ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מעמד בן זוג בפשיטת רגל

מעמד בן זוג בפשיטת רגל, מה חלקו בהליך מה הם זכויותיו ומה צפוי לו בעקבות הליך פשיטת הרגל של בן הזוג,

אין צורך להרחיב במילים אודות התחושות הקשות הפוקדות את החייב ובני משפחתו במקרה בו הוא נקלע להליכי פשיטת רגל.

מעמד בן זוג בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הסחרור הכלכלי סוחף את התא המשפחתי וגורם להם למצוקה של ממש וטרדה. השאלה המרכזית בה נדון במאמר זה היא מהי אחריותו של בן הזוג לחובות שצבר בן הזוג השני וכן האם ניתן להיפרע מנכסיו בגין אותם חובות והאם יש הבדל בין נכסי החייב לנכסי בין זוג.

הליכי פשיטת רגל באופן טבעי מעוררים שאלות שונות ומעניינות כל אחת מקומה בכבודה מונח ביחס למקרה הספציפי הנדון. יש לזכור כי מדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין הטעון הכרת החוק ופסיקה עדכנית ויש להיוועץ עם עו”ד פשיטת רגל לפני כל צעד.

 

כאשר חייב נקלע להליכי פשיטת רגל יש צורך בבדיקה מקיפה לכלל נכסי בן זוגו והמשמעות המשפטית הנובעת מכך. כינוס נכסי בן הזוג או בת הזוג של החייב אינה גזירה משמים וכי יש לבדוק היטב האם ביצע הנאמן הממונה בתיק את כל הבדיקות הנדרשות כדי לוודא שלא נלקח נכס אשר אינו קשור לחייב.

מה גורל הרכוש המשותף בהליך פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

אחרי טיפול במקרים רבים של פשיטות רגל, משרדנו ער למצוקה הקשה הפוקדת את החייב ובני משפחתו בהליך של כינוס נכסים. מעבר לטיפול המשפטי שמשרדנו מעניק ללקוחותיו הרי שכאשר מדובר בנכס הקשור לבן זוגו של החייב אנו מוודאים כי כל הצדדים מודעים להשלכות ההליך ופועלים בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו על מנת לבטל את כינוס נכס בן הזוג.

הליך כינוס נכסים בפשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל או בשמו החדש חדלות פירעון ושיקום כלכלי נועד לספק לחייב פתרון לפירעון החובות שצבר. טרם כניסת חוק חדלות פירעון לתוקפו בקשת פשיטת רגל הייתה מוגשת לבית המשפט המחוזי. לאחר כניסת החוק לתוקפו, הערכאה המשפטית המוסמכת לדון בבקשה תהיה לפי גובה החובות. לשכת הוצאה לפועל או בית משפט השלום.

בהליך פשיטת רגל ימונה לחייב כונס נכסים אשר ירכז את נכסיו ויפרע באמצעותם את החובות שצבר. צו הכינוס מתיר לנאמן להיכנס בנעליו של החייב ובמגבלות מסוימות למכור את רכושו ולחלקו בין הנושים. במסגרת הליך הכינוס, ירכז הנאמן את כל נכסי המיטלטלין והמקרקעין של החייב ויעשה בהם לפי הוראות בית המשפט.

כאשר חייב מוגדר כפושט רגל, קיים אינטרס עצום בשיקומו בפרט לאור רוח החקיקה החדשה אך מנגד קיים אף צורך להגן על הנושים ולוודא כי החובות נפרעים. לא אחת כאשר אנו מדברים על בני זוג נשואים אנו עדים למצבים אשר במסגרת הליך כינוס נכסים ניטלים נכסים השייכים לבן זוגו של החייב. הרצון להעשיר את קופת הכינוס נובעת מהצורך לפרוע את כלל החובות שצבר החייב ולוודא כי אף לא אחד מהנושים יפגע.

רצון זה לעיתים פוגע בזכות הקניין של בן זוגו של החייב שכן נכס השייך לו ואינו קשור לחייב או לחובו, אינו יכול לבוא בחשבון קופת הכינוס. כפי שנראה מיד, כאשר מעורבים נכסים השייכים לבן הזוג יש לעשות הבחנה מדויקת וזהירה על מנת שזכות הקניין לא תפגע מפני הנושים.

 

האם לבן הזוג של החייב קיימת אחריות כלפי החובות שצבר?

לכאורה כאשר אנו מדברים על חובות שצבר בן הזוג, נראה כי בן הזוג השני אינו אחראי למעשיו ועל כן אין כל סיבה ליטול את נכסיו במסגרת הליכי הכינוס. יחד עם זאת, בע”א 446/69 לוי נגד גולדברג קבע בית המשפט כי הלכת השיתוף חלה על חובות בני זוג כשם שחלה על זכויותיהם. בן זוג הטוען כי נכס מסוים אינו קשור למערכת היחסים (לשיתוף ביניהם) עם בן זוגו החייב עליו להוכיח זאת.

פסקת בית המשפט למעשה קובעת כי כאשר חייב נקלע להליכי פשיטת רגל, לבן זוגו קיימת אחריות על החובות שווה בשווה מכוח הלכת השיתוף. עוד קבע בית המשפט כי בראש ובראשונה יסולקו החובות מקופת הכינוס ונכסי החייב ורק לאחר מכן הנכסים הנותרים יחולקו בין בני הזוג.

 

המבחן לכינוס נכס בן הזוג

מעמד בן זוג בפשיטת רגל, במצבים רבים, בני זוג מנהלים משק בית משותף לרבות משפחה וילדים אך לא כל נכסיהם רשומים על שמם יחדיו. לעיתים לבן הזוג או בת הזוג נכס שלהם אשר אינו קשור לחייב ואינו אמור להיכלל ברשימת הנכסים שהכונס אמור ליטול. במצב שכזה על בן הזוג להוכיח כי אכן הנכס אינו קשור לחייב. הנאמן יצטרך להכריע איזה נכס אכן אינו שייך לחייב ואינו ניתן למכירה ואיזה נכס משותף לבני הזוג וניתן לפרוע באמצעותו את החוב.

תפקידו של הנאמן במקרה שכזה בעל אחריות עצומה שכן להחלטתו השלכות מרחיקות לכת על זכות הקניין של בן זוגו של פושט הרגל. בבוא הנאמן להחליט בדבר הנכס עליו לנהוג במשנה זהירות ומתוך שיקול דעת וכובד ראש.

קיימת הבחנה ברורה לעניין כינוס נכסי בן זוגו של החייב כאשר בני הזוג נישאו לפני חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג – 1974 לבין זוגות שנישאו לאחר מכן. בפסקאות הבאות נעמוד על ההבדל בין השניים.

 

זוגות שנישאו לפני חוק יחסי ממון בין בני זוג

בני זוג שנישאו לפני חוק יחסי ממון תחול עליהם הלכת השיתוף. הנאמן אשר ימונה במסגרת תיק פשיטת הרגל יכנס בנעליו של החייב ויבחן האם מדובר בנכס המשותף לבני הזוג או שמא שייך אך ורק לבן זוגו. ככל ומדובר בנכס המשותף לבני הזוג הרי שהלכת השיתוף תחול על מקרה זה ובן הזוג יצטרך לשאת בנטל החוב בדיוק כפי שנושא בזכויותיו של החייב.

במצב דברים שכזה, יש לבחון האם לבן הזוג קיימת עדיפות על פני הנושים האחרים בתיק שאם לא כן יצורף הנכס לקופת הכינוס ויהווה חלק משאר הנכסים שכונסו לפירעון החוב. בן הזוג הטוען כי הנכס אינו נופל בהגדרת הלכת השיתוף בחובות עליו להוכיח זאת.

 

זוגות שנישאו לאחר חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג

זוגות שנישאו לאחר שנת 1974 ההלכה הרווחת בעניינים היא הלכת איזון משאבים. הלכה זו אינה יוצרת באופן אוטומטי שיתוף בנכסי בני הזוג אלא זכות אובליגטורית למצבים של גירושין או מוות. במצב דברים שכזה, זכותו של הנושה תגבר על זכותו של בן הזוג שכן אין המדובר בזכות הרשומה אלא בזכות דחויה למקרה של גירושין או מוות.

הלכת איזון משאבים יצרה מצב מורכב בו כאשר פושט רגל נקלע לחובות עלול בן זוגו או בת זוגתו להיקלע לתחרות עם הנושים השונים ולא יוכל לטעון להעדר שיתוף לדוגמה עניין דירה, רכב בפשיטת רגל.

 

מדוע יש לקבל טיפול משפטי במקרה של פתיחת הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון

כפי שניתן לראות במאמר זה, הליכי פשיטת רגל מורכבים וכוללים פרטים שונים והגבלות שונות. במסגרת ההליכים, עלול בן זוגו של החייב למצוא עצמו בסיטואציה לא נעימה כאשר נכסיו ורכושו נלקח ממנו לטובת פירעון החובות של בן זוגו השני, כלומר שני בני הזוג משלמים.

הטיפול במקרים מסוג זה דורש בחינה מדוקדקת של מצבם הכלכלי והאישי של בני הזוג והכנת שיטת פעולה להתמודדות עם מצב זה. משרדנו מתמחה בדיני פשיטת רגל חדלות פירעון וכן בהוצאה לפועל. עם קבלת התיק במשרדנו אנו נבחן את המקרה לגופו ובאמצעות הכלים והניסיון העומדים לרשותנו נפעל לפתרון הבעיה.

אזהרה – המאמר מעמד בן זוג בפשיטת רגל, איננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין ולפני כל פעולה משפטית, יש לקבל יעוץ משפטי מעורך דין ואין האתר או הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן