ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

החלפת עורך דין באמצע הליך חדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון הם אחד הדברים החשובים ביותר הקיימים לחייב במהלך תהליך מחיקת החובות. בהליך חדלות פירעון, יעבור החייב כברת דרך ארוכה המלווה בלא מעט תחנות ופעולות אשר עליו לבצע כך שישנה חשיבות רבה לגורם המשפטי המייצגו במהלך ההליך דהיינו עורך הדין.

החלפת עורך דין באמצע הליך חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנראה מיד, במהלך הליך חדלות פירעון יהיה על החייב לבצע פעולות שונות ולעמוד בתנאים אשר יקבעו לגביו ויקבעו האם בסופו של יום יקבל את צו ההפטר המיוחל ויצא לדרך חיים חדשה. לעורך הדין אשר ילווה את החייב במהלך הליך חדלות הפירעון משמעות רבה וחשיבות עצומה. עו”ד ידאג לוודא כי החייב פועל במסגרת הכללים הקבועים בחוק, יכין ויערוך את הדוחות לחייב ויפעל לייצגו במהלך הדיון המשפטי אשר יתקיים בבית המשפט.

המשמעות של לצלוח את הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולה להיות אף באמצעות החלפת עורך הדין באמצע הליך חדלות פירעון. כאשר נסיבות העניין מחייבות זאת, וטובת החייב עומדת לנגד עיניו עליו לפעול בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו גם אם הדבר כרוך בהחלפת עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כפי שנראה בהמשך, במהלך הליך פשיטת הרגל לעיתים נדלקות נורות אדומות אשר מרמזות לחייב כי עליו להחליף ייצוג משפטי, יש לשים לב לנורות אלו ולא לבטלן בהינף יד.

 

משמעותו של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בהתאם לחוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, שיקום החייב הינו אינטרס עליון אשר עומד בראש סדר העדיפות כאשר נפתחים הליכי חדלות פירעון שיקום כלכלי. חייב אשר צבר לחובתו חובות וכעת מעוניין לפתוח בהליכי חדלות פירעון עליו להגיש בקשה מתאימה לממונה על הליכי חדלות הפירעון ולפרט מדוע הוא סבור כי יש לאפשר לו לפתוח בהליך משפטי זה.

עם מתן צו לפתיחת הליכים, יוקפאו כל הליכי הגבייה אשר נפתחו כנגד החייב בלשכת ההוצאה לפועל ולא ניתן יהיה להמשיך בהליכים אלו. בד בבד, תוכן לחייב תוכנית פירעון ויהיה עליו לפרוע את החובות שצבר בהתאם לתוכנית עד אשר יתקבל צו הפטר לגביו. יודגש כי גם חייב אשר טרם צבר לחובתו את החובות האמורים אך כפי הנראה בקרוב צפוי הוא להיקלע להליכי חדלות פירעון, יוכל לפתוח בהליכים אלו ובסופו של יום למחוק את החובות.

המשמעות המרכזית והעיקרית של הליך פשיטת רגל היא מחיקת החובות אשר מתבצעת בסופו של הליך עם ההכרזה על החייב כפושט רגל. בית המשפט או רשם הוצאה לפועל במהלך הדיון המשפטי, יבחנו את בקשתו של החייב לרבות היעדים אשר נקבעו לגביו במהלך ההליך והשתתפותו בהם ולאחר מכן יחליטו אם להכריז עליו כפושט רגל. עם ההכרזה על החייב כפושט רגל יינתן לו צו הפטר מותנה או הפטר לאלתר והחייב יוכל לצאת לחיים חדשים.

 

למה על החייב לצפות במהלך ההליך ומהי ההכנה שעורך הדין יבצע עבורו

בטרם נגע בהשלכות הצפויות לחייב במסגרת הליך חדלות פירעון הרי שנציין בקצרה את השלבים הצפויים לחייב במסגרת ההליך עצמו.

שלב ראשון – זהו שלב פתיחת ההליך המשפטי במסגרתו על החייב להעירך כראוי להצגת כל המסמכים התומכים בטענותיו וצפויים לסייע לקבלת הבקשה. המדובר במסמכים רבים אשר יש להציג לממונה על הליכי חדלות פירעון ובהחלט מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון על מנת שזה יוודא כי כל המסמכים אכן מצורפים ומלאים כהלכה.

שלב שני – שלב בחינת מצבו הכלכלי של החייב. בשלב זה, הנאמן אשר אמון על בקשתו של החייב יבצע חקירה מקיפה אודות הכנסותיו והוצאותיו של החייב ויערוך דו”ח מקיף וממצה אודות הכנסותיו והכספים שיכול להזרים לטובת קופת הנשייה. בשלב זה צפוי החייב להגבלות שונות אשר יוטלו עליו כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חשבון הבנק, צו כינוס נכסים וכו’. עם סיום החקירה יקבע דיון בעניינו של החייב בערכאה המשפטית המתאימה. בהתאם לחוק החדש, חובות עד סך כספי של 150,000 ₪ ידונו בלשכת הוצאה לפועל בעוד חובות גבוהים יותר ידונו על ידי בית המשפט השלום אשר באזור סמכותו מתגורר החייב.

שלב שלישי – דיון משפטי בבית המשפט או בפני רשם הוצאה לפועל אשר יקבע בסופו של יום האם יש להכריז על החייב כפושט רגל וליתן לו צו הפטר. המוטב המשפטי בוחן את בקשתו של החייב ולאחר מכן קובע האם יש להיעתר לבקשתו ולהורות על מתן צו הפטר. יש לשים לב כי קיימים שני סוגים שונים של צווי הפטר. האחד צו הפרט לאלתר והשני צו הפטר מותנה.

צו הפטר לאלתר כשמו כן הוא, פטור מלא מכל החובות שנצברו ערב הגשת הבקשה ויציאה לחיים חדשים. צו הפטר מותנה עניינו התניית צו ההפטר בעמידה מלאה של החייב בכל תוכני השיקום שנבנתה עבורו. לשאלת החלפת עורך דין באמצע הליך חדלות פירעון בשלב זה משמעות גדולה שכן עורך דין אשר אינו בקיא במלאכתו עלול לחבל לחייב בהליך השיקום ולהמיט עליו אסון בסופו של יום.

שלב רביעי – עמידה בתוכנית השיקום אשר נבנתה עבור החייב ויציאה לחיים חדשים. תוכנית השיקום עלולה לארוך זמן מה אך על החייב להבין כי רק באופן זה יוכל לצאת לחיים חדשים ללא חובות ונושים. עמידה ביעדי השיקום הכרחית ונחוצה לצורך קבלת צו ההפטר. חייב אשר יעמוד בכל היעדים אשר נקבעו עבורו יוכל למחוק את החובות הקיימים לו הלכה למעשה ולהנות מהגנת החוק בגין חובות אלו.

 

למה צריך להתכונן החייב במהלך ההליך וכיצד עורכי הדין יכולים לרכך את המשמעות של ההשלכות המשפטיות הצפויות לו בגין ההגבלות אשר יוטלו עליו

אין ספק כי במהלך ההליך המשפטי צפויות לחייב הגבלות שונות ולא מעט קשיים אשר יכולים להשליך אף על חייב משפחתו. בין היתר צפויות לחייב ההגבלות הבאות:

  • כינוס נכסים – לצורך פירעון החובות ושיקוף מלא של נכסיו ושוויו הכלכלי של החייב יינתן צו כינוס נכסים אשר במסגרתו יכונסו נכסיו של החייב וימכרו לכל המרבה במחיר תמורת כיסוי חובותיו.
  • הגבלה על יציאה מהארץ – חייב אשר נמצא בעיצומו של הליך חדלות פירעון לא יוכל לעזוב את תחומי שטח מדינת ישראל ללא אישורו של בית המשפט אשר יינתן במקרים חריגים.
  • הגבלת חשבון הבנק ואיסור שימוש בכרטיס אשראי – לחייב הנמצא בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי יאסר להחזיק בכרטיס אשראי וכן חשבון הבנק שלו יוגבל. חייב זה לא יוכל למשוך שיקים מחשבון הבנק שלו וכן לא יוכל לייסד תאגיד או חברה בע”מ.

עורכי דין מקצועיים הבקיאים במלאכתם יוכלו להכין את החייב בהתאם טרם פתיחת ההליך כך שהחייב יהיה מודע היטב להשלכות ההליך ולהגבלות הצפויות לו. ככל שהחייב יקבל את ההדרכה הנכונה טרם ההליך על ידי עורך הדין, יוכל הוא להיות מוכן נפשית וכלכלית להשלכות אלו ולא תהיינה לו הפתעה עם הטלת ההגבלה. עורך דין מקצועי יוכל אף לצמצם את ההשלכות הקשות הצפויות לחייב במהלך ההליך ובמידה ויש צורך לפנות לבית המשפט בבקשה לצמצום ההגבלה או ביטולה יוכל לעשות זאת עורך הדין במקצועיות בהתאם לכללים והפרקטיקה הנהוגה.

עורך דין יוכל אף לבדוק בהתאם לנסיבות העניין איזה הליך משפטי ראוי ומתאים לחייב במסגרת יכולותיו ומצבו הכלכלי. פעמים רבות הליך של חדלות פירעון הוא לא בהכרח הצעד הנכון והמתבקש עבור חייב. חייבים אשר יש להם נכסים רבים וכספים שונים לא בהכרח יעדיפו לפתוח בהליך חדלות פירעון שעה שרכושם עלול להימכר לטובת סילוק החובות.

 

באיזה שלב ומתי מתעורר הצורך להחליף עורך דין במהלך הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

החלפת עורך דין באמצע הליך חדלות פירעון הוא לא דבר אשר עושים בנקל וכי יש לשקול את החלפת הייצוג המשפטי רק כאשר באמת מתעורר הצורך לכך. כפי שניתן להבין ממאמר זה, למשמעות הטיפול המשפטי חשיבות רבה בהצלחת ההליך ומסיבה זו אין להקל ראש בבחירת הגורם המקצועי אשר ינווט את ההליך כולו עד לתחנה האחרונה וקבלת צו הפטר.

כאשר מתעורר חשש כי עורך הדין אינו בקיא במלאכתו ואינו מבין את פרטי ההליך יש בהחלט מקום לשקול החלפת ייצוג. יש לזכור כי להליך חדלות פירעון פרטים קטנים ובעלי משמעות אשר על החייב להבין ולשקול. עורך דין אשר אינו בקיא בהליך זה עלול להמיט אסון על החייב ולהביא לתוצאה ההפוכה מכפי שתכנן.

סיבה נוספת להחלפת עורך הדין היא כאשר עורך הדין מתחיל “”לזייף ואינו מבצע את המוטל עליו בטיפול השוטף של הבקשה והגשת הדוחות. טיפול בהליך חדלות פירעון אינו זבאנג וגמרנו אלא יש להיות בקשר רציף ומתמשך עם כל הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה עד לסיומה.

בטרם יוחלף עורך הדין מומלץ לפנות אליו ולבדוק מה הסיבה אשר גרמה להתנהלותו זו. פעמים רבות ניתן ליישב את הסכסוך עם עורך הדין ללא צורך בהחלפת הייצוג ובכך לשמור על רצף הייצוג המשפטי ללא כל תקלה. ככל ואכן אין מנוס מהחלפת הייצוג אין לחשוש מפעולה זו ומומלץ לבצע זאת בהקדם האפשרי על מנת לשמור על זכויות החייב.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי. צוות משרדנו ערוך ומוכן לסייע לכל חייב באשר הוא להיחלץ מהחובות אשר נצברו לו במהלך חייו ולהביאו לתחנה הסופית בהליך כולו והיא קבלת צו הפטר ויציאה לחיים חדשים.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן