ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עיקול משכורת הוצאה לפועל

כל חייב אשר נפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל מכיר את תחושת הפחד המלווה אותו מפני הבלתי נודע. חייב שכזה, חשוף להגבלות שונות מצד הזוכים וצפוי לסנקציות כואבות אשר תוטלנה עליו במסגרת הליך הגבייה.

עיקול משכורת הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

אין צורך להרחיב במילים אודות חוסר האונים המשתלטת על אדם כאשר הוטל עיקול על משכורות והוא אינו יכול לבצע פעולות בסיסיות בחשבון הבנק.

חצי נחמה היא כפי שנראה מיד כי לא ניתן לעקל את כל משכורות של החייב וכי יש סכום כספי אשר מוגן מפני עיקול במסגרת הליכי הוצאה לפועל. גם כאשר הוטל עיקול על הכספים הנמצאים בידי החייב ניתן במצבים מסוימים כפי שנפרט בהמשך המאמר להגיש בקשה לביטול העיקול מסיבות כאלה ואחרות. מוזמנים לקרוא גם מאמר על – בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל.

חשוב לזכור כי עיקול שכר עבודה הוא אחד הסנקציות הקשות ביותר הקיימות במסגרת הליך הגבייה ויש בכך לפגוע הן בחייב והן במשפחתו התלויים בו כלכלית. מסיבה זו, היה ונפתח תיק בהוצאה לפועל יש לפעול במהירות ולקבל טיפול משפטי בטרם יכנסו הליכי גבייה לתוקף ותוטלנה הגבלות שונות.

 

באיזה שלב בהליך הוצאה לפועל ניתן להטיל עיקול על שכר העבודה

כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד חייב אשר אינו פרע את חובו רשאי הזוכה הטוען לחוב לפתוח כנגדו בהליכי הוצאה לפועל במטרה להביא לסילוק החוב. במסגרת הליכי הגבייה רשאי רשם ההוצאה לפועל לבקשת הזוכה להטיל סנקציות שונות על החייב כגון צו עיכוב יציאה מן הארץ והגבלה על רישיון הנהיגה.

בין שלל ההגבלות שרשאי זוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל היא עיקול על משכורתו של החייב והעברת הכספים לקופת הגבייה. לאחר שנשלחה לזוכה אזהרה מטעם מנהל לשכת הוצאה לפועל ונמסר לו כי עליו לפרוע את חובו או להתייצב לחקירת יכולת, עליו לפעול לפירעון החוב או לעלות טענות התנגדות. משלא עשה כן החייב, רשאי הזוכה לעתור להטלת הגבלות כפי שצוין לעייל.

חשוב לזכור כי הטלה עיקול על שכר עבודה יכול שיעשה רק לאחר שנשלחה לחייב הודעה כי עליו לפרוע את חובו אך לא טרח לעשות כן. מסיבה זו יש לפעול במלוא המרץ להסרת החוב כל עוד ניתן  בטרם יתדרדר המצב לשלב חמור יותר. מוזמנים לקרוא גם על – בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.

 

סוגי עיקולים הקשורים למשכורתו של החייב

ניתן באופן כללי למנות מספר סוגי עיקולים שונים אשר ניתן להטיל על משכורתו של חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

 

  • עיקול על שכר עבודה – עיקול שכזה יוטל ישירות על הכספים הנמצאים בחשבון הבנק של החייב על פי החלטת רשם הוצאה לפועל והחייב לא יוכל לבצע פעולות בחשבון הבנק שלו. סעיף זה מתייחס אף לעיקול המוטל בתנאים מסוימים כפי שנפרט בהמשך על דמי אבטלה או הבטחת הכנסה להם זכאי החייב מביטוח לאומי. מוזמנים לקרוא על – ביטול עיקול חשבון בנק.
  • עיקול כספים הנמצאים אצל צד ג’ – לצורך מאמר זה עיקול שכזה יוטל על כספים הנמצאים בידי המעסיק של החייב. כאשר הזוכה יודע כי לחייב כספים המוחזקים בידי מעסיקו יוכל לבקשה מרשם הוצאה לפועל כי יוטל עיקול על כספים אלו.
  • עיקול כספי פיצויי פיטורין – פיצויי פיטורים אלו כספים הנמצאים בחברת הביטוח ומוחזקים עבור החייב. כספים אלו ניתנים אף הם לעיקול במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

מוזמנים לקרוא על – מימוש עיקול בהוצאה לפועל.

גובה שכר עבודה המתיר הטלת עיקול

כפי שנראה מיד, לא ניתן לעקל את מלוא שכר העבודה וכי בהתאם להגדרת סעיף 8 לחוק הגנת השכר, הסכום שיש להשאיר בידי החייב מגובה המשכורת חייב להיות שווה ערך לגמלה שהייתה משולמת לו בחודש הקודם אילו היה זכאי לגמלה כזו. אופן החישוב יערך בהתאם למצב המשפחתי של החייב. באופן כללי ניתן לומר כי לא ניתן לעקל יותר מ- 80% מגובה שכר הנטו של העובד.

לדוגמא, חייב רווק המשתכר כ- 5,300 ₪ בחודש, 80 אחוז מגובה שכר הנטו שלו היא 4,240 ש”ח בחודש. נתון זה יעלה כי במקרה זה, 80% מגובה שכר החייב הינו 2,201 ₪. היה ויוטל עיקול על משכורתו של החייב, לא ניתן יהיה לעקל את סכום כספי זה. במקרה שגובה שכרו של העובד נמוך מהסכומים המצוינים לעייל הרי שכלל לא ניתן להטיל עיקול על משכורות.

כאשר מדובר בחוב מזונות, ניתן להטיל עיקול על כל משכורתו של חייב ללא הגבלה כלשהי. כאשר מדובר במזונות הרי שטובת הקטינים הסמוכים על שולחנו של החייב חשובה יותר למחוקק מטובת החייב עצמו.

 

האפשרויות העומדות בפני החייב לביטול העיקול שהוטל על שכרו

יש לזכור כי הטלת עיקול על שכר עבודה נועד להביא לפירעון החוב ולהשבת הכספים לידי הנושים. עיקול שכר הוא אחד הכלים האפקטיביים ביותר שיש לנושה בכדי להפעיל לחץ על חייב לסלק את החוב. ביטול עיקול משכורות הוא בהחלט דבר אפשרי ובמקרים מסוימים ניתן לעשות זאת בתוך ימים ספורים. פניה לרשם הוצאה לפועל בבקשה כזו דורשת בקיאות ברזי ההליך והכרתו. בין מגוון האפשרויות העומדות לחייב כאשר הוטל עיקול על משכורתו הן כדלקמן:

  • הגשת בקשה לביטול עיקול השכר – בקשה שכזו תוגש לרשם הוצאה לפועל ותפרט מדוע יש להורות על ביטול העיקול. סיבות נפוצות לביטול העיקול יכולות להיות כגון: מדובר בכספים שאינן שייכים לחייב אלא לצד ג’. מדובר בכלי המשמש את החייב לצורך עבודתו ובלעדיו גובה החוב ילך ויגדל. הכספים שעוקלו משמשים את החייב לצרכים רפואיים.
  • פשיטת רגל – הליך של פשיטת רגל או בשמו החדש חדלות פירעון ושיקום כלכלי נועד לאפשר לחייב לשקם את עצמו ולצאת לדרך חיים חדשה נטולה חובות ונושים. במסגרת הליך זה, תוכן לחייב תוכנית פירעון אשר בסיומה יינתן לו צו הפטר אשר ימחק את חובותיו ויעניק לו צ’אנס נוסף. מוזמנים לקרוא גם על – הסדר נושים בהוצאה לפועל.
  • איחוד תיקים – הליך זה מאפשר לחייב לרכז את כל התיקים שנפתחו נגדו תחת קורת גג אחד ולפרוע את החוב במסגרת תוכנית תשלומים נוחה. היה והחייב יעמוד בצו התשלומים, יוקפאו כל ההליכים שננקטו נגדו לרבות עיקול שכרו וכן ייתר ההגבלות הנוספות.

 

טיפול משפטי על ידי עורך דין כאשר מוטל עיקול על משכורת הוא הדבר הנכון ביותר

כפי שניתן לראות עיקול על שכר עובד הוא בהחלט אפשרות העומדת לנושים השונים במסגרת הליכי הוצאה לפועל. עיקול על חשבון הבנק לא רק יגרום לעובד לאבד את שכרו אלא אף יחסום אותו מלבצע פעולות שונות בחשבון וישבש את שגרת חייו.

כאשר מוטל עיקול שכזה יש לוודא כי לא עקלו כספים המוגנים לפי חוק הגנת השכר כפי שפורט לעייל וכי רמת החיים המינימאלית של החייב ובני משפחתו נשמרת. במקרים רבים ניתן אף לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה לביטול העיקול ואף להביא לביטולו הלכה למעשה בתוך מספר ימים.

ביטול עיקול על שכר וכן פניה ללשכת הוצאה לפועל, כרוכה בהכרת ההליך ובבקיאות בדיני הוצאה לפועל וחוקים נוספים. כמו כן, עו”ד הוצאה לפועל המתמחה בהליכים אלו יוכל ליתן מענה מקיף לחובותיו של הלקוח ולבחור עבורו את המסלול המשפטי המותאם עבורו לסילוק החובות והסרת כל ההגבלות שהוטלו עליו. מוזמנים לקרוא מאמר – הוצאה לפועל – איך יוצאים מזה?.

משרד עו”ד פשיטת רגל עדי עקראוי ושות’ מתמחה בפשיטות רגל חדלות פירעון ודיני הוצאה לפועל. אצלנו הדגש הוא על מתן מענה משפטי מקיף לבעיית הלקוח תוך התמקדות בטובתו האישית ובסילוק החובות באופן שלא יפגע בשגרת חייב. הוטל עיקול על משכורתך? זה הזמן לטפל בבעיה מהשורש, השאר לנו הודעה ואנו נשוב אליך בהקדם. מוזמנים לקרוא גם על – עיקול רכב הוצאה לפועל וכן עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל. וכן מאמר מקיף בנושא – מה אסור לעקל הוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן