ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

חדלות פירעון תזרימית

כל מה שצריך לדעת על קשיים תזרימים המביאים לחדלות פירעון

כאשר בעל עסק או חברה בע”מ נקלע להליכי חדלות פירעון קיים קושי של ממש להעריך מה שווים הכללי ומה גובה החובות שצברו. קושי זה מקבל משמעות ייתרה כאשר מדובר בחברות או תאגידים בעלי נכסים רבים אשר להם נכסים וכספים מפוזרים ברחבי ישראל ומחוצה לה.

חדלות פירעון תזרימית - עו"ד עדי עקראוי ושות'

לאחר הגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבית המשפט או ללשכת הוצאה לפועל במקרים מסוימים קיים קושי למותב המשפטי או לנאמן לקבוע האם החברה או התאגיד אכן חדל פירעון. מוזמנים לקרוא מאמר – מטרת חוק חדלות פירעון.

קושי זה גדול יותר כאשר אנו מדברים על חדלות פירעון תזרימית שאז יש לקבוע מהו גובה הכספים הזמין והנזיל של החברה או התאגיד. קושי זה נובע בעיקר מהעבודה כי לחברות ועסקים רבים התשלו עבור שירותיהם ניתן בשוטף פלוס 60 או שוטף פלוס 90 כך שלא תמיד מצבה הכלכלי התזרימי של החברה או העסק ידועים באופן ברור.

מתי בעל עסק או חברה ייקלעו להליך חדלות פירעון תזרימית

קושי תזרימי מוגדר כאשר הוצאותיו של בעל העסק או החברה עולים על הכנסותיהם. כאשר בזמן נתון, יתברר כי הוצאות החברה עולות על המזומנים והכסף הנזיל שברשותה היא תוגדר כחדלת פירעון תזרימית.

באיזה צעד משפטי רשאי לנקוט חייב או חברה אשר נקלעו להליכי חדלות פירעון

חברה או כל בעל עסק אשר הגיעו למסקנה כי הם חדלי פירעון ואינם מסוגלים לפרוע את החובות שיצרו רשאים לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. ככל ומדובר בחברה הפותחת בהליכים אלו, הליך השיקום יהיה הבראת החברה. במסגרת הליכי חדלות הפירעון, יכונסו נכסי החייב וימכרו במכירה פומבית לצורך סילוק החובות.

על החייב יהיה לעמוד בתוכנית תשלומים שתקבע עבורו ולהעביר לקופת הנשייה מידי חודש בחודשו את התשלום שיקבע עבורו. בחדלות פירעון, מטרת העל בהליך היא להביא לשיקום החייב ופתיחת דף חדש עבורו ועבור בני משפחתו. בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, בתי המשפט ורשמי הוצאה לפועל יעניקו מעמד בכורה להליך השיקום ויפעלו בהתאם לכך לצד פירעון החובות

בסיום הליך פשיטת רגל, יוכרז החייב כפושט רגל ויינתן לו צו הפטר אשר הלכה למעשה ימחק את החובות הקיימים לו. הליך חדלות הפירעון מאפשר לחייב אשר נקלע למצב של חדלות פירעון תזרימית לפתוח בבית המשפט בהליך של מחיקת חובות וקבלת צו הפטר. הרעיון העומד מאחורי פתרון משפטי זה הוא ליצור חברה תקנה ובריאה השומרת ומגנה על אלו שמעדו בתוכה.

 

כיצד תקבע חדלות פירעון תזרימית של חברה בהתאם לפקודת החברות

בהתאם לפקודת החברות המבחן לבדיקת קושי תזרימי של חברה הוא האם כאשר הגיע מועד פירעון חוב לנושה מסוים יכולה החברה לפרוע את החוב או שאינה מסוגלת. ככל והחברה אינה מסוגלת לפרוע את החוב שיצרה הרי שהיא תוגדר כחדלת פירעון תזרימית. הקושי בתחום חדלות פירעון בעניין זה כי על פי פקודת החברות לנושה ישנה אפשרות להגיש בקשה לפירוק חברה על בסיס חוב של 5 ₪ בלבד.

אפשרות זו יוצרת מצב שאינו הגיוני מבחינת החברה שעל בסיס חוב של 5 שקלים ידרשו נושיה להביא לפירוקה. כמו כן, קיימים מצבים שאכן בנקודת זמן כלשהי החברה אינה מסוגלת לפרוע את החובות שיצרה או חלקם אך מדובר בקושי זמני שאינו מעיד על מצבה הכלכלי של החברה שכן מבחינת שוויה הינה חברה רווחית כלכלית ועסקית.

 

בדיקת מצבה הכלכלי האמיתי של החברה כאשר בוחנים חדלות פירעון

בהתאם לקושי שהוצג פסקה קודמת, במקרים רבים המצג שהוצג אינו משקף את המציאות וכי מצבה הכלכלי של החברה חסון הרבה יותר מכפי שנדמה לנו. מסיבה זו, כאשר נפתח הליך חדלות פירעון, יש לבדוק מה המצבה הכלכלי של החברה האמיתי לרבות כספים ונכסים השייכים לה. ככל ולחברה נכסים רבים וכספים ברי מימוש הרי ברור כי היא אינה חדלת פירעון גם במצב שכעת אינה מסוגלת לפרוע חוב מסוים.

גם המחוקק הבין כי בשל חוב של 5 שקלים או אפילו חוב גבוה יותר לא ניתן לדרוש את פירוק החברה ויש לערוך בדיקה מקיפה ואמיתית אודות נכסיה וכספיה. שוויה הכלכלי של החברה יבחן בהתאם לנכסים השייכים לה גם אם הם אינם ברי מימוש בשלב זה. מוזמנים לקרוא גם על – ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון.

 

שיקול דעת בית המשפט במבחן תזרים המזומנים של בעל עסק או חברה הנקלעים להליך חדלות פירעון

בפועל הלכה למעשה, מבחן חדלות פירעון תזרימית אינו קל ופשוט. על בתי המשפט להפעיל שיקול דעת רחב כאשר הם ניגשים לקבוע האם בעל עסק או חברה חדלי פירעון. לא כל מצב בו לכאורה נראה כי בעל העסק הוא חדל פירעון אכן משקף את המצב האמיתי של החברה ועל בית המשפט בבואו להכריע בשאלה זו לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים המתקיימים בנושא.

קושי תזרימי לעיתים יכול להיפתר באמצעות גיוס כספי החברה מלקוחותיה אשר טרם דאגו לפרוע את החובות שיצרו כלפיה. מסיבה זו כאשר ניגשים לקבוע קושי תזרימי יש לבדוק ולבחון היטב את מצבה הכלכלי של החברה על כל נכסיה וכספיה הנמצאים בחזקתה ושלא בחזקתה. רק באופן זה ניתן יהיה לקבל את המצב האמיתי שלה ולהבין האם היא נקלע להליך של חדלות פירעון או שמא מדובר בקושי זמני שניתן לגבור עליו.

 

הדילמה העומדת בפני הנושים טרם פתיחת הליך חדלות פירעון כנגד בעל עסק או חברה

כאשר נושים מעוניינים לפתוח בהליכי חדלות פירעון אחד מהשיקולים העומדים לנגד עיניהם הוא הקושי הכלכלי של חברה לפרוע את חובותיה העתידים. נניח ונושים מבחינים כי בטווח הקצר החברה לא תוכל לפרוע את החובות שיצרה במצב כזה הם ישקלו לפתוח כנגדה בהליכי חדלות פירעון. מנגד, על הנושים לשקול האם מדובר במצב כלכלי רגעי של בעל העסק או החברה והוא ישתנה בקרוב או שמא מדובר במצב אמיתי המשקף את מצבה הכלכלי.

פעמים רבות לא ניתן למצוא את התשובה המדויקת לשאלה זו ועל נושים החברה לקבל החלטה באיזה אופן עליהם לפועל להשבת הכספים. כמובן שלבית המשפט יש שיקול דעת לקבוע האם מדובר במצב רגעי או מצב אמיתי בהתאם לדוחות הכלכליים שיונחו בפניו. ככל והנושים סבורים כי מצבה הכלכלי של החברה אינו משקף את הרשום בדוחות עליהם להוכיח זאת באמצעות מסמכים או אמצעים נוספים. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – פתיחת הליך חדלות פירעון לבקשת הנושה וגם – איך מגישים בקשה לחדלות פירעון.

 

קבלת יעוץ משפטי כאשר בעל עסק נקלע לקשיים תזרימים

כפי שניתן לראות, שיקול הדעת הקיים לבית המשפט כאשר מוגשת בקשה לחדלות פירעון הוא רחב. בית משפט יכול לקבוע כי מדובר בקושי זמני אשר תיכף יחלוף ובעל העסק יוכל לעמוד על רגליו שוב. אם הנכם סבורים כי מצבה הכלכלי של החברה לא יאפשר בחזרת החובות יש לפעול בכל הכלים העומדים לרשותכם בכדי להוכיח זאת ולשכנע את בית המשפט בעניין זה.

אין ספק כי אינטרס הנושים לפירוק החברה כאשר החברה אינה מסוגלת להשיב להם את חובותיהם מתנגש עם רצון החברה לשמור על העסק. מסיבה זו, עו”ד המייצג את הנושים בהליך חדלות פירעון תזרימית יערוך בדיקה מקיפה אודות נכסיה וכספיה של החברה ובהתאם לכך יציג את הנתונים בפני בית המשפט.

כאשר עורך הדין מייצג את החברה בהליך חדלות פירעון הוא יכין דו”ח כלכלי המשקף את מצבה הכלכלי של החברה ויציג לבית המשפט כי מדובר בקושי רגעי אשר החברה תתגבר עליו ומשכך אין מקום לפתוח בהליכי חדלות פירעון. משרד עורך דין חדלות פירעון והוצאה לפועל עדי עקראוי ושות’. צוות משרדנו ערוך לספק לכם את מלוא השירות והייעוץ המשפטי הנדרש. השאירו לנו הודעה ואנו נשוב אליכם בהקדם. מוזמנים לקרוא גם על – חדלות פירעון ערעור – מתי נוכל להגיש ערעור על החלטת הממונה / רשם הוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן