ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל

חוב מזונות הוא אחד הדברים המכשולים הקשים ביותר שחייב נתקל בהם כאשר הוא מעוניין לפתוח בהליך מחיקת חובות. חוב מזונות הינו חוב אשר לא ניתן לכוללו במסגרת בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל וכן גם במסגרת הליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי לא יוכל החייב לקבל צו הפטר בגין חוב זה.

תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

לא אחת, חייבים גוררים חוב מזונות ישן נושן אשר הלך וצבר ריביות ופיגורים וכעת לאחר שקיבל החייב צו הפטר בגין חובות נוספים הקיימים לו עליו להתמודד עם חוב המזונות. על פי תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי לפרוס חוב מזונות ישן במקרים אשר נפרט מיד בהמשך המאמר.

תיקון לחוק זה, הינו תיקון יחסית חדש ונועד לאפשר לחייבים אשר שיקמו עצמם ומחקו את החובות הקיימים להם להתמודד כראוי עם חוב זה ולשלמו לצד ניהול שגרת חיים תקינה. חוב מזונות הוא חוב אשר יש לטפל בו במסגרת הליך משפטי שונה מהמסלולים הידועים והמוכרים לנו. מומלץ כי כאשר קיים חוב מזונות לפנות לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת שיפעל לסילוק החוב ופירעונו.

 

מה שונה חוב מזונות מכל חוב אחר

בשונה מחובות אחרים, חוב מזונות הינו חוב הנצבר כלפי ילדיו הקטינים של החייב. מטבע הדברים, קטינים אינם מסוגלים לדאוג לעצמם ותלויים כלכלית בהוריהם ובפרט באביהם האמון על פרנסתם וכלכלתם. כאשר חייב אינו מעביר את תשלום המזונות השוטף לילדיו, עלול הוא להביאם למצב של פת לחם ורעב.

במכלול האיזונים שערך המחוקק בין הצורך לשיקום החייב ומחיקת החובות לבין הדאגה לשלומם של הקטנים, מצא לנכון שלא לאפשר לחייב לכלול את חוב המזונות בכל הליך כלשהו למחיקת חובות. יחד עם זאת, המחוקק הבין כי לא ניתן מחד לאפשר לחייב לפתוח בהליך חדלות פירעון ובסיומו לקבל צו הפטר ומאידך לא לאפשר לו לנקות שולחן לגמרי. בשל סיבה זו, ערך המחוקק את תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל אשר הסמיך את הרשם בתנאים מסוימים לפרוס לחייב את החוב לתשלומים נוחים. מוזמנים לקרוא על – סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר.

 

מהו תיקון 55 לחוק הוצאה לפועל בהקשר לפריסת חוב מזונות ישן

עם כניסת התיקון לחוק, הוסמך רשם הוצאה לפועל להורות על פריסת חוב עבר לתשלומים בהתקיים התנאים הרלוונטיים. סעיף 69ב1(ב) לחוק הוצאה לפועל תשכ”ז – 1967 (להלן: “החוק”) מפרט את התנאים לפריסת חוב עבר בזה הלשון:

“רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או לפי בקשת החייב, לצוות על תשלום של חוב עבר במזונות, בשיעורים ובמועדים כפי שיקבע, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1)   רשם ההוצאה לפועל בירר את יכולתו של החייב בחקירת יכולת בהתאם להוראות פרק זה;

(2)   רשם ההוצאה לפועל שוכנע כי מתן צו לתשלום בשיעורים של חוב העבר במזונות מוצדק, בהתחשב במצבו הכלכלי של החייב וכן בהתחשב בפגיעה האפשרית בזוכה כפי שהוצגה לו בעמדת הזוכה;

(3)   אם החייב חב בתשלום מזונות שוטף – רשם ההוצאה לפועל נוכח כי עד מועד הגשת הבקשה שילם החייב את התשלום כאמור בשיעורים שנקבעו בפסק הדין, במשך חודשיים רצופים לפחות, והמשיך לשלמו עד מועד מתן ההחלטה”.

כעולה מלשון סעיף 69 לחוק הוצאה לפועל, בהתקיים שלושה תנאים יהיה רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על פריסת חוב מזונות לתשלומים בשיעור ובמועדים שיקבע. תנאי ראשון, רשם ההוצאה לפועל ערך חקירת יכולת לחייב ובירר את מצבו הכלכלי לאשורו.

תנאי שני, רשם ההוצאה לפועל שוכנע שיש הצדקה להורות על פריסת החוב לתשלומים בהתחשב במצבו הכלכלי של החייב ובפגיעה בזוכה כפי שהוצג לו. תנאי שלישי, ככל והחייב חייב בתשלום מזונות שוטף, דהיינו עדין צריך להפקיד מידי חודש בחודשו דמי מזונות, רשם ההוצאה לפועל יבדוק כי החייב שילם לפחות חודשיים רצופים טרם הגשת הבקשה את תשלום המזונות ועדין ממשיך לשלמו עד למתן ההחלטה.

אם כן, תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל העניק לרשם הוצאה לפועל סמכות רחבה (בהתקיים התנאים שצוינו לעייל) להורות על דמי שיעור המזונות שישלם החייב וכן את המועדים שישלם. מדובר בחידוש של ממש בעולם המשפט בהתחשב בעובדה כי חוב מזונות מעולם לא יכול היה להיכלל בהליך של מחיקת חובות אלא מטעמים מיוחדים וחריגים.

 

פריסת חוב מזונות על ידי רשם הוצאה לפועל אשר נקבע לגביו הסדר תשלומים על ידי בית המשפט

במקרים בהם שיעור תשלום חוב המזונות כבר נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין, הרי שרשם הוצאה לפועל יהיה רשאי לקבוע הסדר תשלום חדש בהתקיים המקרים הבאים:

  • במידה וטרם חלפה שנה ממועד החלטת בית המשפט, יפנה רשם הוצאה לפועל את הצדדים לבית המשפט אשר יקבע שיעורים ומועדים בהתאם להחלטתו.
  • חלפה שנה ממועד החלטת בית המשפט, רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על תשלום דמי מזונות שונה בשיעורים שונים מקביעת בית המשפט ובתנאי שימצא לנכון טעם המצדיק את השינוי.

 

מחיקת ריבית ופיגורים מחוב מזונות

סעיף 69(ב)1(ה) לחוק קובע כי ככל והתווספו ריבית ופיגורים לחוב מזונות עבר, יהיה רשאי רשם הוצאה לפועל להורות על ביטול הריבית והפיגורים אשר יתווספו לחוב במסגרת התקופה בה ישולם החוב בתשלומים. אין ספק כי תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל העניק סמכויות מרחיקות לכת לרשמי ההוצאה לפועל בכל הנוגע לטיפול בחוב מזונות עבר.

 

כיצד יש להגיש את הבקשה לפריסת חוב מזונות עבר

סעיף 69ב1(ו) לחוק מפרט את המסמכים אשר יש לצרף לבקשת פריסת חוב העבר. בהתאם להוראת החוק, יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • תצהיר מטעם המחייב מאומת על ידי עורך דין אשר יפרט מדוע אינו יכול לשלם את חוב מזונות העבר.
  • נימוקים של החייב לכך שאינו יכול לשלם את חוב המזונות. נימוקים בהקשר זה יהיו אסמכתאות ודברים נוספים המעידים על מצבו הכלכלי של החייב.
  • הצעה מטעם החייב לשיעורי תשלום החוב. על החייב להעביר לבית המשפט הצעה מפורטת לפיה הוא מתחייב לשלם את החוב בשיעורים אשר ידו משגת.
  • טופס ויתור סודיות החתום בחתימת החייב.

רשם הוצאה לפועל רשאי לאשר הסדר בחוב מזונות עבר אשר נערך בין הצדדים אף אם אינו עומד בתנאים המפורטים לעייל. במקרים רבים, לאחר שנים ארוכות בני הזוג מפייסים והצד הזוכה מוותר על החוב שנצבר במהלך השנים הממושכות. במקרה זה, רשאי רשם הוצאה לפועל לאשר את הסדר החוב שנחתם בין הצדדים ובתנאי שהוא נערך ונחתם בהסכמתם החופשית ולאחר שהבינו את משמעותו.

מוזמנים לקרוא גם – תשלום תיק הוצאה לפועל.

 

הסיבות לתיקון 55 לחוק הוצאה לפועל

עם כניסת חוק חדלות פירעון לתוקפו, ניתן היה להבין כי מטרת המחוקק הינה להגדיר את שיקום החייב כערך עליון בהליך המשפטי. שיקום החייב ומחיקת החובות שנצברו הינם כלל ברזל לחברה תקינה המעוניינת לשקם את אלה שמעדו וכשלו. שיקום אמיתי של חייב לא יכול להיעשות כאשר מצד אחד יינתן לו צו הפטר ומאידך ימשיך לצבור חובות שאינם ניתנים למחיקה.

מסיבה זו ועל מנת ששיקום החייב יהיה אפקטיבי ויעיל, העניק המחוקק לרשם ההוצאה לפועל סמכות רחבה לקבוע את שיעור דמי המזונות מחוב עבר וכן את מועדם. רק כך באופן של מחיקת חובות מלאה לחייב, יוכל החייב לשקם את עצמו במאת האחוזים ולא להשאיר אחריו זנבות שאינם פתורים.

פריסת חוב מזונות עבר לתשלומים והאפשרות להורות על ביטול הריבית והפיגורים שהתווספו לקרן תאפשר לחייב לפרוע את החוב שצבר באופן נוח ומסודר לצד המשך ניהול חיי שגרה ושיקום מצבו הכלכלי.

 

כיצד עורך דין יוכל לסייע בפריסת חוב מזונות עבר לתשלומים

כפי שניתן לראות, פריסת חוב מזונות עבר דורש הגשת בקשה מנומקת לבית המשפט בצירוף תצהיר ומסמכים נוספים. בתצהיר המוגש לבית המשפט יש לפרט ולנמק מדוע לכאורה לא ניתן לפרוע את חוב העבר ומהן הסיבות שהביאו לכך. הכנת הבקשה כנדרש בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, יגדילו באופן ניכר את הסיכוי לקבלתה.

כפי שציינו קודם לכן, ניתן אף להגיע להסדר חוב עם הזוכה ורשם הוצאה לפעול יאשרו אף אם לא התקיימו התנאים הקבועים בחוק. פעמים רבות, ניהול נכון של משא ומתן עם הצד שכנגד ובא כוחו יאפשר הסדר טוב יותר מאשר החלטת בית המשפט. זוגות אשר ילדיהם בוגרים לעיתים יהיו מוכנים להניח את חוב העבר מאחוריהם ולהעניק לחייב דף חדש בחייו.

עורך דין הוצאה לפועל יוכל מעבר לניהול ההליך המשפטי אף לנסות להביא למחיקת החוב ופריסתו לתשלומים מחוץ לכותלי בית המשפט במסגרת משא ומתן עם הזוכה. מחיקת חוב מזונות לאור תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל, הוא בהחלט דבר אפשרי. כיום יותר מתמיד, שיקום החייב הוא דבר שניתן לבצע בכל המישורים הקיימים ללא הבחנה בין חוב כזה או אחר.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל לרבות בקשות לפריסת חוב מזונות ישן לתשלומים וביטול הריביות. צוות משרדנו ינתח את האפשרויות המתאימות לכל מקרה ומקרה ובהתאם לכך יפעל לפריסת החוב ולמחיקתו ככל שניתן. מוזמנים לקרוא גם על – הוצאה לפועל – איך יוצאים מזה?.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן