ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פירוק חברה מרצון – איך מפרקים חברה מרצון

הסיבות לפירוק חברה מרצון:

המושג פירוק חברה מרצון מתייחס  בעיקר למצב בו בעלי החברה הגיעו לכלל מסקנה כי החברה חדלה מלהתקיים ואינה מסוגלת לפרוע את חובותיה. המדובר במצב מצער בו הובן כי החברה אינה מסוגלת לפרוע חובות עתידים שלה ועדיף לפתוח בהליכי פירוק החברה כעת בטרם יהיה מאוחר והחובות ילכו ויטפחו.

פירוק חברה מרצון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

סיבה נוספת לפתוח בפירוק חברה מרצון היא כאשר החברה אינה פעילה ואין יותר צורך בהמשך תפקודה. יש לזכור כי מידי שנה בשנה יש לשלם אגרה בגין חברה פעילה כך שבמצב בו חברה רשומה כפעילה אך בפועל אינה פעילה בהחלט שווה לשקול את פירוקה. לפירוק חברה במקרה זה יתרון עבור בעליה שכן בסיום הליכי הפירוק החברה תחוסל והם לא יצטרכו לשלם אגרה שנתית.

במאמר זה נבחן את נושא פירוק חברות מרצון, נראה כיצד ניתן לפרק חברה מרצון שלב אחר שלב וכיצד הדבר מתבצע הלכה למעשה. חשוב לזכור כי הליכי פירוק חברה דורשים הכרת החוק והפסיקה הרלוונטיים וכן הכרת הבירוקרטיה והטפסים הנדרשים. מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ע”י עורך דין פירוק חברה אשר עוסק בפירוק חברות ודיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

מוזמנים לקרוא גם על – תנאים לפירוק חברה מרצון.

 

השלבים לפירוק חברה מרצון

כאשר אנו מדברים על פירוק חברה קיימים שלושה מצבים בהם ניתן להתחיל בהליכי הפירוק. לצורך מאמר זה אנו נתמקד בהליך פירוק חברה מרצון על ידי בעלי מניות של החברה. באופן כללי הליך הפירוק יכול להתחיל על ידי נושי החברה כאשר החברה הגיעה למצב של חדלות פירעון וכן על ידי בית המשפט כאשר בית המשפט הגיע למסקנה שמן הצדק והיושר להורות על פירוקה. כאמור לצורך מאמר זה אנו נתייחס לפירוק חברה מרצון.

פעמים רבות בעלי חברות נוטים לחשוב כי אם החברה הפסיקה את פעילותה הלכה למעשה אין צורך לעשות דבר ובכך העניין מסתיים. המדובר בטעות נפוצה אשר תעלה לבעלי החברה בקנסות כספיים וסנקציות נוספות. חברה אשר אינה עובדת אך רשומה אצל רשם החברות כחברה פעילה דורשת טיפול ותשלומי אגרות שונים. לכן, כאשר מעוניינים לפרק חברה הלכה למעשה ולהפסיק את פעילותה יש לפנות לרשם החברות על מנת שיורה על פירוקה וחיסולה.

פירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות שלה יכול לנבוע ממספר סיבות כאשר הנפוצות שבהן הן חברה לא רווחית, בעלי המניות לא הסכימו על המשך ניהולה ותפקודה וכו’. חשוב לזכור כי רק על ידי פירוק החברה וחיסולה במרשימי רשם החברות תחדל החברה מלהתקיים ובכך גם לא ידרשו בעליה לשלם אגרות ולהיות חשופים לקנסות כספיים. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – שלבי פירוק חברה.

 

פירוק החברה מרצון שלב אחר שלב – כיצד זה מתבצע

לאחר שהחליטו בעלי המניות כי ברצונם לפתוח בהליך פירוק החברה עליהם לפתוח בצעדים הבאים שלב אחר שלב:

  • תצהיר כושר פירעון – תצהיר זה צריך להיחתם על ידי כל הדירקטורים של החברה ולציין כי ביכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך שנה ממועד פירוקה. את התצהיר המקורי יש לשלוח לרשם החברות.
  • הודעה על אסיפה כללית לבעלי המניות של החברה – החברה תוציא הודעה לכל בעלי המניות שלה על קיום אסיפה כללית לצורך פירוק החברה מרצון. משלוח ההודעה יעשה 21 ימים לפחות לפני קיום האסיפה אך בהסכמת בעלי המניות ניתן לבצעה אף קודם לכן.
  • אסיפה כללית – לאחר משלוח ההודעה, תקיים החברה אסיפה כללית של בעלי המניות שלה ותתקבל החלטה על פתיחת הליך הפירוק. בד בבד, תמנה האסיפה נאמן מטעמה אשר יפקח על הליך הפירוק. על הנאמן לדווח לרשם החברות על קבלת התפקיד וזאת בתוך 21 ימים מקיום האסיפה.
  • הודעה לרשם החברות על קיום האסיפה – החברה תשלח לרשם החברות הודעה על קיום האסיפה ועל החלטה על פירוק מרצון בתוך 21 ימים ממועד קיום האסיפה.
  • שינוי סטטוס החברה – רשם החברות לאחר שקיבל את הודעה החברה, ישנה את הסטטוס שלה מחברה פעילה לחברה בפירוק מרצון.
  • סילוק החובות והשעבודים של החברה – במסגרת תפקידו יפעל הנאמן לסילוק השעבודים והחובות שיצרה החברה ויערוך דו”ח מקיף לרשם החברות אודות פעילותו. יש לשים לב כי ניתן לבקש פטור מתשלום אגרת פירוק חברה לפי תקנה 5א’ לתקנות החברות (אגרות) התשס”ד – 2004.
  • קיום אסיפה כללית מסכמת – לאחר הסרת השעבודים והחובות של החברה, תקיים החברה אסיפה כללית של בעלי המניות שלה ופרוטוקול הישיבה ישלח לרשם החברות בתוך 7 ימים.
  • חיסול החברה – קיבל רשם החברות את פרוטוקול האסיפה המסכמת, יבדוק כי לא קיימים לחברה חובות נוספים ולאחר מכן ירשום את החברה כחברה המחוסלת מרצון. בפעולה זו תמה חייה של החברה והיא תחדל מלהתקיים באופן חוקי.

 

פעולות נלוות לפירוק חברה מרצון

הליך פירוק חברה מרצון מעבר לפעולות המהותיות הכרוכות בו הוא כולל אף קשת רחבה של פעולות בירוקרטיות ומסמכים שונים. מדובר במשלוח דואר ומסמכים לרשם החברות וכן לבעלי המניות של חברה. כמו כן, ניהול פרוטוקול האסיפה וארגון כל הניירת הנדרשת לצורך חיסולה.

המדובר בתזמון של פעולות רבות אשר צריכות להתגבש בתוך פרק זמן קצר ולהשלים אחת את השנייה. חשוב לשים לב לדברים הקטנים שההליך המשפטי דורש ולא לפספס פרט קטן אשר יחבל בהליך כולו לאחר מכן.

 

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

בעקבות התיקון לחוק החברות, אפשר משרד המשפטים לפתוח בהליך פירוק חברה בהליך מזורז (מדובר בפירוק מרצון) כאשר לאחר קיום האסיפה הכללית של בעלי המניות ומשהתקבלה החלטה מיוחדת על פירוקה יורה רשם החברות על פירוק החברה ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים ותצהירים. הגשת בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז יש להגיש לרשם החברות בליווי תצהירי הדירקטורים שלה כי היא אינה פעילה יותר. מוזמנים לקרוא בהרחבה – פירוק חברת יחיד מרצון.

לאחר קבלת תצהיר זה, יפרסם רשם החברות את בקשת החברה לפירוק בהליך מזורז וייתן הזדמנות למתנגדים לכך להגיש את התנגדותם. כל מי שחפץ להגיש התנגדות לפירוק החברה בהליך מזורז רשאי לעשות זאת בתוך 90 ימים ממועד פרסום בקשת החברה. לאחר שחלפו 100 ימים ממועד פרסום בקשת החברה ומשלא הוגשה כל התנגדות לך, ירשום רשם החברות את החברה כחברה מחוסלת והיא תחדל מלהתקיים.

 

באיזה אופן יוכל עור דין לסייע בפירוק חברה מרצון

הליך פירוק חברה מרצון כולל בתוכו פעולות רבות ושונות אשר יש לבצע במסגרת ההליך המשפטי. פעולות אלו כוללות פעולות משפטיות ופעולות שאינן משפטיות. כאשר חברה מעוניינת להתפרק מרצון, יש לערוך אסיפה כללית של כל נושי החברה וכן לנהל פרוטוקולים וקשר עם רשם החברות. מעבר לכך, גם לפירוק חברה יש תשלום אגרה ובמצבים מסוימים ניתן לבקש פטור מאגרה זו.

עורך דין המתמחה בפירוק חברות מעבר לסיוע המרכזי שיעניק לבעלי החברה בכל הקשור לפירוקה וסילוק החובות בתקופת הפירוק, הרי שיוכל להגיש בקשה מנומקת לרשם החברות למתן פטור מאגרה ובכך לסייע לחברה לשמור את הכסף הנדרש לסילוק החובות. תפקידו של עורך הדין הוא להיות עוגן מרכזי ויציב בהליך פירוק החברה ולסייע לה לצלוח את הליך הפירוק באופן הטוב ביותר שניתן.

כפי שניתן לראות, הליך פירוק חברה כולל בתוכו פעולות רבות ושונות אשר לאדם שאינו בקיא בחקיקה ובפסיקה הן עלולות להיראות בלתי מובנות והוא אף עלול לפרשן באופן מוטעה. ללא ספק, על מנת שניתן יהיה לצלוח את ההליך המשפטי על הצד הטוב ביותר מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי אשר יוודא כי הפעולות מתנהלות כסדרן והתוצאה הסופית מובטחת.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה זה שנים רבות בדיני חברות לרבות פירוק חברות. צוות משרדנו מעניק מעטפת משפטית מושלמת ללקוח ודואג עבורו למילוי המסמכים הנדרשים והגשתם לגופים הנדרשים עד לתוצאה הסופית ופירוק החברה. החלטתם לפרק את חברתכם? אל תעשו זאת ללא ליווי משפטי ראוי והולם. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם. מוזמנים לקרוא גם על – פירוק חברה לא פעילה ע”י עורך דין.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן