ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פתיחת הליך חדלות פירעון לבקשת הנושה

מאז נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 הליך חדלות פירעון הפך לפתרון של ממש עבור חייבים שנקלעו לחובות כספיים וצברו נושים. בעקבות השמת דגש מרכזי על שיקום החייב במסגרת הליך חדלות פירעון, חייבים רבים אשר טרם כניסת החוק לתוקף היו תחת לחצים כלכלים בעקבות פתיחת תיקים בהוצאה לפועל, הצליחו סוף סוף לשקם את עצמם.

פתיחת הליך חדלות פירעון לבקשת הנושה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בהליכי חדלות פירעון קיימות מספר תחנות מרכזיות שעל החייב לעבור עד לקבלת צו ההפטר המיוחל ומחיקת החובות. הליכי חדלות פירעון יכולים להיפתח הן לבקשת החייב עצמו והן לבקשת הנושה. במסגרת מאמר זה, אנו נתמקד בנושא פתיחת הליך חדלות פירעון לבקשת הנושה לצד הסבר כללי על ההליך.

חשוב לזכור כי לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי השפעה עצומה על החייב ובני ביתו. במסגרת הליך זה, יידרש החייב לא אחת לוויתורים והקרבה עצמית. אין ספק כי התוצאה בסופו של דבר משתלמת אך אל לשכוח כי הדרך רצופה קשיים ותחנות שעליו לעבור בהן.

 

הליך חדלות פירעון במתכונתו החדשה

טרם כניסת חוק חדלות פירעון לתוקף, הבסיס המשפטי לפתיחת הליכי פשיטת רגל התקיימו במסגרת הפקודה המנדטורית הישנה, פקודת פשיטת הרגל. בשל הבירוקרטיה הארוכה והממושכת בטיפול בבקשות שהוגשו במסגרת הליך זה, קם המחוקק וביצע שינוי פרקטי אשר חולל מהפכה של ממש בתחום פשיטות הרגל.

עם כניסת החוק לתוקפו, הליך פשיטת הרגל עבור שינוי ומעתה יקרא הליך חדלו פירעון ושיקום כלכלי. בהתאם לגובה החוב כך תקבע זהות הערכאה המשפטית שתדון בבקשה, בחובות נמוכים יחסית, תדון לשכת הוצאה לפועל בעוד בחובות גדולים יותר ידון בית המשפט השלום. כאשר מדובר בחברה הסמכות המשפטית נתונה לבית המשפט המחוזי.

בין המטרות המרכזיות שעמדו לנגד עיני המחוקק כאשר הוראה על תקנת חוק זה, הוא הרצון האמיתי לשקם את החייב ולהשיבו לדרך המלך לצד פירעון החובות ומאידך ההבנה כי יש ליעל את הטיפול בהליכים ולקצר את זמני הטיפול בהם. בעקבות החוק החדש, זמני הטיפול בבקשות לחדלות פירעון התקצרו באופן משמעותי וחייבים רבים בתוך מספר חודשים מיום מתן הצו לפתיחת הליכים יכולים לקבל את צו ההפטר ולפתוח דף חדש בחייהם.

 

מתי חייב ירצה לפתוח בעצמו בהליכי חדלות פירעון ומתי דווקא הנושה ירצה לעשות כן

גם נושה וגם חייב רשאים להגיש את הבקשה לחדלות פירעון כל אחד לפי אינטרס שלו ובהתקיים מספר תנאים. כאשר חייב מבחין כי שווי החובות שלו עולה על שווי הנכסים שברשותו או כאשר חייב מבחין כי בקרוב לא יוכל לפרוע חוב שטרם הגיע מועד הפירעון שלו רשאי הוא לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום. הגשת בקשה לחדלות פירעון במקרה זה תוגש לנאמן על הליכי חדלות פירעון.

נושה רשאי להגיש בקשה לצו חדלות פירעון ושיקום כלכלי לבית המשפט השלום כאשר החייב אינו מסוגל לשלם את חובותיו ובהתקיים תנאים נוספים עליהם נעמוד בפסקה הבאה. במקרים מסוימים, האינטרסים של החייב והנושה אינם צועדים על אותו מסלול כך שהנושה מעוניין להביא למצב של חדלות פירעון בעוד החייב דווקא מעוניין לשמור על העסק שברשותו ולא להיקלע להליכי גביית חוב במסגרת בית המשפט או הוצאה לפועל. מוזמנים גם לקרוא על – חדלות פירעון או פשיטת רגל.

 

מהם התנאים בהם יהיה רשאי נושה לפתוח בהליכי חדלות פירעון

בהתקיים התנאים המנויים בסעיפים 109-111 לחוק חדלות פירעון, בקשת נושה תוגש לבית המשפט השלום בבקשה לפתוח בהליכי חדלות פירעון כנגד החייב. יש לשים לב כי הנושה אינו חייב להוכיח כי החייב נמצא כבר כעת בהליכי חדלות פירעון אלא עליו לעמוד באחת מהתנאים הנקובים בחוק על מנת שבית המשפט ייעתר לבקשתו ויורה על צו פתיחת הליכים. כפי שנראה מיד, קיימים שלושה מצבים בעלי תנאים שונים אשר על הנושה יהיה לעמוד בהם כאשר הוא מעוניין לפתוח בהליכי גביית החוב.

מוזמנים לקרוא מדריך – איך מגישים בקשה לחדלות פירעון.

פתיחת הליכי חדלות פירעון כאשר גובה החוב לפחות 74,779 ₪

יש לשים לב כי נתון כספי זה משתנה מעת לעת ויש לשים לב לגובה הסכום העדכני. כאשר גובה החוב הוא לפחות בשווי 74,779 ש”ח על הנושה לעמוד בתנאים הבאים על מנת שיוכל לפתוח בהליכי חדלות פירעון.

  • הנושה שלח לחייב הודעת דרישת חוב ובגוף ההודעה ציין בפניו כי אם לא יטרח לפרוע את חובו יפתח נגדו בהליכי חדלות פירעון.
  • עם קבלת ההודעה בידי החייב, החייב לא פרע את חובו בתוך 45 ימים מקבלת ההודעה.
  • במידה והחייב לא טרח לפרוע את חובו על הנושה להגיש את הבקשה לחדלות פירעון בתוך 3 חודשים ממועד מסירת ההודעה.

 

במקרים אחרים בהם לא מתקיימים התנאים המצוינים לעייל הרי שנושה רשאי להגיש בקשה לחדלות פירעון בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 

  • החוב שנצבר עבורו עניינו חוב הנובע מהוראת פסק דין אשר החייב לא טרח לשלמו בתוך 30 ימים ממועד פסק הדין או במועד אחר הקבוע בפסק הדין על פי החלטת בית המשפט או שילם את חלקו וייתרת החוב עומדת על לפחות 74,779 ₪.
  • הנושה פתח לחייב תיק בהוצאה לפועל ובמסגרת הליכי גבייה נמסרה לחייב אזהרה כי עליו לפרוע את חובו אך החייב לא טרח לפרוע את החוב.

בהתקיים אחד התנאים המצוינים לעייל, ניתן להורות על פתיחת הליך חדלות פירעון לבקשת הנושה במסגרת בקשה אשר תוגש לבית המשפט השלום. יש לשים לב כי נתון מרכזי סביבו נע היכולת לפתוח בבקשה במקרים שפורטו הוא גבוה סך החובות.

 

פתיחת הליכי חדלות פירעון כאשר גובה החוב לפחות 9,970 ₪ ועניינו נובע מפסק דין של בית הדין לענייני עבודה

כאשר הנושה מחזיק בפסק דין של בית הדין לענייני עבודה המורה לחייב לשלם לו סכום כספי ששוויו לפחות 9,970 ₪ רשאי הוא לפתוח בהליכי חדלות פירעון בתנאי שחלפו לפחות 30 ימים מפסק הדין או ממועד אחר הנקוב בגוף פסק הדין.

 

פתיחה בהליכי חדלות פירעון כאשר טרם הגיע מועד פירעון החוב

בניגוד לחוב אשר נכנס לתוקפו הרי שבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החייב כאשר טרם הגיע מועד פירעון החוב מעט שונה. כאשר נושה מעוניין לפתוח כנגד חייב הליכי חדלות פירעון עליו לעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים:

  • לטענת הנושה החייב פועל כדי לרמות את נושיו או להטעותם.
  • הנושה סבור כי החייב לא יהיה מסוגל לפרוע את החוב ובכך יהיה חדל פירעון. תנאי זה יוכל להתקיים בתנאי שמועד פירעון החוב יהיה בתוך 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה.
  • החייב פועל להברחת נכסים מרשתו על מנת להקשות על הנושים ולמנוע מהם לקבל את כספם חזרה.

מוזמנים לקרוא גם על – חדלות פירעון תזרימית.

כיצד יפעל בית המשפט לאחר קבלת בקשת הנושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון

היה ובית המשפט קיבל את בקשת הנושה לפתוח בהליכי חדלות פירעון כנגד החייב, יעביר ללא עיכוב עותק מההודעה לממונה אשר ימסרה לנושים הידועים לו. ככל וקיימים נושים אשר אינם ידועים לנאמן על החייב לוודא כי עותק מהחלטה יימסר לידם.

עם מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, יוטלו הגבלות על החייב כגון צו עיכוב יצאה מהארץ וכן יוקפאו כל ההליכים המשפטיים שננקטו כנגדו במסגרת הליכי גביית החוב. על הנאמן להכין תוכנית תשלומים לחייב אשר יהיה עליו לפרוע אותה מידי חודש בחודשו וכן יקבעו דמי מחיית החייב ומשפחתו. ככל ולחייב אף תשלו דמי מזונות ייקבעו דמי המזונות שעליו לשלם.

מוזמנים לקרוא גם – קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

עד למועד הדיון בבית המשפט תחול תקופת ביניים אשר במסגרתה יוכלו הנושים להגיש תביעות חוב לממונה. על החייב בתוך 21 ימים ממועד מתן הצו להגיש דו”ח מפורט לנאמן אודות מצבו הכלכלי, נכסיו ונכסי בני משפחתו.

מוזמנים לקרוא גם על – עיכוב הליכים חדלות פירעון וכן – הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

הליכי חדלות פירעון אך ורק באמצעות ליווי משפטי צמוד ומקצועי

כפי שניתן לראות, פתיחה בהליכי חדלות פירעון כנגד חייב מלווה בתנאים שונים ומסמכים שעל הנושה להמציא במסגרת הגשת הבקשה. במאמר קצר זה לא עלה בידנו לפרט במאת האחוזים את כל הפעולות הנדרשות מנושה לבצע בטרם יפתח בהליכי חדלות פירעון.

פתיחת הליך חדלות פירעון לבקשת הנושה הינה פעולה משפטית סבוכה אשר עליה להיתמך ולהתברר קודם הגשתה על ידי הנושה עצמו ולוודא כי אכן התקיימו כל התנאים להגשתה. יש לשים לב כי גם כאשר לכאורה כל התנאים להגשת הבקשה התקיימו, עדין לא מובטח כי בית המשפט יאשר את הבקשה ויורה על צו לפתיחת הליכים כנגד החייב.

תפקידו של עורך דין חדלות פירעון והוצל”פ במסגרת טיפול בבקשת נושה לפתוח בהליכי חדלות פירעון הוא לוודא כי אכן סיכויי הבקשה מצדיקים את הגשתה וכן לוודא כי הבקשה תוגש כפי שצריך בצירוף כל הנספחים הנדרשים. פעמים רבות כאשר נשקלים כל השיקולים הרלוונטיים מתברר כי מומלץ לנקוט דווקא בהליך אחר לגביית החוב ולא בהליכי חדלות פירעון.

עורך הדין באמצעות הכלים המשפטיים שיש ברשותו יוכל לסייע לנושה להבין באיזה מסלול משפטי מומלץ לו לנקוט וכיצד לפעול. בין היתר יוכל גם עורך הדין לסייע לו להכין את כל כתבי בי דין הנדרשים בצירוף האסמכתאות הנדרשות. מעבר לכך, עורך הדין ייצג את הנושה אל מול הממונה וכן בית המשפט במסגרת הדיון אשר יתקיים בבקשה לחדלות פירעון.

משרד עורך דין פשיטת רגל וחדלות פירעון עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל, חדלות פירעון ושיקום כלכלי. למשרדנו האפשרויות והכלים לסייע לנושים לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולהביא להצלחת ההליך. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם. מוזמנים לקרוא גם על – חדלות פירעון ערעור – מתי נוכל להגיש ערעור על החלטת הממונה / רשם הוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן