ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פתיחת תיק בהוצאה לפועל

הסיבות בגינן יכול להיפתח תיק בהוצאה לפועל הן רבות ומגוונות. כפי שנראה בהמשך, ישנם מספר מקרים בולטים אשר יובילו לפתיחת תיק בהוצאה לפועל והטלת הגבלות וסנקציות נגד החייב. דיני הוצאה לפועל הינם עולם משפטי שלם הטומן בחובו כללים שונים ומגוונים ודורשים ידע ובקיאות בפרטים הקטנים.

פתיחת תיק בהוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

שימו לב כי פתיחת תיק בהוצאה עלולה לגרור נגדכם סנקציות כואבות והטלת הגבלות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ, עיקול על המשכורות החודשית ועוד. היה ונפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל, חשוב לפנות מיד לעורך דין המתמחה בתחום על מנת שזה ינצל את הזמן שנותר עד למועד בו יכולים הזוכים להטיל הגבלות וימצא את המשא ומתן עמם עד לסגירת התיק.

 

באלו מקרים יפתח זוכה בתיק הוצאה לפועל

קיים מגוון רחב של מקרים משפטיים בהם ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולפתוח תיק נגד חייב. התנאים והכללים לניהול התיק ישתנו ממקרה למקרה בהתאם לסוג החוב, נסיבות חייו של החייב וגובה החוב.

 • פסק דין – כאשר מתנהלת נגדכם תביעה אזרחית ובסופה ניתן נגדכם פסק דין המחייב אתכם לשלם או לפצות את התובע ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל נגדכם במידה ולא פרעתם את החוב. פתיחת התיק תעשה לאחר הפיכת פסק הדין לחלוט או עם חלוף הזמן שנקבע במסגרת פסק הדין לתשלום הכספי.
 • תביעה על סכום קצוב – כל מסמך בו אתם לכאורה חתומים כלפי פלוני אלמוני על התחייבותכם לשלם לו סכום כספי עלול להוביל לפתיחת תיק הוצאה לפועל נגדכם אם לא תעמדו בהתחייבותכם ללא צורך בפניה לבית משפט. יש לשים לב כי תנאי סף לפתיחת ההליך הוא ציון סכום כספי מדויק על המסמך ולא התחייבות כללית.
 • חוזים – בדומה למסמך הנושא התחייבות כספית הרי שגם חוזה הנושא את חתימתכם ולאחר פרק זמן ממושך לא עמדתם בהתחייבותכם רשאי הצד שכנגד להגיש בקשה לפתיחת תיק הוצאה לפועל נגדכם.
 • שיקים – שיקים הם אמצעי תשלום נפוץ אשר כמעט כולנו משתמשים בו כבשגרה. שיקים הנמשכים ללא כיסוי וחתומים בחתימת ידכם או שיקים שבוטלו מסיבות כאלה ואחרות עלולות לגרור נקיטת הליכים בהוצאה לפועל נגדכם. מסיבה זו בטרם תחתמו על השיק חשבו פעמיים אם השיק יפרע.
 • חוב מזונות – לעיתים תשלום דמי המזונות משמש את בני הזוג ככלי ניגוח בסכסוך הפנימי שלהם כאשר הדבר בא על חשבון הקטינים הסמוכים על שולחנם. כאשר קיים חוב מזונות, ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולפתוח תיק נגד החייב. חוב מזונות עלול לגרור נגד החייב סנקציות קשות לרבות מאסר בפועל.

 

הגבלות וסנקציות אפשריות שיוטלו על החייב במסגרת ניהול התיק

לאחר פתיחת תיק הוצל”פ מאפשר המחוקק לזוכה לפתוח נגד החייב בהליכי גבייה ולהפעיל עליו לחץ במטרה שזה יפרע את חובו. קיימים פרקי זמן שונים בין יכולות של הזוכה לממש את הנכס שתפס או העיקול הכספי שהוטל על חשבונות של החייב וזאת במטרה לאפשר לחייב לפרוע את חובו בדרך המלך. מסיבה זו מומלץ לפנות תיכף ומיד לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת שימזער נזקים ויפתור את הבעיה כאשר רק התחילה. היה ותיק הוצאה לפועל לא טופל, רשאי הזוכה להגיש בקשה להטלת הסנקציות הבאות:

 

 • עיכוב יציאה מן הארץ – במסגרת הגבלה זו, לא יוכל החייב לעזוב את גבולות המדינה. בעידן של גלובליזציה צמצום חופש התנועה הוא בהחלט עונש לא קטן ופגיעה בזכות יסוד.
 • הגבלה על רישיון הנהיגה – היה והוטלה הגבלה על רישיון הנהיגה, לא יוכל החייב לקבל או להחזיק ברישיון נהיגה עד להסדר החוב. נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף היא עבירת תעבורה חמורה העלולה לגרור עונשים שונים כגון פסילת רישיון נהיגה, קנסות כספיים, נקודות וכו’.
 • כינוס נכסים – היה ולחייב יש נכסים אשר באמצעותם ניתן להיפרע מהחוב, רשאי הזוכה לפנות לראש הוצאה לפועל בבקשה למימוש נכסים אלו. נכסים אינם בהכרח דירות או מקרקעין והם יכולים אף לכלול מיטלטלין כגון רכב, טלוויזיה, מקרר וכו’. כונס הנכסים אשר ימונה לנכסיו של החייב יוכל לעשות בהם כל פעולה שתידרש לפירעון החוב התאם להחלטת רשם הוצאה לפועל.
 • עיקולים כספיים – בדומה לכינוס נכסים, ניתן להטיל עיקול כספי על חשבונות הבנק של החייב. פעולה זו תמנע מהחייב לעשות שימוש בחשבון הבנק שלו, להעביר כספים ממנו ולמשוך שיקים. לאחר כשלושה חודשים, יעביר הבנק את הכספים ללשכת הוצאה לפועל וזו תחלקם בין הנושים השונים.
 • מאסר בפועל – חייב המתחמק מתשלום דמי מזונות שנקבעו לו ע”י בית המשפט עלול למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח. מדובר באחת הסנקציות החמורות שאפשר המחוקק בהליך אזרחי.

 

השלבים בפתיחת תיק בהוצאה לפעול

בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל, ישלח מנהל הוצאה לפועל לחייב התראה כי עליו לפרוע את החוב בתוך 30 ימים ממועד קבלת המכתב. בתביעה על סכום קצוב חייב הזוכה לצרף אישור על משלוח דואר רשום לחייב בו התריע בפניו כי אם לא יפרע את החוב יפנה להוצאה לפועל.

כאשר מדובר בפסק דין, יש לצרף העתק פסקי דין נאמן למקור כראיה לחוב הכספי. לאחר פתיחת התיק ומשלוח התראה לחייב, יש להמתין ולאפשר לחייב לפרוע את חובו. היה והחייב לא נקט באחד מההליכים שהחוק מאפשר לו במסגרת ההתנגדות לפתיחת התיק או לא שילם את חובו רשאי הזוכה להגיש בקשה לנקיטת הליכים נגד החייב.

את אופן הגשת הבקשות והנספחים הנלווים יגיש הזוכה על גבי טפסים המופיעים באתר הוצאה לפועל ויצרף להם את כל הנספחים הנדרשים.

 

האפשרויות העומדות בפני החייב כאשר נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל

עם היוודע לחייב כי נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל עומדות בפניו מספר אפשריות להתמודדות עמו.

 • פירעון החוב – תשלום החוב יסיים למעשה את ההליך ותיק הוצאה לפועל ייסגר.
 • טענת פרעתי – היה ומדובר בחוב כספי הנובע מחוזה או הסכם אשר לכאורה התחייב החייב לשלם לזוכה סכום כספי כזה או אחר ולטענת החייב חוב זה נפרע, יגיש החייב לרשם הוצאה לפועל התנגדות ויטען כי פרע את החוב. במידה והחייב יטען כי פרע את החוב, יקיים רשם הוצאה לפועל דיון בבקשה ויקבע בהתאם לראיות המונחות בפניו.
 • התנגדות לביצוע שטר – אפשרות זו רלוונטית בעיקר לחייב אשר נטען כי משך שיק ללא כיסוי או שהשיק בוטל. חייב אשר טוען כי שילם את החוב באמצעי אחר (לדוגמה בהעברה בנקאית) או שהחתימה המופיעה על גבי השיק מזויפת יגיש התנגדות לביצוע שטר.

 

עם קבלת ההתנגדות, יעביר רשם הוצאה לפועל את התיק לבית משפט השלום שבאזור סמכותו. בהמ”ש יקבע מועד לדיון בהתנגדות ולאחר מכן ימשיך ההליך בבית המשפט.

 

 • איחוד תיקים – חייב אשר נפתחו לו למעלה משני תיקים רשאי להגיש בקשה לאיחוד תיקים במסגרתה יאוחדו כל התיקים הקיימים לו ופירעון החובות יעשה במסגרת תיק האיחוד בפריסה לתשלומים.

 

כפי שניתן לראות מערכת ההוצאה לפועל הינה מערכת מסועפת הכוללת בתוכה פתרונות שונים לפירעון החוב ומחיקת החובות. בטרם יינקט הליך להתמודדות עם תיק הוצאה לפועל מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בדיני הוצאה לפועל ובידיו האפשרויות ליתן פתרון מקיף מלא לכלל התיקים שנפתחו לחייב.

 

 תיק בהוצאה לפועל דורש הכוונה משפטית ומקצועית

הפעולות האפשריות שחייב יכול לנקוט כאשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל הן רבות ומגוונות. ניתן להגיש התנגדות לתיק ההוצל”פ וניתן להגיע להסדר חובות עם הנושים. כל מקרה יבחן ויישקל לגופו ובהתאם לנסיבות תתקבל ההחלטה. מוזמנים לקרוא – הוצאה לפועל הסדר תשלומים.

יש לזכור כי תיק בהוצאה לפועל עלול לגרור סנקציות נוספות מעבר לקיומו הבלעדי של החוב ומומלץ להקדים פתרון לבעיה ולפנות לעורך דין הבקיא בתחום זה. משרד עו”ד עדי עקראוי ושות’ הינו משרד המתמחה בדיני הוצאה לפועל ובידיו הכלים המתאימים להתמודדות עם תיקים אלו וכן לאיתור פתרון מקיף ומעמיק ארוך טווח. נפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל אל תיתנו להם לטפוח, גשו עוד היום לקבל עזרה משפטי.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן