ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

לא אחת חייבים רבים אשר נקלעים להליכי חדלות פירעון מעבר לחובות הכספיים הכבדים הרובצים על כתפיהם אינם מסוגלים לשלם את חוב מזונות אשר עליהם לשלם לילדיהם הקטנים. כאשר חייב פותח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הנושים מגישים תביעות חוב לממונה על הליכי חדלות פירעון אשר תפקדו לנהל את קופת הנשייה והכספים המוקדים בה ובהתאם לסדר דין נושים לחלק את הכסף.

קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנראה במאמר זה, במהלך הליך פשיטת רגל ישנם אינטרסים המתנגשים בין אחד לשני כאשר הזכאים למזונות מצד אחד מעוניינים לקבל את המגיע להם כפי שנקבע בבית המשפט או כפי שנקבע בפסק הדין ומאידך, ישנם את הנושים אשר החייב צבר כלפיהם חובות כספיים רבים. בין אינטרסים אלו צריך הנאמן לאזן ולפעול בהתאם לחוק ובהתאם לסדרי דין.

קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא אחת מהפעולות החשובות ביותר המונחות על כתפי הנאמן על הליכי חדלות פירעון כאשר עליו מוטלת האחריות לשמור על הקטינים הסמוכים על שולחנו של החייב ותלויים בו כלכלית. לצורך הבנת נושא קציבת דמי המזונות על ידי בית המשפט נסקור בקצרה את המצב המשפטי הרלוונטי הנוגע לכך ובהתאם למצב זה נבדוק כיצד דמי המזונות משולמים לזכאים לכך.

 

רקע כללי וסקירה של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בהתאם לחוק החדש

חייבים הפותחים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינם חייבים אשר קודם לכן צברו לחובתם חובות בלשכת הוצאה לפועל וידם אינה אפשרה להם לפרוע חובות אלו או חייבים אשר צברו חובות עתידים ובקרוב מאוד עלולים למצוא עצמם ללא יכולת לפרוע חובות אלו. צו לפתיחת הליכים בהליכי חדלות פירעון יינתן על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון אשר לאחר בחינת הבקשה לפרטי פרטים יחליט אם יש מקום להיעתר לה ולהורות על פתיחת הליכי חדלות פירעון.

בעבר, הפקודה שהסדירה את הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הייתה פקודת פשיטת הרגל אשר פירטה והסבירה כיצד ובאיזה אופן יש לנהל את הליכי חדלות הפירעון כאשר הערכאה המשפטית המוסמכת לדון בהליכים אלו הינה בתי המשפט המחוזיים. כיום בעקבות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 (להלן: “החוק”), כל הליכי חדלות פירעון ינוהלו ויקיימו בהתאם לחוק כאשר חובות כספיים עד סך כספי של 150,000 בקשות בגינם יוגשו ללשכת ההוצאה לפועל וידנו על ידי רשם הוצאה לפועל.

חובות כספיים הגבוהים מ- 150,000 ידנו בבית משפט השלום אשר באזור שיפוטו מתגורר החייב. היתרון העצום בשינוי הערכאות המשפטיות הדנות בבקשות הוא היעילות והמהירות בה מסתיימים הליכים אלו. אם בעבר הליכי פשיטת הרגל ארכו 4 שנים הרי שכיום הזמנים התקצרו באופן משמעותי וכעת בממוצע הליך פשיטת רגל אורך שנה וחצי לערך. ייעול ההליכים וקיצור הזמנים הביא חייבים רבים לשיקום חייהם ויציאה לדרך חיים חדשה לאחר קבלת צו הפטר.

 

שיקום החייב בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינו ערך עליון

בהתאם להוראות החוק, שיקום החייב הינו מטרת על בהליך כולו ושימרה על אינטרס זה מוגדרת כאינטרס על. שיקום החייב אינו אומר כי ניתן יהיה לפתור אותו מלקיחת אחריות על מעשיו והמחדלים שהביאו אותו לצבור את החובות הכספיים אך יחד עם זאת שיקומו משמע כי בהתאם לשקלול הנתונים המרכזיים בחייו כגון הכנסתו החודשית, נכסיו וכו’ ניתן יהיה בסופו של יום לאזן בין רצונם של הנושים הרבים להשיב את כספם לבין שיקום החייב.

שיקום החייב בהליכים אלו הינו עוד יתרון נוסף הקיים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כפי שראינו קודם לכן. ברוח החוק החדש הבין המחוקק כי לצורך יצירת חברה תקינה ובריאה עליו לאפשר לחייבים אשר סרחו להבין את חומרת מעשיהם ולפעול לתיקונם על מנת שלא ישבו וישנו בעתיד. בהתאם לרוח דברים אלו חייב אשר יעמוד בכל תוכנית השיקום שנקבעה בעניינו יוכל בסופו של יום ולאחר מכן, לקבל צו הפטר ולפתוח בדרך חיים חדשה נטולת חובות ונושים.

 

זכאות לקיצבת מזונות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כאשר חייב פותח בהליכי חדלות פירעון הרי שכל מי הזכאי לקצבת מזונות מהחייב רשאי לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון במטרה לקבל קצבה זו. סעיף 179 לחוק הינו הסעיף המגדיר את האופן בו תינתן קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאשר חייב פתח בהליכי חדלות פירעון.

הזכאי למזונות המחזיק פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה המורה לחייב לשלם לו דמי מזונות רשאי לפנות עם פסק דין זה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במטרה שזה יעביר לידיו את סכום המזונות שנקבע לו מקופת הנשייה. הממונה יפנה לבית המשפט הדן בבקשה על מנת שזה יורה לו כיצד ובאיזה אופן להעביר את דמי המזונות לזוכה עד לקבלת צו הפטר או עד מתן הוראה אחרת.

בדרך כלל, בית המשפט יבחן את הבקשה ולאחר מכן יעבירה לתגובת החייב אשר יגיב לבקשה ויסביר כיצד ובאיזה אופן יש לפעול. מומלץ כבר בשלב זה להיוועץ עם עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי על מנת שהתגובות לבית המשפט תהיינה תגובות ראויות אשר בסופו של יום ידגישו וישימו בראש סדר העדיפויות את אינטרס החייב.

 

האם ניתן להפחית את גובה המזונות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאשר ידו של החייב אינה משגת לתשלום החוב

ככלל, ההיגיון אומר כי גובה תשלום דמי המזונות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי אמור להיות בהתאם לפסק הדין אשר ניתן בבית משפט לענייני משפחה אך פעמים רבות, לאור מצבו הכלכלי הירוד של החייב תשלום דמי מזונות בגובה אשר נפסק עבורו הינו דבר אשר עלול לחבל בהליך כולו ואף לפגוע פגיעה אנושה בזכויותיהם של הנושים השונים הקיימים.

במצב דברים שכזה, הרי שכאשר מצבו הכלכלי של החייב ירוד ואינו מאפשר את תשלום דמי המזונות כפי שנקבע בעניינו הרי שלנאמן ישנה סמכות להפחית מגובה דמי המזונות בהתאם להכנסה החודשית של החייב, מצב זה אינו המצב האידיאלי אך כאשר נסיבות המקרה מחייבים זאת בהחלט קיימת אפשרות להפחתת דמי המזונות ואיזון ראוי בין יתר הנושים הקיימים.

 

כיצד ישפיע צו ההפטר על חוב המזונות

כידוע, בסיום הליך חדלות פירעון יינתן לחייב צו הפטר אשר יוציא אותו לדרך חיים חדשה ויקנה לו חסינות מפני חובות שעמדו לו ערב פתיחת ההליכים והגשת הבקשה לחדלות פירעון. עם זאת, ישנם מספר סוגים שונים של חובות אשר חרף צו ההפטר אינם ימחקו והחייב לא יוכל להנות מפטור מהם. חוב מזונות הינו אחד מהחובות אשר לא ניתן למחוק בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי והחייב ימשיך לשאת בהם גם לאחר קבלת צו ההפטר. סעיף 175 לחוק חדלות פירעון הינו הסעיף המתייחס לעניין זה ומציין כי חוב מזונות אינו חוב שניתן לקבל בגינו הפטר וכי חוב זה ימשיך ויעמוד לחייב גם לאחר קבלת צו ההפטר.

בפועל, גם לאחר קבלת צו הפטר על החייב להמשיך ולפרוע את חוב המזונות אשר צבר בתקופת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לצורך סילוק החובות ישנן אפשרויות אחרות העומדות בפני החייב כגון פריסת החוב לתשלומים וסילוקו על ידי תשלום חודשי קבוע בהתאם להסדר חוב שיגיע עם הזוכה או בא כוחו.

 

חוב מזונות הינו חוב הנמצא בראש סדר העדיפות בסדר דין קדימה

כידוע, כאשר חייב פותח בהליך פשיטת רגל סדר הנושים לחלוקת החוב הינו לפי סדר דין קדימה. בראש ובראשונה נמצאים נושים מכוח שכר עבודה ולאחר מכן חוב מזונות. השמת חוב מזונות בראש סדר העדיפות של הנשייה ממחיש כמה חשוב עבור מחוקק לדואג לשלומם של הקטינים הסמוכים על שולחנו של התובע.

 

הגשת בקשה לחדלות פירעון עושים רק על ידי עורך דין המתמחה בהליכי חדלות פירעון ושירום כלכלי

כפי שניתן לראות במאמר זה הרי שהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי טומנים בחובם אין ספור בקשות ובקיאות בחוק ובפסיקה. כאשר לחייב חוב מזונות בנוסף לחובות אחרים הרי שיש לפעול במספר שלבים לצורך מחיקת החובות ופתיחת דף חדש בחייו של החייב. כזכור, חוב מזונות הינו חוב אשר לא ניתן לכלול במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ומסיבה זו יש צורך בנקיטת הליכים משפטיים אחרים לצורך מחיקת כל החובות הקיימים לחייב.

עורך דין המתמחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל לסייע לחייב לפעול במסגרת מחיקת החובות אף בנוגע לדמי המזונות אשר הוא חייב בהם. אמנם, לא ניתן לכלול חוב זה במסגרת חדלות פירעון אך יחד עם זאת ניתן לפתוח בהליכים מקבילים באשר לחוב זה ולפעול למחיקתו וצמצומו באופן דרסטי.

נקלעתם להליכי חדלו פירעון אל תתמהמהו, פנו עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ועדכני בנושא והחלו לפתוח דף חדש בחייכם. משרד עורך דין עדי עקראוי ושות’ הינו משרד המתמחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, צוות משרדנו ערוך ומוכן לסייע לכם בכל עניין הדורש פתרון כך שבסופו של יום תוכלו לפתוח דף חדש בחייכם נטול חובות ונושים.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן