ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מה זה פשיטת רגל

מגוון הרחב של האפשרויות התעסוקתיות יחד עם הרחבת זכות חופש העיסוק אפשרו כמעט לכולנו ליטול הלוואה מגופים פיננסים שונים וכן לפתוח עסקים כאלה ואחרים. חופש העיסוק העלה גם באופן דרסטי את כמות מספר פושטי הרגל בישראל והביא את המחוקק לחשב מחדש מסלול עבור אותם אנשים וחייבים.

מה זה פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנראה מיד, פושט רגל אינו אומר בהכרח כי מדובר באדם מצורע אשר הזיק לחברה ועליו לשלם את הדין. בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 (להלן: “החוק”), מצא לנכון המחוקק להגדיר חייב זה כאדם הזקוק לשיקום וסיוע. על מנת שניתן יהיה להבין לעמוק יותר מה  זה פשיטת רגל יש לצלול לתוך ההגדרה המשפטית של מושג זה ולהבין מדוע הליכי פשיטת רגל נועדו דווקא לסייע לחייב ולא להרע עמו.

 

מי מוגדר כפושט רגל

פושט רגל הוא למעשה אדם או חברה בע”מ אשר צברו חובות כספיים ואין ידם משגת לפרוע אותם. חובות כספיים יכולים להיות בדמות של הלוואות שנטל מנושים מסוימים וכן יכולים להיות באמצעות חובות עתידיים אשר ברור כי לא יוכלו להיפרע.

חוק חדלות פירעון למעשה מגדיר מיהו פושט רגל ומאפשר לחייבים אשר אין ידם משגת לפתוח בהליכי חדלות פירעון על מנת לאפשר להם לפתוח דף חדש בחיים ללא חובות או נושים. בפשיטת רגל כפי שנראה מיד, לחייב נכונה דרך ארוכה ומייגעת עד לתחנה הסופית והיא קבלת צו הפטר.

 

מי רשאי לפתוח בהליכי פשיטת רגל

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קיימים שלוש ישויות אשר יכולות לפתוח בהליכי חדלות פירעון, פשיטת רגל.

  • החייב בעצמו – כאשר חייב נקלע לחובות כספיים ומבין כי אינו יכול לפרוע אותו יכול הוא להגיש בקשת פשיטת רגל לממונה על הליכי חדלות פירעון.
  • נושיי החייב – הליך פשיטת רגל יכול שיפתח גם על ידי נושה או נושים הקיימים לחייב והמבינים כי בקרוב ביקלע החייב לחדלות פירעון ולא יוכל לפרוע את החובות שצבר. בדרך כלל, הליך חדלות פירעון שנפתח על ידי נושים נועד למנוע מצב חמור יותר בו החייב ימשיך לצבור חובות כספיים ונושים אחרים.
  • ביהמ”ש – לבית המשפט במקרים מסוימים הסמכות לפתוח בהליכי חדלות פירעון אף הוא זאת כאשר הוא נוכח לראות כי החייב אינו עומד בהתחייבויותיו ופוגע בחוסנו של המשק והכלכלה.

בדרך כלל, המצב הנפוץ ביותר בו נפתחים הליכי חדלות פירעון הוא במקרה בו החייב מבין כי בקרוב לא יוכל לפרוע את החובות שצבר ולכן מקדים הוא תרופה למכה ופותח בהליכי פשיטת רגל כמו כן, תופעה נפוצה לפתיחת הליכי פשיטת רגל הוא במקרה בו חייב נפתחו לחייב מספר תיקי הוצאה לפועל וכעת מעוניין הוא לנקות שולחן ולצאת לדרך חיים חדשה.

 

לאיזו ערכאה משפטית תוגש הבקשה לפשיטת רגל

טרם חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כל הבקשות להליכי פשיטת רגל הוגשו ללא יוצא מן הכלל לבית המשפט המחוזי המצוי בתחום מגוריו של החייב או של החברה. דבר זה הביא לעומסים עצומים על הערכאות המשפטיות ובפועל יוצא לטיפול ארוך ומומשך בבקשות אשר הוגשו על ידי חייבים. עם חקיקית החוק החדש, קבע המחוקק כי על מנת להקל על העומס המוטל על ידי בית המשפט, תחולקנה הבקשות לחדלות פירעון בהתאם לנתון הבא:

  • בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון עד שווי של 150,000 תוגשנה ללשכת ההוצאה לפועל ותדונה ע”י רשם הוצאה לפועל.
  • בקשות המוגשות בגין חובות כספיים גבוהים יותר תוגשנה לבית המשפט השלום המצוי באזור סמכותו של החייב או של חברה.
  • בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון של חברה בע”מ תוגשה ללא קשר לשווין לבית המשפט המחוזי.

חובות כספיים אשר שוויין אינו עולה על 50,000 ₪, לא ניתן לפתוח בגינן הליכי חדלות פירעון וכי לחייב זה מומלץ לבדוק אפיק משפטי אחר למחיקת החובות וטיפול בהם. ישנן לא מעט דרכים ואפשרויות משפטיות לטפל בחובות כספיים ולחייב מומלץ לנקוט באחת מהן.

 

מה צפוי לחייב במסגרת הליכי פשיטת רגל

חייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל ובקשתו אושרה על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון צפוי לעבור הליך ארוך וממושך עד אשר יוגדר החייב כפושט רגל. מה זה פשיטת רגל היא שאלה סבוכה הכוללת בתוכה מספר תחנות לא מבוטלות אשר על החייב לעבור בהן ולשתף פעולה עם כל הגרומים המעורבים בטיפול בבקשתו.

במסגרת הליכי חדלות פירעון צפוי להינתן לחייב צו תשלומים. צו תשלומים יינתן לאחר שהחייב הגיש לממונה דו”ח כספי מפורט אודות מצבו הכלכלי ויכולתיו הפיננסיות. צו התשלומים לרוב יהיה נמוך באופן משמעותי מסך החובות שצבר החייב וישקף את הרצון והצורך להשיב לנושים השונים את הכספים שהלוו לו.

במסגרת צו התשלומים יצטרך החייב להעביר לקופת הנשייה מידי חודש בחודשו את השלום הכספי שנקבע עבורו ולדווח לממונה. צו התשלומים יקבע בהתאם לכספים המצוים בידי החייב, הנכסים השייכים לו וכן יכולת השתכרותו. כמו כן, ילקח בחשבון גם מצבו הכלכלי וכן הצורך בניהול שגרת חיים תקינה לו ולבני משפחתו.

בד בבד, יינתן צו כינוס נכסים כנגד החייב אשר יסייע לממונה לפרוע את החובות שצבר. צו כינוס הנכסים הוא למעשה פעולה המרכזת ומכנסת את כל נכסי החייב ומשקללת אותם לידי שווי כספי. עם מתן צו הכינוס, ימכור הנאמן את כל נכסיו של החייב ובאמצעותם יפרע את החובות שצבר לנושים השונים.

רבים נוטים לחשוב כי צו כינוס נכסים הוא דבר רע לחייב אך יש לזכור כי באמצעות הליכי פשיטת הרגל החייב יוכל למחוק את החובות הכספיים הקיימים לו ולצאת לדרך חיים חדשה. במסגרת הליכי פשיטת רגל יוקפאו כל הליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב ולא ניתן יהיה לנקוט כנגדו בהליכים משפטיים יותר למעט הליכים אשר ינתנו במסגרת הליכי חלדות פירעון.

 

איך מסתיימים הליכי פשיטת הרגל

הליכי חדלות פירעון מסתיימים עם קבלת צו הפטר על ידי בית המשפט והכרזה על החייב כפושט רגל. לאחר כשנה וחצי לערך בהן עמד החייב בכל ההתחייבויות אשר ניתנו לו במסגרת הליכי חדלות פירעון יתקיים דיון בעניינו בבית המשפט או לשכת הוצאה לפועל ויחולט על ידי המותב המשפטי אם להכריז עליו כפשוט רגל.

עם ההכרזה על החייב כפושט רגל, יקבע בית המשפט אם ליתן לו צו הפטר מידי או צו הפטר מותנה. צו הפטר לאלתר ימחק לחייב את כל החובות שעמדו לו ערב הגשת הבקשה למעט חובות אשר אינם ניתנים למחיקה כגון חוב מזונות והוא יוכל לצאת לדרך חיים חדשה. צו הפטר מותנה יקבע כי החייב יוכל ליהנות מההפטר רק במידה ויעמוד בכל התנאים אשר נקבעו לו במהלך ההליך.

צו הפטר לאלתר לרוב יינתן כאשר מובן כי אין כל טעם להמשיך בהליכים כנגד החייב כגון כאשר מדובר במצב רפואי חמור ממנו הוא סובל או במקרה או החייב נתמך בקצבת ביטוח לאומי. צו הפטר לאלתר הוא התוצאה האידיאלית עבור חייבים אשר מעוניינים לצאת לדרך חיים חדשה ולמחוק את החובות שצברו ערב הגשת הבקשה.

 

היקף תופעת פשיטת הרגל

הליכי פשיטת רגל מאז ומתמיד היו נפוצים בעולם כולו והיוו פתרון משפטי לחייבים רבים אשר היו מעוניינים לנקות שולחן ולפתוח דף חדש בחייהם. יחד עם זאת, בתקופת משבר הקורונה והקשיים הכלכליים אשר נקלעו להם בעלי עסקים שונים חלה עליה ניכרת בהיקף תופעת פשיטת הרגל ובעלי עסקים רבים נקלעו להליכי חדלות פירעון.

על פי הפרסומים באתרים השונים חלה עליה חדה באחוזי פושטי הרגל והיקף התופעה כך על פי המדווח אינה הולכת להיעלם בתקופה הקרובה. אין ספק כי מדובר בסוגיה בוערת של ממש ומומלץ לכל חייב אשר מעוניין ליטול הלוואה או להיכנס לחוב כספי לשקול את צעדיו ולתכנן את מעשיו בקפידה.

 

מדוע מומלץ לחייבים לפתוח בהליכי חדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא הדרך היחידה הניתנת לחייבים למחוק את החובות שצברו ולצאת לדרך חיים חדשה. זה הפתרון המשפטי הנכון ביותר עבור חייבים אלו אשר מעוניינים לשקם עצמם ולשוב לדרך המלך. שיקום אמיתי מתחיל עם מחיקת החובות והפקת הלקחים מהליך השיקום.

כמו כן, תשובה לשאלה מה זה פשיטת רגל טמונה גם ביתרון הענק הניתן לחייב אשר החליט לצאת לדרך חיים חדשה ולמחוק את חובותיו. במסגרת הליכי חדלות פירעון יוקפאו כל הליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב ולא ניתן יהיה לפעול כנגדו. באופן זה יוכל החייב להירתם למלאכת השיקום ולפעול ביעילות להצלחתו.

יש לזכור כי הליכי פשיטת הרגל הינם הליכים משפטיים מורכבים הדורשים ידע, ניסיון ויכולת משפטית להתמודד עם סוגיות הצצות במהלך הטיפול עצמו. מומלץ לחייבים אשר מעוניינים לפתוח בהליך חדלות פירעון להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום על מנת שיוכלו לוודא כי הם אכן על דרך המלך ובכיוון הנכון למחיקת החובות שצברו.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן