ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עיכוב הליכים חדלות פירעון

מהם הליכי חדלות פירעון – על קצה המזלג

המונח חדלות פירעון הינו מושג משפטי בו אדם או חברה בע”מ נקלעו לקשיים כלכלים ואין באפשרותם לפרוע את החובות שיצרו. הליך חדלות פירעון יכול להתרחש אף במקרה בו חייב יודע כי בקרוב מאוד חובות עתידים אשר אמורים להיפרע על ידו לא יפרעו ולא יעלה בידו לפרוע אותם.

עיכוב הליכים חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

במצב בו חברה או אדם פרטי נקלעים לחדלות פירעון רשאים הם בתנאים הקבועים בחוק לפתוח בהליכים לפשיטת רגל במסגרתם יעברו הליך שיקום ובסופו יינתן להם צו הפטר אשר ימחק להם את כלל החובות שעמדו להם ערב הגשת הבקשה. עיכוב הליכים חדלות פירעון למעשה מקפיאה את כול ההליכים המשפטיים שננקטו נגד החייב ערב ההכרזה כחדל פירעון.

עם מתן צו עיכוב ההליכים בבית המשפט, כל ההגבלות והסנקציות המשפטיות שננקטו כנגד החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל יעוכבו ולא ניתן יהיה להמשיך לפעול כנגד החייב אלא אם הבקשה לחדלות פירעון תבוטל והחייב יוכרז כחייב אשר משתמש לרעה בהליכי חדלות פירעון.

במאמר זה נראה מתי ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לעיכוב הליכים, נראה מה יעלו בגורל ההליכים שעוכבו ומדוע כאשר חייב נקלע לחדלות פירעון עליו לפתוח בהליכים מוקדם ככל שניתן על מנת לצמצם את הנזק שיגרם לו כתוצאה מההגבלות שיוטלו עליו

 

מה צפוי לחייב במסגרת הליכי חדלות פירעון

המסגרת המשפטית המסדירה את הליך פשיטת רגל חדלות פירעון הוא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018. חוק זה אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל שם לנגד עיניו את שיקום החייב כמטרת על בהליך כולו הרבה לפני אינטרסים אחרים כגון אלו של הנושים בתיק.

במסגרת הליך פשיטת הרגל צפויים לחייב שלבים רבים עד אשר יגיע לתחנה האחרונה בהליך ולקבל צו הפטר. השלבים העיקריים הצפויים לו בהליך הם כדלקמן:

  • פניה לממונה על הליכי חדלות פירעון – על החייב להגיש בקשה לממונה על חדלות פירעון ולפרט באוזניו מדוע לטעמו יש לפתוח בהליכי חדלות פירעון. זוהי התחנה הראשונה בתחילת המסע אל עבר מחיקת החובות.
  • הכנת תוכנית פירעון – עם קבלת הבקשה ע”י הממונה על הליכי חדלות פירעון, תוכן לחייב תוכנית פירעון אשר יהיה עליו במסגרתה לפרוע את החובות שצבר ולשתף פעולה עם הממונה ויתר הגורמים המטפלים בבקשה. תוכנית הפירעון תהיה נמוכה הרבה יותר מסך החובות שצבר החייב ועליו יהיה לפרוע אום מידי חודש בחודשו.
  • קיום דיון בבית משפט – במסגרת הדיון שיתקיים בבית המשפט יבחן בית המשפט את מידת השתתפותו של החייב בהליכים ולאחר מכן יכריז עליו כפושט רגל. במקרים מסוימים יינתן לו צו הפטר לאלתר אך בד”כ בתי המשפט לא ממהרים ליתן צו זה ומשכך צו ההפטר יהיה מותנה בהמשך עמידה ביתר התוכניות שנקבעו בעניינו.
  • צו כינוס נכסים – להליכים שנפתחו אין טעם אם החייב אינו פורע את החובות שצבר ונוטל חלק בתוכנית השיקום שלו. במסגרת כינוס הנכסים, יכונסו כל נכסיו של החייב וימכרו לצורך סילוק החובות. הממונה אשר ינהל את קופת הנשייה, ירכז את הכספים שקיבל תחת מכירת רכושו של החייב ויחלקם לנושים השונים לפי סדר דין קדימה כאשר נושה מובטח הוא זה שיקבל ראשון את הכספים.
  • צו הפטר – היה והחייב יעמוד בכל התוכניות שנבנו עברו ופרע את החובות שצבר, יכנס צו ההפטר לתוקפו והוא יוכל להנות מהגנה משפטית בגין החובות שצבר ערב הגשת הבקשה.

מוזמנים לקרוא גם – חדלות פירעון או פשיטת רגל.

 

שלב עיקרי בהליכי פשיטת רגל הוא עיכוב הליכים חדלות פירעון

אין ספק כי אחד הדברים הקשים ביותר לחייב במסגרת הליכי גביית חובות בהוצאה לפועל הם ההגבלות שהוטלו עליו. חייב אשר נפתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל עלול למצוא עצמו ללא יכולת לעזוב את תחומי המדינה או ללא יכולת להוציא ולחדש רישיון נהיגה ועוד מגוון רחב של הגבלות שונות.

כחלק ממטרת השיקום אשר הציב המחוקק כערך עליון בהליכי חדלות פירעון היא מתן אפשרות לחייב לשקם את עצמו לצד פירעון החובות. לצורך שיקום אמיתי ומתן הזדמנות נוספת לחייב מצא לנכון המחוקק לעכב את כל ההליכים כנגד החייב כך שיוכל להיות מרוכז בהליך השיקום ובשיתוף הפעולה שלו עם הגורמים המטפלים בבקשתו.

בעיכוב הליכים, לא ניתן יהיה להמשיך לפעול משפטית כנגד החייב החל מהרגע בו הוכרז כחדל פירעון וכלל ההגבלות שהוטלו עליו במסגרת הליך גביית החובות למעט החריגים הקבועים בחוק. עיכוב ההליכים יעשה באמצעות בית המשפט הדן בבקשת חדלות פירעון על ידיו ולא בבית משפט אחר. כל האמור בו, בבית המשפט הדן בבקשת חדלות פירעון מחייב את הערכאות השונות אשר בהן הוטלו ההגבלות על החייב. מוזמנים לקרוא גם – חדלות פירעון ערעור – מתי נוכל להגיש ערעור על החלטת הממונה / רשם הוצאה לפועל.

 

מתי לא ניתן יהיה לעכב הליכים נגד חייב אשר פתח בהליכי חדלות פירעון

כפי שצוין קודם לכן, כאשר חייב מוכרז כחדל פירעון כל ההליכים המשפטיים שנפתחו נגדו יעוכבו ולא ניתן יהיה לנמשיך לפעול נגדו. יחד עם זאת, סעיף 31 לחוק חדלות פירעון קובע כי חייב אשר נפתחו נגדו הליכים פלילים או מנהליים לא יוקפאו הליכים אלו חרף העובדה כי החייב פתח בהליכים למחיקת חובות.

הרעיון העומד מאחורי הוראות חיקוק זה לא לאפשר לחייב להתחמק מהליכים פלילים אשר נפתחו נגדו ואלו ימשיכו ויעמדו למרות הליכי חדלות פירעון שפתח. במקרים חריגים רשאי בית המשפט להורות על הקפאת הליכים אלו אם ימצא לנכון לעשות זאת ובמידה והוא סבור כי אי הקפאת ההליך יפגע בשיקום החייב. מוזמנים לקרוא בהרחבה על הנושא – הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

עיכוב הליכים בתחילת הליך חדלות פירעון וטרם ההכרזה על החייב כפושט רגל

כפי שראינו קודם לכן, עיכוב ההליכים יעשה בשלב בו הוכרז החייב כחדל פירעון. יחד עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים חדלות פירעון עוד בשלב ראשוני בו רק הוגשה הבקשה לחדלות פירעון ועברה לעיונו של הממונה. סעיף 119 לחוק חדלות פירעון מאפשר במקרים מסוימים לפנות לבית המשפט בבקשה מקדימה לעיכוב הליכים.

בדרך כלל, בקשה זו תוגש כאשר הנושים סבורים כי קיים חשש שהחייב יבריח נכסים ולכן יש להקפיא את המצב המשפטי. בית המשפט יבחן את עוצמת הראיות המונחות בפניו ולאחר מכן יקבע אם יש מקום להיעתר לבקשה.

 

המשמעות של הקפאת הליכים במסגרת חדלות פירעון

המשמעות של הקפאת הליכים רחבה ומשמעותית עבור החייב. מרגע ההכרזה על עיכוב ההליכים לא ניתן להטיל עיקולים על נכסיו ורכושו של החייב, לא ניתן לשעבד נכסים השייכים לו לטובת צדדים שלישיים, לא ניתן להמשיך בהליכי גבייה נגדו וכן לא ניתן לפתוח בהליכי גבייה חדשים בגין חוב אשר היה קיים ערב הגשת הבקשה.

 

מתי עיכוב הליכים יפקע

בעיקרון, מרגע בו הוכרז החייב כחדל פירעון והוקפאו כנגדו כל הליכי הגבייה לא ניתן להמשיך לפעול נגדו משפטית. יחד עם זאת, במקרים בהם יקבע בית המשפט כי החייב מנצל את ההליך למטרות לא כשרות או אינו משתף פעולה יבוטל הליך חדלות פירעון וכל ההגבלות שהיו על החייב ערב הגשת הבקשה ישובו לתוקפן.

אין ספק כי מדובר בצעד דרסטי עבור החייב. לא בנקל יבטל בית המשפט הליך חדלות פירעון אשר פתח חייב אלא רק במקרים חריגים בהם עולה כי אכן החייב פעל בניגוד לחוק ובניגוד למטרת ההליך. פקיעת צו עיכוב הליכים יביא להשבת כל הליכי הגבייה כנגד החייב וכן ההגבלות שהוטלו עליו ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון.

 

מדוע חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון כאשר נקלעים לחובות ומעוניינים לפתוח בהליכי חדלות פירעון

כפי שראינו במאמר זה, עיכוב הליכים חדלות פירעון זה השלב הראשון בהליך המשפטי כולו. עם הגשת הבקשה יעוכבו כל ההליכים שנקטו כנגד החייב למעט הליכים ספציפיים כגון הליכים משפטיים ופליליים. עיכוב הליכים זוהי למעשה הפעולה הראשונה בהליך כולו המאפשרת לחייב לנשום עמוק ולהתחיל לשקם את עצמו.

הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי דורש הכרת ההליך המשפטי לרבות ניסיון ויכולת ניהול משא ומתן אל מול הנושים השונים. חייב המעוניין לפתוח הליכי חדלות פירעון חייב לזכור כי לצורך הצלחת ההליך עליו לדבוק בתוכנית הפירעון ככתבה וכלשונה ולשתף פעולה באופן נחץ ומלא עם הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה שלו.

סייעו של עורך דין במקרה של הגשת בקשה לחדלות פירעון יכולה לסייע לחייב לצלוח את ההליך טוב יותר ולהביא למחיקת החובות מהר ככל שניתן. עורך הדין יוכל לסייע לחייב לנסח את הבקשה כנדרש וכן ללוות אותו בהגשת הדוחות החודשיים לרבות בבית המשפט. עורך הדין ידע אף ליתן מענה מקצועי ומשפטי במידה ויהיה צרך וכאשר החייב יקלע לתסבוכת משפטית.

לייצוג של עורך דין חדלות פירעון יתרונות רבים בהצלחת ההליך כולו, אל תקלו ראש בכך ואל תחלו את ההליך ללא ייעוץ משפטי ראוי ומתאים. משרדנו, משרד עו”ד דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ופשיטת רגל. צוות משרדנו עורך ומוכן לסייע לכם לפתוח בהליך מחיקת חובות ולפתוח דף חדש בחייכם, השאירו לנו הודעה ואנו נשוב אליכם בהקדם. מוזמנים לקרוא גם על – פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון וכן – קופות גמל בהליך חדלות פירעון.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן