ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הליך פשיטת רגל לעצמאי – במה הדבר כרוך?

ידוע כי להיות עצמאי במדינת ישראל זהו דבר שאינו פשוט. הבירוקרטיה, המיסים והדרישות מצד הרשויות כל אלה מעמיסים על בעל העסק ומקשים עליו בנוסף לקושי הקיים ממילא. כאשר עצמאי נקלע לחובות כספיים או כאשר מבין כי בקרוב לא יוכל לפרוע חובות העתידים להיפרע הליך פשיטת רגל יכול להוות בהחלט פתרון משמעותי עבורו.

הליך פשיטת רגל לעצמאי - עו"ד עדי עקראוי ושות'

ראה גם מאמר – פשיטת רגל עוסק מורשה.

בתאריך 15.09.2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל הישנה והמוכרת ונועד בראש ובראשונה לשקם את החייב ולאפשר לו בסיום ההליך לפתוח דף חדש בחייו. יש לזכור כי הליך פשיטת הרגל לעצמאי אינו דבר אשר יש להקל בו ראש וכי עצמאי שנקלע להליכי חדלות פירעון בקלות יכול לאבד את מקור פרנסתו ומקור לחמו.

הליכי פשיטת רגל  דורשים הכרת החוק והפסיקה וכן ניסיון בניהול ההליך והכרת הגורמים המעורבים בו. עצמאי אשר נקלע להליכי חדלות פירעון חייב לפנות ליעוץ משפטי על מנת שיבין מה צפוי לו והאם בכלל מומלץ לו לפתוח בהליכים אלו. לא אחת צוות משרדנו לאחר שיחה עם הלקוח גרם לו להבין כי הליך חדלות פירעון אינו ההליך הנכון עבורו וכי דווקא הליך משפטי אחר יכול לסייע לו במצבו ולפי יכולותיו.

 

מהו מצב של חדלות פירעון

עצמאי או כל בעל עסק אשר אינו מסוגל לפרוע את החובות שצבר או שסך כל החובות שלו עולים על סך ההכנסות יוגדר כמצב של חדלות פירעון. חדלות פירעון תתחיל כאשר העסק נקלע לחובות ואינו מסוגל לתפקד או כאשר בחישוב כללי של הוצאות מול הכנסות מסתבר כי סך כל החובות עולה על שווי ההכנסות של העסק.

מוזמנים לקרוא על – עיכוב הליכים בפשיטת רגל.

לאיזו ערכאה משפטית יגיש עצמאי את הבקשה לחדלות פירעון

טרם כניסת חוק חדלות פירעון לתוקף, הערכאה המשפטית המוסמכת לדון בבקשה לחדלות פירעון הייתה בית המשפט המחוזי. כיום, לאחר השינוי בחקיקה והרפורמה החדשה שהתבצעה ומתוך מטרה להקל על בתי המשפט, זהות הערכאה המשפטית תבחר לפי גובה החוב ולפי זהות החייב.

ראה בהקשר זה – פשיטת רגל קבלן.

פשיטת רגל של בעל עסק עצמאי - עו"ד עדי עקראוי ושות'

 

חייב עצמאי או אדם פרטי אשר סך חובותיו אינם עולים על 150,455 ש”ח בקשת חדלות הפירעון תוגש ללשכת ההוצאה לפועל. היה ומדובר על חוב גבוה מסכום זה, תוגש הבקשה לבית המשפט השלום הנמצא באזור מגוריו של החייב. חברה בע”מ, כל ההליכים בעניינה ידונו בבית המשפט המחוזי ללא קשר לגובה החוב.

 

מהו חדלות פירעון ומהי פשיטת רגל

ובכן, למעשה מדובר באותה פעולה שעברה שינוי והתייעלות. בפשיטת רגל זמני הטיפול בבקשה היו ארוכים מהרגיל והיה קיים עומס רב על הערכאות המשפטיות המטפלות בה. עם כניסת חוק חדלות פירעון לתוקפו, נותבו התיקים בין בבתי המשפט השונים ולשכות הוצאה לפועל. חלוקה זו, הביאה להפחתה בעומס שהיה מוטל על כתפי בית המשפט והביאה לייעול כל ההליך.

כמו כן, מטרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כפי שבא לידי ביטוי בסעיף 1 לחוק היא להביא לשיקום כלכלי של החייב. כלומר, מטרת העל של החוק היא לשים את אינטרס החייב בראש סדר העדיפויות ולהביא לשיקומו. במסגרת שמירה על אינטרס זה, יעשו כל הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה הכול על מנת להשיב את החייב לדרך המלך ולשקמו כלכלית תוך פירעון החובות שצבר.

 

שלבי ההליך בחדלות פירעון

כפי שנראה מיד, הליך פשיטת רגל לעצמאי כולל בתוכו מספר שלבים עד לתחנה הסופית ומתן צו הפטר. המדובר בתהליך ארוך וממושך אשר על החייב לעמוד בו ולשתף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים המטפלים בבקשתו.

הגשת הבקשה לחדלות פירעון

הגשת הבקשה לחדלות פירעון תוגש לממונה אשר יבחן אותה ויחליט בסופו של דבר אם יש מקום לקבלה או לדחותה. לממונה, ישנם 30 ימים ממועד הגשת הבקשה אשר במסגרת זמן זה עשוי הוא לבקש הבהרות בנוגע לרשום בה או לבקש מסמכים נוספים. היה וקיבל הממונה את הבקשה ייתן צו לפתיחת הליכים.

עם מתן צו לפתיחת הליכים –

יכין הממונה תוכנית תשלומים לחייב אשר יהיה עליו לדבוק בה ולהעביר לקופת הנאמן את תשלום פשיטת רגל החודשי.

על החייב במהלך תקופת הצו לשתף פעולה ולעמוד בכל ההגבלות שתוטלנה עליו במסגרת ההליך, בהקשר זה מוזמנים לקרוא בהרחבה על – הגבלות על פושט רגל.

בין תקופת הצו ועד לדיון אשר יתקיים בעניינו בבית המשפט תחלוף לערך שנה אשר במהלך חציה הראשון על הנושים (כלומר על ידי הנושים הזוכים / בעל עניין ) להגיש בקשה/  תביעות חוב בהליך חדלות פירעון לממונה.

בתום תקופת הגשת תביעות החוב, יערוך הממונה דו”ח מקיף אודות ההכנסות וההוצאות של החייב ויעריך את גובה חובותיו. בתקופה זו החייב מוזהר בחובת שיתוף פעולה ועליו לעמוד בכל התשלומים שנקבעו לו במסגרת תוכנית הפירעון. עם גיבוש הדו”ח על ידי הממונה יוגש הדו”ח לבית המשפט ויוכן צו לשיקום כלכלי לחייב.

קיימו של דיון בבית המשפט –

עם הגשת הדו”ח על ידי הממונה לבית המשפט, יערוך בית המשפט דיון בבקשה ויבדוק את הנתונים שהוצגו בפניו. בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה או לקבלה בתנאים מסוימים.

בסיום הדיון, ייתן בית המשפט צו שיקום כלכלי בהתאם לתוכנית שערך המנהל המיוחד ויורה על מתן צו הפטר מותנה. הפטר מותנה הוא הפטר שיינתן לחייב במידה ויעמוד בתנאי צו השיקום שהוכן עבורו. במקרים מסוימים, רשאי בית המשפט ליתן צו הפטר לאלתר אם ימצא כי מצבו הכלכלי של החייב דורש זאת.

שיקום כלכלי של החייב-

עם מתן צו השיקום על החייב לעמוד בכל התוכנית שנבנתה עבורו ולקיימה ככתבה וכלשונה. תקופה השיקום יכולה לארוך עד שלוש שנים במהלכה יהיה החייב תחת פיקוח ונכסיו יועברו לקופת הכינוס באמצעותם ניתן יהיה להיפרע מהחובות שצבר.

צו הפטר-

לאחר עמידה בכל יעדי התוכנית שנבנתה עבור החייב, יכנס לתוקפו צו ההפטר שניתן עבורו והוא יוכל לצאת לדרך חיים חדשה נטולת חובות ונושים. צו ההפטר יעניק לחייב הגנה מפני כל חוב שנצבר עבורו ערב הגשת הבקשה.

 

אפשרויות נוספות העומדות לעצמאי למחיקת החובות

חדלות פירעון הוא הליך אחד העומד לחייב כאשר הוא מעוניין לצאת לדרך חדשה ולמחוק את החובות שצבר. יש לזכור כי הליך חדלות פירעון הינו הליך ארוך וממושך הכרוך בוויתורים כואבים מצידו של החייב ומשכך לא לכל אחד הליך זה מתאים.

ראה גם מאמר – פשיטת רגל פעם שנייה.

במצבים מסוימים, כאשר חייב שוקל את הל האפשרויות העומדות לו, יגלה כי דווקא עדיף לו לפתוח בהליכים אחרים ולא דווקא בהליכי חדלות פירעון. מומלץ כי בטרם יפתח החייב בהליך כלשהו יקבל ייעוץ מקיף על ידי עו”ד הבקיא בתחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי ורק לאחר מכן יקבל החלטה. האפשרויות העומדות לחייב כאשר הוא נקלע לחובות הן כדלקמן:

איחוד תיקים –

מדובר בהליך הננקט במסגרת הוצאה לפועל בה חייב פונה ללשכת הוצאה לפועל אשר בה מרוכזים רוב התיקים שנפתחו נגדו ומבקש לאחדם במסגרת תיק אחד. איחוד תיקים יאפשר לחייב לשלוט בגובה החובות שלו בצורה יעילה ולפרוע אותם במסגרת צו תשלומים נוח וארוך. כאשר נפתח תיק איחוד יוקפאו כל ההליכים שהוטלו על החייב במסגרת התיקים הנוספים והוא יוכל לנהל חיי שגרה לצד תשלום החוב.

הסדר חובות –

במסגרת אפשרות זו, החייב יוכל להגיע להסדר חוב עם הנושים ולפרוע אותו בתוכנית פירעון ארוכה ונוחה. במסגרת ניהול המשא ומתן בין הצדדים יתנה עורך הדין המייצג את החייב את ההסכם בהסרת ההגבלות שהוטלו עליו או לחילופין בהקפאתן עד לפירעון החובות. לרוב, הסדר חובות נערך מחוץ לכותלי בית המשפט או הוצאה לפועל.

 

כיצד יוכל לסייע עורך דין לעצמאי בהליך של פשיטת רגל

עצמאי אשר נקלע להליך פשיטת רגל מן הסתם יהיה שקוע באין ספור דברים נוספים הדורשים טיפול ותמיכה. ראשו לא יהיה פנוי לטיפול בחובות שצבר ובסופו של דבר הזנחה וחוסר מעש יביאו לטפיחת החובות והגדלתם.

מעבר לכך, הליך חדלות פירעון הינו הליך משפטי הדורש ידע מקצועי והכרת החוק והפסיקה. במסגרת ניהול ההליך, יידרש החייב להציג מסמכים משפטיים ולעמוד בפני בית המשפט ולנמק את גרסתו. חייב אשר אינו בקיא בניהול ההליך לא יוכל לייצג את עצמו ובשורה התחתונה עלול לגרום נזק גדול יותר מתועלת. בדיוק בשביל זה נכנס עורך דין פשיטת רגל אשר תפקידו לסייע לחייב לצלוח את ההליך הארוך ולהביאו לתחנה הסופית וקבלת צו הפטר.

בנוסף, עורך דין יוכל להאיר את עיניו של החייב במובן שיגרום לו לחשוב אם אכן הליך חדלות פירעון הוא ההליך הנכון עבורו בנסיבות העניין. פעמים רבות, לקוחות משרדנו הבינו כי במקרה שלהם הליך חדלות פירעון דווקא יכול להזיק להם יותר מאשר לסייע. במקרים כאלה, מומלץ ללקוח דווקא לנקוט בהליך משפטי אחר אשר במקרה שלו יוכל לסייע לו יותר.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל, חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הליך פשיטת רגל לעצמאי הוא אחד מהדברים הקשים ביותר שיכול לחוות כל בעל עסק. אל תתמודד עם זה לבד, פנה למשרדנו עוד היום ואנו נפעל לסייע לך בכל הדרוש. מוזמנים לקרוא גם על – פשיטת רגל לאדם פרטי.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן