מהן מומלץ לקבל סיוע מקצועי וליווי משפטי על ידי עורכי דין הבקיאים בתחום.

 

המקרים בהם תיק ההוצאה לפועל ייסגר

קיימים מספר מקרים בהם תיק הוצאה לפועל יבוא לקיצו וההליכים שנפתחו כנגד החייב יסתיימו. תקנה 126 לתקנות הוצאה לפועל מפרטות את המקרים לסגירת התיק.

  • הזוכה ביקש לסגור את התיק – מצב כזה לרוב מתרחש כאשר הזוכה והחייב הגיעו להסדר חוב מחוץ לכותלי לשכת הוצאה לפועל. בהתאם להסכם שנערך בין הצדדים הוסכם כי הזוכה יסגור את התיק ויפסיק את ההליכים שננקטו כנגד החייב.
  • פירעון החוב – היה והחייב יפרע את חובו במסגרת תיק ההוצאה לפועל יפעל הזוכה לסגור את התיק בתוך 30 ימים מסילוק החוב.
  • חוב מינורי – כאשר החוב הקיים בתיק הוצאה לפועל עומד על פחות ממאה שקלים ייסגר התיק וההליכים יופסקו.
  • חוסר פעילות בתיק – כאשר תקופה ארוכה לא ננקטת כל פעולה בתיק הוצאה לפועל ייסגר התיק. מיד נעמוד על מקרה זה ונרחיב עליו.

מוזמנים לקרוא גם על – אישור סגירת תיק הוצאה לפועל.

סגירת התיק מעילה של חוסר מעש, מתי?

חוסר מעש פירשו העדר פעולה בתיק מצד הזוכה. כאשר זוכה פותח תיק בהוצאה לפועל עליו לעקוב אחרי התיק ולבצע פעולות בו. אם במשך שנתיים לא ביצע הזוכה כל פעולה בתיק תשלח לשכת הוצאה לפועל הודעה על הזוכה ליתן הסבר בתוך 30 ימים מדוע לא ימחק התיק מעילה של חוסר מעש.

במסגרת תקופה זו, על הזוכה לנמק מדוע במשך שנתיים לא ביצע כל פעולה בתיק ומדוע לטעמו אין להורות על סגירתו. היה והזוכה לא יפעל במסגרת 30 ימים אלו יסגור רשם הוצאה לפועל את התיק וההליכים יופסקו. סגירת התיק, אינה מונעת מהזוכה לשוב ולפתוח תיק חדש כנגד החייב במידה וירצה לעשות כן.

 

הנפקות של סגירת התיק מעילה של חוסר מעש

תקנות הוצאה לפועל קובעות כי תיק שנסגר מעילה של חוסר מעש יביא לביטול כל ההליכים שננקטו כנגד החייב לרבות עיקולים שהוטלו עליו והגבלות שונות על רישיון הנהיגה שלו וכו’. אין ספק כי כאשר זוכה מעוניין להביא לסילוק החוב במסגרת הליכי הוצאה לפועל עליו לוודא בתדירות גבוהה כי נעשות פעולת בתיק והוא אינו שוכב כך סתם בחוסר מעש.

אמנם סגירת התיק אינה מונעת מזוכה לשוב ולפתוח תיק חדש כנגד החייב אך יחד עם זאת יש לזכור כי מדובר בפרוצדורה מייגעת אשר עורך דין מקצועי המייצג את החייב יכולה לנצלה לטובת מיצוי הליכי משא ומתן עם הזוכה או בא כוחו לפירעון החוב מחוץ לכותלי לשכת הוצאה לפועל ובכך להביא לסיום הפרשיה כששני הצדדים מרוצים.

 

אלו אפשרויות עומדות לחייב כאשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל

כפי שפורט בהרחבה, קיומו של תיק בהוצאה לפועל עלול לדרדר את מצבו של החייב הרבה מעבר לדמיון ואף להשפיע באופן ישיר על בני משפחתו הסמוכים על שולחנו. כאשר ניפתח תיק בהוצאה לפועל מומלץ לפעול במהירות על מנת לצמצם נזקים. כפי שמיד נראה, לחייב קיימות מספר אפשרויות להתמודד עם תיק זה.

  • איחוד תיקים – היה ולחייב נפתחו מספר תיקים במקביל בלשכות הוצאה לפועל שונות רשאי להגיש בקשה לאיחוד תיקים בלשכה בה מתנהלים רוב תיקיו. איחוד תיקים יסייע לחייב לרכז את כל החובות הקיימים לו במסגרת תיק אחד ולפרוע את החוב בתוכנית תשלומים נוחה ומסודרת. איחוד תיקים יביא להקפאת ההליכים שננקטו נגדו ביתר התיקים.
  • הסדר חוב – במסגרת מסלול זה, יכול החייב לפנות לזוכה ולהגיע עמו להסדר חוב. במסגרת תנאי ההסכם, יפעל החייב ובא כוחו להפסקת הליכי הגבייה והקפאתם.
  • פשיטת רגל – חדלות פירעון ושיקום כלכלי הם הליך נפוץ וידוע למחיקת חובות. יש לזכור כי הליך זה ארוך וממושך ואינו מתאים לכל אחד. יש להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפועל בטרם יינקט הליך זה. במסגרת פשיטת הרגל, תוכן תוכנית פירעון לחייב אשר יהיה עליו לעמוד בה ולסלק את החוב. עם סיום ההליך, ייתן בית המשפט לחייב צו הפטר אשר ימחק את חובותיו ויפתח עבורו דף חדש בחייו. מוזמנים לקרוא גם על – סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע בסגירת תיק מעילה של חוסר מעש

לא אחת זוכה אינו נוקט בהליכי גבייה בתיק תקופות ארוכות מסיבות שונות השמורות עימו. כפי שראינו קודם לכן, העדר פעולות גבייה בתיק יביאו למחיקתו על הסף. בקשה למחיקת התיק על הסף יכולה שתוגש על ידי החייב לאחר שחלפו שנתיים ימים ממועד הפעולה האחרונה בו. עורך דין הוצאה לפועל יבדוק מתי אכן התבצעה הפעולה האחרונה בתיק ובמידה וחלפו שנתיים ימים יפנה בבקשה מנומקת לרשם הוצאה לפועל למחיקת התיק מחוסר מעש.

פתיחת תיק בהוצאה לפועל כרוכה בקשיים רבים המוטלים על החייב ולחצים שקשה לעמוד בהם. החייב נאלץ להתמודד עם הגבלות שונות הפוגעות בשגרת חייו ובני משפחתו וככל שהזמן חולף נקודת היציאה נראית רחוקה יותר. המלצתנו היא לא להמתין עד שהתיק מגיע לשלב של מחיקה מעילה של חוסר מעש אלא כבר בשלב הראשוני כאשר נפתח התיק לפנות לעורך דין המתמחה בהוצאה לפועל על מנת שימצא עבורכם את הפתרון המתאים. מוזמנים לקרוא על – בירור תיקים בהוצאה לפועל.

התמודדות נכונה עם תיק הוצאה לפועל עוד בשלביו הראשונים תמנע את טפיחת החובות ותעצור את מרוץ ההגבלות אשר תוטלנה על החייב במסגרת ההליך. משרד עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל, פשיטת רגל וחדלות פירעון. במהלך תקופת עבודתנו הבחנו לא אחת כי לקוח אשר היה פונה ליעוץ משפטי קודם לכן יכול היה למנוע מעצמו עוגמת נפש רבה ולחצים עצומים. חובות הם דבר שאינו נעלם אלא רק הולכים וגדלים. צרו קשר עם משרדנו עוד היום ואנו נפעל לסילוק החובות הקיימים לכם בתנאים נוחים והקפאת כל ההליכים המשפטיים שננקטו כנגדכם.

מוזמנים גם לקרוא על – תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן