ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עיקול כספי פיצויים בפשיטת רגל

כאשר חייב פותח בהליך פשיטת רגל עליו לזכור כי כחלק מההליך המשפטי עליו יהיה להגיש דו”ח כספי אודות נכסיו ורכושו לנאמן אשר יהיה אחראי על הטיפול בבקשה שלו. עיקול כספי פיצויים בפשיטת רגל היא שאלה העולה לא אחת על ידי חייבים אשר מעוניינים לפתוח בהליך מחיקת חובות ולזכות בצו ההפטר.

עיקול כספי פיצויים בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

מחד, כאשר מדובר בחובות כספיים שצבר החייב כלפי הנושים השונים עומד אינטרס הנושים לשקלל את כל הכספים השייכים לחייב לטובת סילוק החובות. בין כספים אלו ירצו לקחת הנושים גם את כספי פיצויי פיטורין, כספי פנסיה, וכן כספים הנמצאים בקופת גמל של החייב או תוכניות חיסכון אחרות.

כפי שנראה מיד, כאשר חייב פותח בהליכי פשיטת רגל חדלות פירעון, ישנם כספים אשר אינם ניתנים לעיקול וכי במכלול האיזון העדין בין אינטרס הנושים לאינטרס החייב בחר המחוקק להותיר חלק מרכושו וכספו של החייב בחזקתו.

 

מהי פשיטת רגל

פושט רגל הוא למעשה אדם או חברה בע”מ אשר צבר חובות כלפי נושים שונים ואין באפשרותו לפרוע אותם. פושט רגל יכול להיות גם חייב אשר יודע כי בקרוב יצטרך לפרוע חובות כספיים שצבר ולא יוכל לעשות כן. פושטי רגל רבים הם למעשה חייבים אשר תקופה ארוכה קודם להגשת הבקשה נפתחו כנגדם תיקים בהוצאה לפועל אך החליטו לנקות שולחן ולצאת לדרך חיים חדשה נטולת חובות ונושים.

במסגרת הליכי פשיטת רגל, יוקפאו כל ההליכים המשפטיים אשר ננקטו כנגד החייב בהוצאה לפועל והוא יוכל להתמקד ולהקדיש את זמנו ומרצו לפירעון החובות ושיקום חייו. הליך חדלות פירעון בעקבות החוק החדש אשר נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, שם בראש ובראשונה במסגרת ההליכים המשפטיים את אינטרס שיקום החייב לפני ייתר האינטרסים השונים הקיימים בהליך לרבות אינטרסים של הנושים.

שיקום החייב אמנם מאפשר לחייב להתמקד כולו בהליך המשפטי אך יחד עם זאת אינו מאפשר לו לחמוק מאחריותו לחובות שצבר והנושים השונים הממתינים להשבת כספיהם. במסגרת התוכנית המשפטית, תוכן תוכנית פירעון לחייב אשר במסגרת יצטרך מדי חודש להפקיד את סכום הכסף אשר נקבע בעניינו בקופת הנשייה. באמצעות כספים אלו וכן כספים אשר יתקבלו אגב מכירת רכושות של התובע יפרע הנאמן את החובות שצבר.

כמו כן, יינתן צו כינוס נכסים כנגד החייב אשר במסגרתו יכונסו נכסיו של החייב וימכרו לצורך סילוק החובות. מכירת ציוד החייב תתאפשר רק במסגרת צו כינוס הנכסים ולצורך כיסוי החובות. עיקול כספי פיצויים בפשיטת רגל יעשה במסגרת הליכי הכינוס ובהתאם להוראות החוק הנוגעות בעניין זה.

 

לאיזו ערכאה משפטית תוגש בקשה לפשיטת רגל

חייב אשר הינו יחיד כמוגדר בחוק, עוסק מורשה או עוסק פטור בקשתו תוגש לערכאה המשפטית בהתאם לגובה החוב. ככל ומדובר בחוב כספי עד 150,000 ₪, בקשה בין חוב זה תוגש ללשכת הוצאה לפועל. ככל ומדובר בחוב כספי גבוה יותר, בקשה תוגש לבית משפט השלום הנמצא במקום מגוריו של החייב.

 

היה ומדובר בחברה בע”מ, בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון תוגש לבית המשפט המחוזי הנמצא במקום מושבה של החברה. חברה תגיש את הבקשה לחדלות פירעון לבית משפט מחוזי ללא תלות בגובה החוב.

 

החובה המוטלת על החייב במסגרת הליכי חדלות פירעון

חייב אשר פתח בהליכי חדלות פירעון מוכרח לזכור כי חל עליו בכל עת לנהוג ביושרה ובתום לב ולא להסתיר דבר מבית המשפט והנאמן המופקד על הטיפול בבקשתו. כל עוד החייב ישתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים בטיפול בבקשתו, קיים סיכוי לא רע כי בבוא היום יוכל לקבל פסק דין הקובע כי הוא פושט רגל ולאחר מכן גם צו הפטר אשר הלכה למעשה ימחק לו את החובות שצבר.

 

עיקול כספי פיצויים במסגרת פשיטת רגל

יש לזכור כי כאשר אנו מדברים על עיקול כספי פיצויים מדובר בקשת רחבה של פיצויים אשר יכולים לנבוע ממגוון סיבות שונות כגון פיצויים עקב תאונת דרכים, פיצויי פיטורין, פיצויים בשל תאונת עבודה וכו’. הרעיון בהטלת עיקול על כספי פיצויים של חייב הוא לא לאפשר לו למשוך את הכספים המגיעים לו ובכך להיפרע באמצעות כספים אלו מהחובות שצבר.

הנטייה הרווחת כאשר אנו מדברים על עיקול כספי פיצויים במסגרת הליכי פשיטת רגל היא להותיר את הכספים בידי החייב מתוך הנחה כי כספים אלו משמשים אותו לעת זקנתו ונטילתם עלולה להסב לו ולבני משפחתו נזק חמור ביום מן הימים כאשר יצטרך לעשות בהם שימוש. כך למשל, כספים אשר מגיעים לחייב עקב תאונת דרכים ואשר נמסרו לו בשל כאב וסבל לא יוכל לעבור לידי הנאמן במסגרת צו כינוס נכסים ויוותרו בידי החייב.

כספים הנמצאים בקרנות פנסיה שונות גם הם יהיו שייכים לחייב ולא ניתן יהיה לעקלם במסגרת הליכי חדלות פירעון ללא אישור בית המשפט. לדוגמה, עובד אשר מסיבה כזו או אחרת פשט רגל לא ניתן יהיה לעקל את כספי הפנסיה שלו. במצב דברים שכזה, יוכל העובד למשוך את כספי הפנסיה כאשר יגיע לגיל פרישה.

ניתן להטיל עיקול על כספי פיצוים רק באישור בית המשפט ולא באופן אוטומטי, העובד עצמו יוכל לפנות לבית המשפט ולנמק מדוע לטעמו אין מקום להורות על עיקול כספי הפיצויים שלו וכי יש להותירם בידיו. ככל ובית המשפט ייעתר לבקשה, יוכל העובד לקבל את הכספים הללו לחזקתו.

 

הרעיון העומד מאחורי הותרת כספי פיצוים בידי החייב

כמובן שיש להתייחס לכל רכיב פיצוי ופיצוי בעצמו כאשר אנו מדברים על הותרת כספי פיצויים בידי החייב. יחד עם זאת, הרעיון העומד מאחורי הותרת כספים אלו בידי החייב חרף פתיחת הליכי חדלות פירעון הוא הידיעה כי כספים אלו משמשים את החייב לרגעים קשים בחייו בו הוא באמת זקוק להם.

כמו כן, כספים אלו אשר לרוב נצברו על ידי החייב במשך שנים ארוכות מהווים עוגן יחיד לעת זקנתו וכאשר יפרוש לגמלאות. כספים המגיעים לחייב כתוצאה מתאונת דרכים למשל עקב כאב וסבל נועדו אף הם לספק לחייב מזור ולו קטן ביותר לאירוע שחווה.

עיקול כספי פיצויים בפשיטת רגל הוא עניין רגיש בהליך המשפטי כולו ובתי המשפט בוחנים תחת מיקרוסקופ כל בקשה ובקשה אשר תוגש להם לעיקול כספים אלו. לא בנקל ייעתר בית המשפט לעיקול כספי פיצוים למשל מתוך ידיעה כי מדובר בכספים אשר שנים ארוכת עמל החייב להשיגם.

 

השפעת עורך דין בטיפול המקרה

כאשר חייב מגיש בקשה לפשיטת רגל עליו לזכור כי מדובר בהליך משפטי ארוך ומורכב הדורש ידע וניסיון משפטי. מלבד הטיפול בבקשה עצמה לביטול עיקול כספי פיצוים הרי שעורך הדין יוכל לסייע לחייב להבין כיצד ההליך פועל ולהוליכו יד ביד עד לקבלת פסק הדין בעניינו.

סיוע של עורך דין פשיטת רגל בטיפול מחיקת החובות יכול להבטיח לחייב סיכוי הצלחה גובהים בהליך כולו וקבלת צו ההפטר בסופו של דבר. עורך הדין יסייע לחייב להגיש את הדוחות החודשיים אשר עליו להמציא לנאמן וכן ייצגו בכל ערכאה משפטית אשר תדרש. מעבר לכך, עורך הדין יוכל להילחם עבור החייב במקרים בהם יהיה צורך להגיש בקשות שונות או תגובות למוטב המשפטי.

אין ספק כי טיפול של עורך דין בהליך של פשיטת רגל יוכל לסייע לחייב לצלוח את ההליך המשפטי באופן טוב יותר. כמו כן, אין ספק כי ככל ועורך דין יהיה מעורב בהליך עצמו כאשר מוגשת בקשת עיקול כספי פיצויים בפשיטת רגל קיים סיכוי גבוה כי ניתן יהיה להתנגד לבקשה ולהביא לביטולה.

אל תתפשרו על טיפול משפטי מקצועי כאשר הנכם פותחים בהליך מחיקת חובות. צרו קשר עם משרדנו בהקדם האפשרי ואנו נילחם עבורכם לקבלת התוצאה הרצויה ושיקום כלכלי אמיתי עד מחיקת החובות שצברתם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן