ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פירוק חברה בהליך מזורז

כל המידע הנדרש אודות פירוק חברה בהליך מזורז

פעמים רבות חברות אינם מתפקדות כלל וכלל אך עדין ממשיכות להתקיים מסיבות לא ברורות. זה הזמן לעשות ניקוי שולחן ולהבין כי חברה לא פעילה היא חברה לא רווחית הגורמת להוצאות כספיות מיותרות לבעליה. מעבר לאגרה השנתית שעל החברה לשלם, הרי שאי הגשת דוחות בזמן עלולה להביא להטלת סנקציות ועונשים על בעלי החברה באופן אישי מצד רשם החברות.

פירוק חברה בהליך מזורז - עו"ד עדי עקראוי ושות'

פירוק חברה בהליך מזורז יאפשר לבעליה לסיים במהירות את חייה החברה ולהותיר שולחן נקי ללא חובות והתחייבותו שונות אשר טרם מולאו על ידה. במאמר זה נפרט ונראה כיצד ניתן לפתוח בהליך פירוק חברה מרצון בהליך מזורז. נראה אילו פעולות על החברה לבצע במסגרת ההליך המזורז ומהן הסיבות שיכולות לגרום לחברה לפתוח בהליכי פירוק.

 

מתי ניתן לפתוח בהליכי פירוק חברה

פירוק חברה יכול להתרחש בהתקיים אחד מהמצבים הבאים:

  • בקשה לפירוק מרצון – זהו מצב אשר בו הדירקטורים שבחברה מעוניינים לפתוח בהליך פירוקה מסיבות עליהן נעמוד בהמשך. הליך זה נקרא הליך פירוק מרצון כלומר פירוק מרצונה של החברה.
  • פירוק החברה בהליך של חדלות פירעון – כאשר חברה צברה לה חובות רבים ונושים שונים וכעת אינה מסוגלת לפרוע את החובות שיצרה רשאים נושי החברה לפתוח בהליך פירוק החברה והשבת הכספים האבודים לחיקם.

מהן הסיבות אשר יגרמו לדירקטורים של החברה לפתוח בהליכי פירוק החברה מרצון

פעמים רבות, דירקטוריון החברה אינו מגיע לעמק השווה באופן ניהול החברה ואינו מצליח לנהלה באופן תקין. כאשר מצב זה קורה, האפשרות של פירוק החברה מרצון בהחלט נמצא על הפרק. כמו כן, חברה אשר ננקטו נגדה הליכי אכיפה וגבייה, יכולה להיקלע בטווח הקצר / ארוך למצב של חדלות פירעון ואי יכולת לפרוע חובות שצברה. מסיבה זו, לעיתים יעדיף דירקטוריון החברה לפרקה בשלב התחלתי בטרם תקלע לקושי כלכלי מאוחר יותר.

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז יכול להתרחש אף כאשר מצבה הכלכלי של החברה אינו כפי המצופה ולא מתנהלים רעיונות רלוונטיים על מנת לשפר את המצב הנוכחי. במצב זה, כאשר החברה אינה מספק את היעדים שבעליה הציבו לעצמם כאשר הקימו אותה, בהחלט ניתן לפתוח בהליכי פירוק וחלוקת רכוש החברה בין בעלי המניות שלה. כמובן שישנן סיבות אפשריות אחרות לפירוק חברה אך אלו שהוזכרו לעייל הן הנפוצות.

 

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

כאשר אנו מדברים על פירוק חברה מרצון בהליך מזורז, אנו מתכוונים להליך הנעשה שלא במסגרת חדלות פירעון ושיקום כלכלי אלא מתוך רצונה של החברה להביא לפירוק. הליך של פירוק מרצון יעשה בהתאם לחוק החברות תשנ”ט – 1999 (להלן: “החוק”). היה והחברה לא פעילה והיה ובעליה חפצים להביא לפירוקה יכולים הם לפתוח בהליך פירוק מרצון מזורז בהתקיים התנאים הקבועים תחת סעיף 342מא לחוק החברות וזהו לשונו של סעיף זה:

“חברה לא פעילה, לעניין פרק זה, היא חברה שמתקיימים בה כל אלה (בפרק זה – חברה לא פעילה):

(1)  אין לה נכסים;

(2)  אין לה חובות; לעניין זה לא יראו כחוב, חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכוח תקנות לפי סעיף 44;

(3)  אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מינהליים לפי דין”.

יוצא איפא, כי בהתקיים שלושת התנאים המפורטים לעייל, (העדר נכסים, העדר חובות, לא קיימים נגדה הליכים משפטיים תלויים ועומדים) רשאית החברה לפתוח הליך מזורז של פירוק מרצון.

מוזמנים לקרוא בהרחבה על – תנאים לפירוק חברה מרצון. במידה ומדובר על חברה עם חובות מוזמנים לקרוא – פירוק חברה עם חובות.

 

איך מתבצע הליך פירוק חברה מרצון בהליך מזורז שלב אחר שלב

פירוק חברה בהליך מזורז מתחיל עם קבלת החלטת הדירקטוריון שלה על פירוקה. עם קבלת החלטה זו, על החברה לפעול לפי השלבים הבאים:

  1. אספת בעלי המניות של החברה ומסירת הודעה כי החברה החליטה על פירוקה מרצון. בעת כינוס אספת בעלי המניות, יש למנות נאמן אשר יהיה אחראי על הליך הפירוק לרבות פירעון החובות הקיימים לחברה וכו’.
  2. הודעה לרשם החברות על פירוק החברה מרצון ומינוי נאמן. רשם החברות הוא הגוף הממשלתי האחראי על אופן התנהלותן של החברות בישראל לרבות פירוק חברות. כאשר חברה מעוניינת בפירוקה, עליה לשלוח לרשם החברות הודעה על כך בצירוף תצהירים חתומים על ידי דירקטוריון החברה בדבר התחייבותם לפרוע את חובות החברה.
  3. נאמן החברה ירכז ויכנס את כל נכסי החברה ויפרע באמצעותם את כל החובות שצברה עד לתומם.
  4. רשם החברות יפרסם באתר משרד המשפטים את בקשת החברה לפירוקה מרצון. לנושי החברה או עורכי דין שלהם, קיימת אפשרות בתוך 90 ימים להגיש התנגדות לפירוק החברה. במידה ולא יעשו כן בתוך 90 ימים, יורה רשם החברות על פירוק החברה וחיסולה. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – שלבי פירוק חברה.

 

פירוק חברה בהליך של חדלות פירעון

בעקבות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, כל הליכי פשיטת הרגל יקראו מעתה הליכי חדלות פירעון. כאשר חברה מגיעה למצב של פשיטת רגל, עליה לפתוח בהליכי חדלות פירעון במסגרתו ימונה נאמן לנכסי החברה ובאמצעותם יפרע את כל החובות שהחברה יצרה עד האחרון שבהם.

לצורך מאמר זה, אנו נתייחס לפירוק חברה מרצון (לא במסגרת הליכי חדלות פירעון) אך גם חשוב לדעת כי ניתן לפרק חברה באופן זה לצד פירוק מרצון.

 

מדוע חשוב לפרק חברה לא פעילה

המשפט חברה לא פעילה היא חברה לא רווחית אינו נאמר סתם כך. חברה שאינה מתפקדת אינה נסגרת כך באופן אוטומטי אלא יש צורך בהגשת בקשה מיוחדת ביוזמת בעליה לסגירתה. כידוע, לחברה קיימת אגרה שנתית אשר עליה לשלם מידי שנה בשנה. מעבר לכך, על חברה להגיש אחת לשנה דו”ח לרשם החברות בגין פעילותה ועיסוקיה.

חברה אשר לא תשלם את האגרה השנתית ולא תגיש את הדוחות בזמן, עלולה לצבור חובות בגובה עשרות אלפי שקלים לצד ריביות וקנסות. רשם החברות רשאי אף במצבים מסוימים להטיל סנקציות וקנסות באופן אישי על בעלי החברה כך שבהחלט מדובר במצב הדורש טיפול. מסיבה זו, מומלץ לכל בעלים של חברה לא פעילה, לפתוח באופן מידי בהליכי פירוק חברה מרצון ולמנוע קנסות וסנקציות נוספות העלולות להינתן ע”י רשם החברות.

 

איך עורך דין יכול לסייע בפירוק חברה מרצון בהליך מזורז

פירוק חברה בהליך מזורז כמוה כפעולה משפטית לכל דבר ועניין הדורשת סיוע בעורך דין. במיוחד חברה, אשר לה נכסים רבים וכספים הדורשים טיפול וחלוקה שווה בין כל בעלי המניות ונושים השונים חייבת גורם מקצועי אשר יפקח על פירוקה באופן מקצועי ומנוסה.

מעבר לכך, פירוק חברה דורש התעסקות במסמכים משפטיים ושאינם משפטיים לרבות תצהירים ומסמכים נוספים. עורך דין פירוק חברה העוסק בדיני חברותו והוצאה לפועל, יוכל בקלות לערוך את הבקשה על בוריה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים ולהגישה לרשם החברות לצורך התחלת פירוק החברה.

אין ספק כי פירוק חברה המתבצע בליווי של עו”ד מנוסה יגדיל את הסיכוי לצליחת ההליך באופן חלק יותר ואף להביא לפטור מתשלום אגרת פירוק חברה. קיימת לכם חברה לא פעילה? אל תתנו לחובות לגדול ולטפוח, פנו למשרדנו עוד היום ואנו נפעל להביא לחיסולה במהירות האפשרית עם מינימום הוצאות כספיות. מוזמנים לקרוא גם על – פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן