ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון

פירוק חברה הוא אחד הנושאים הרגישים ביותר הקיים בחוק חדלות פירעון. כל חברה שנוסדה קמה לאחר תיכנון מקדים, הכנה, השקעת כספים ואנרגיות והכי חשוב תקוות. חברה שחדלה מלהתקיים היא חברה שלא הצליחה לממש את עצמה וללא ספק הסבה תחושות קשות למייסדה ובעליה.

פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הליכי חדלות פירעון לחברה מתחילים כאשר סך ההכנסות של החברה נמוך יותר מההוצאות שלה ובכך למעשה אינה מסוגלת לפרוע את חובותיה ונקלעת לחדלות פירעון. אין ספק כי מדובר בנקודה קריטית לחברה אשר אינה מסוגלת להתמודד עם התחייבויות שלקחה על עצמה ולבסוף מגיעה לשלב אל חזור ופירוקה.

במאמר זה אנו נציג את האפשרויות העומדות לחברה כאשר נקלעה למצב של חדלות פירעון. נראה אילו פעולות ניתן לבצע בכדי להחזירה למסלול הנכון וכן מה האפשרויות הקיימות בעת פירוק החברה. משרדנו ער לרגישות הטמונה בפירוק חברה ומודע לחוויה המטלטלת שעוברים בעליה. צוות משרדנו יעשה הכול בכדי למזער את הנזקים ככל שניתן ויטפל בכפפות של משי בחברה שנקלעה להליך חדלות פירעון מתוך תחושת אחריות ומקצועיות.

 

חדלות פירעון מהו?

המונח המשפטי הישן והמוכר פשיטת רגל, עבר שינוי לא קטן בשנת 2018 ובעקבות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 חל שינוי בתפיסת המחוקק בנוגע לטיפול בחייבים. חברה או אדם המגיעים למצב בו אינם יכולים לפרוע את חובותיהם יוגדרו כחדלי פירעון. עם כניסת הרפורמה החדשה, הובן כי להיות פושט רגל זהו לא אות קלון וכי חברה תקינה ובריאה יודעת גם לשקם את החייבם שלה ולהחזירם למסלול חיים תקין.

בעקבות רפורמה זו, הושם דגש מרכזי על שיקום החייב והחזרתו למסלול החיים התקינים. במסגרת חוק חדלות פירעון, אינטרס החייב קודם לזוכה וכל מטרת ההליך היא לטפל בחייב ולהחזירו לדרך המוטב. החייב מתחייב לשתף פעולה עם הממונה שבית המשפט ימנה בתיקו ויינתן לו צו שיקום כלכלי אשר יכלול תוכנית לפירעון החוב יחד עם סדנאות וקורסים לרכישת כלים להתנהגות כלכלית אחרית ונכונה.

 

מהן הדרכים המוצעות לחברה אשר נקלעה למצב של חדלות פירעון

כפי שהוזכר קודם לכן, פירוק חברה הוא הצעד האחרון שיעשה בשרשרת הפעולות כאשר היא נקלעה למצב של חדלות פירעון. פירוק החברה תמיד יכול להתבצע בכל שלב בו תתקבל החלטה על ידי הנושים או בעלי המניות שלה. יש לזכור, כי פירוק החברה יסיים את חייה ויובל לסגירתה. מסיבה זו בטרם ננקטת פעולה של פירוק חברה יש לנסות את האפשרות של שיקומה והבראה.

כאשר אנו מדברים על שיקום החברה והבראתה יש להגיש בקשה להבראת החברה ומתן צו הקפאת הליכים נגדה בגין כל הפעולות שננקטות נגדה. הגשת בקשה זו תעשה לבית המשפט ולאחר שבעלי החברה גיבשו תוכנית להבראתה ושיקומה.

 

במסגרת צו הקפאת הליכים, יינתנו לחברה 9 חודשים של חסד לייצב את מצבה הכלכלי ולמצוא מקור כספי שיחייה אותה. בתקופה זו החברה תמשיך להתנהל כרגיל, החברה תבצע גביית כספים ותתנהל מול לקוחותיה. נושי החברה בפרק זמן זה לא יוכלו לפתוח בהליכים נגד החברה וכל ההליכים שנפתחו נגדה יוקפאו.

היה ולא תצליח החברה לעמוד בתוכנית ההבראה שנקבע עבורה יתחיל הליך הפירוק במסגרתו יינתן צו לפתיחת הליכים לפירוק החברה.

 

הגשת הבקשה לפירוק החברה על ידי החברה עצמה

במצבים מסוימים יכולה החברה להגיש את הבקשה לפירוקה בעצמה. הליכי חדלות הפירעון במצב שכזה יחלו עם הגשת הבקשה באופן מקוון על ידי החברה באתר הוצאה לפועל. חברה המעוניינת לפתוח בעצמה בהליכי חדלות פירעון צריכה לעמוד בתנאים המפורטים להלן:

  • לחברה חובות כספיים של לפחות 25,000 ₪ ויותר. חוב כספי נמוך מסכום זה אינן מקנה לחברה אפשרות לפתוח בהליכי חדלות פירעון.
  • לחברה קיימת זיקה למדינת ישראל. זיקה יכולה להיות מקום הנהלת החברה או רישומה לפי לפקודת החברות.
  • כאשר הוגשה הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון נמצאת החברה במצב של חדלות פירעון או יש בכדי הגשת הבקשה כדי למנוע ממנה להגיע למצב של חדלות פירעון.

 

הגשת הבקשה לפירוק החברה על ידי הנושים

כשם שהחברה יכולה להגיש בקשה לפירוקה כך גם יכולים נושיה לפנות לבית המשפט כאשר החברה נקלעת לחדלות פירעון. התנאים שעל הנושים לעמוד בהם על מנת שיוכל להגיש בקשה זו הם כדלקמן:

  • גובה סך החובות של החברה הם מעל 75,000 ₪. חוב הנמוך מסכום זה לא יזכה את הנושים באפשרות לפתוח בהליכי חדלות פירעון.
  • לחברה קיימת זיקה לישראל. בדומה לתנאי שצוין קודם לכן, גם במקרה שנושה מחליט לפתוח בהליכי חדלות נגד חברה יש להוכיח כי יש לה זיקה למדינת ישראל.
  • על הנושה לנמק ולהסביר מדוע יש לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולא להסתפק בהליכי גבייה רגילים. חשוב לשים לב כי הליכי חדלות פירעון ישימו קץ לחייב החברה ולכן בית המשפט יחפש נימוק ענייני המניח את הדעת מדוע יש לנקוט בצעד זה ולא לפתוח בהליכי גביית חוב רגילים. נימוק ענייני יכול להיות במידה והחברה לא מתפקד תקופה ארוכה או כאשר קיים סכסוך בין הדירקטוריונים שלה. בית המשפט רשאי בהעדר נימוק שכזה לדחות את הבקשה על הסף.

 

איזה גוף משפטי אמון על הליכי חדלות פירעון של חברה

הליכי חדלות פירעון של חברה שונים מהליכי חדלות של אדם פרטי. בעוד במקרה של אדם פרטי הנקלע להליכי חדלות פירעון, הגוף האמון על טיפול בבקשה הוא כונס הנכסים הרי שכשחברה נקלעת להליכי חדלות פירעון בית המשפט המחוזי הוא הגוף האחראי על הטיפול בבקשה.

עם קבלת הבקשה על בית המשפט לקבוע בתוך 21 ימים ממועד הגשתה אם אכן יש מקום להורות על פתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה או לחילופין לדחות את הבקשה. היה ובית המשפט ידחה את הבקשה לא תוכל החברה להיכנס להליכי חדלות פירעון.

 

המשמעות של פירוק החברה

לאחר שבית המשפט שקל את הבקשה שהונחה בפניו ומצא כי יש מקום להיעתר לה ולהורות על פתיחת הליכי חדלות פירעון, ייתן בית המשפט בין היתר צו פירוק חברה שבסופה היא תחוסל ותחדל להתקיים.

בעת פירוק החברה ירוכזו נכסיה בידי נאמן שיומנה על ידי בית המשפט ובאמצעותם יפרע הנאמן את החובות שיצרה החברה. עם סיום ההליך המשפטי, ייתנן פסק הדין המורה על סגירת החברה. פסק הדין למעשה מסיים את חייה של החברה והיא תמחק ממרשמי רשם החברות.

 

הפעלה זמנית של החברה לאחר פתיחת ההליכים

כאשר רואה בית המשפט כי קיים סיכוי סביר לשקם את החברה ולהחיותה ימנה נאמן מטעמו אשר יערוך דו”ח מקיף אודות מצבה הכלכלי של החברה. לחברה ייתנו 30 ימים במהלכם היא תופעל זמנית ותיבחן האפשרות להבראתה.

הבראת החברה היא ערך עליון מתוך רצונו של המחוקק להגן על הנושים אשר נתנו לה ממיטב כספם וכעת מסיבות כאלה ואחרות אין באפשרות החברה לפרוע את החובות.

 

כיצד עובד תהליך פירוק החברה

לאחר שבית המשפט הבין כי אין סיכוי סביר לשיקום החברה והצלתה, ימנה נאמן מטעמו אשר ירכז את נכסי החברה ויפרע באמצעותם את החובות שיצרה. מינוי הנאמן למעשה מקנה לו להיכנס בנעלי דירקטוריון החברה ולפעול בשמה במטרה לסלק את החובות. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – פירוק חברה עם חובות.

חשוב לזכור כי במצבים מסוימים לאחר פתיחת ההליך מתעורר סיכוי סביר לשיקום החברה והצלתה. במקרה שכזה חרף הליכי חדלות שננקטו נגדה, רשאי בית המשפט להורות על מתן צו שיקום כלכלי והבראת החברה.

 

מדוע יש לפנות לעורך דין כאשר מוגשת בקשה לפירוק חברה במצב של חדלות פירעון

כפי שניתן להבין, הליכי חדלות פירעון של חברה הם עניין משפטי הדורש בקיאות בעולם המשפט וידע בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. מעבר לכך, ניהול ההליך דורש הגשת מסמכים משפטיים והבנה בשלבי ההליך.

פירוק של חברה במסגרת הליכי חדלות פירעון יכול לעשות הן מטעם החברה עצמה והן מטעם הנושים שלה. בשני המצבים הללו ניהול לא מדויק של ההליך עלול להוביל לתוצאה הרסנית הפוכה בדיוק מהמטרה שנועדה לה.

מעבר לכך, כאשר חברה מגיעה לשלב של חדלות פירעון קיימים פעולות רבות שונות שעל דירקטוריון החברה לבצע ובאופן טבעי ראשו יהיה טרוד בבעיות אחרות נוספות שהתעוררו. בדיוק בשביל זה יש לפנות לערוך דין המתמחה בתחום חדלות פירעון אשר מעבר למקצועיות המשפטית שיפגין בטיפול הבקשה יוכל הוא אף להקנות ללקוח שקט תעשייתי ורוגע.

משרדנו בראשות עורך דין פירוק חברה עדי עקראוי מתמחה בהליכי חדלות פירעון של חברות וביתר הדינים השונים הקשורים לנושא זה. צוות משרדנו ערוך ומוכן לסייע לכל לקוח ולקוח אשר ביוזמתו או שלא ביוזמתו חברתו נקלעה לחדלות פירעון.

אנו ערים לקשיים העצומים הפוקדים את בעלי החברה עם הגעתה למצב של חדלות פירעון ופועלים למזעור הנזקים ככל שניתן. אין ספק כי תהליך של חדלות פירעון לחברה הוא תהליך אשר יש לעבור באמצעות ליווי משפטי מקצועי עד לסיומו  המוצלח ופירוק החברה.

הוגשה נגד חברתך בקשה לחדלות פירעון ואתה סבור כי בקשה זו אינה במקומה? חברתך נקלעה לחובות כספיים ולטעמך לא קיים כל סיכוי לפירעון החובות בעתיד הקרוב? אל תתמודד עם מצבים אלו לבד. פנה למשרדנו עוד היום ואנו נדאג לשוב אליך בהקדם ויחד נסייע לך לצלוח את ההליך בצורה הטובה ביותר.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן