ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פשיטת רגל הפטר – מה זה הפטר

כל חייב יודע כי הדובדבן שבקצפת בהליכי חדלות פירעון הוא צו ההפטר אשר יינתן לו עם סיום ההליך ומחיקת החובות. בהליכי פשיטת רגל, פושט הרגל צפוי לעבור דרך ארוכה וקשה עד אשר יוכרז כפושט רגל ויוכל לקבל את צו ההפטר ולצאת לדרך חיים חדשה. פשיטת רגל הפטר היא אופציה משפטית מצוינת עבור חייבים אשר צברו חובות כספיים וכעת אין ידם משגת לפרוע אותם.

פשיטת רגל הפטר - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנראה במאמר זה, צו הפטר מהווה למעשה את התחנה האחרונה בהליך חדלות פירעון. לאחר תן צו ההפטר, יוכל החייב לפתוח דף חדש בחייו ולחזור לדרך המלך במלוא מובן המילה. כמובן שישנן השלכות כלשהן על החייב הנוגעות לעתידו בהקשר של פשיטת הרגל אך יחד עם זאת, כאשר ישנן חובות אשר לא ניתן לפרוע הליך פשיטת רגל היא הדרך הנכונה לטיפול בהם.

 

מהו למעשה צו הפטר

צו הפטר למעשה מסייע לחייב להיחלץ מהשתעבדות מתמשכת לחובות כספיים אשר היו קיימים לו ערב הגשת הבקשה להליכי חדלות פירעון. מדובר בצו אשר ניתן בסוף תהליך חדלות פירעון ומסמן את סיום ההליך.  כאשר בית המשפט מכריז על החייב כפושט רגל בית המשפט רשאי לקבוע כי צו ההפטר יהיה לפי התנאים הבאים:

  • צו הפטר חלוט – צו זה הינו צו הניתן לאלתר ובאופן מידי ללא כל תנאי נוסף. צו הפטר לאלתר פוטר את החייב מכל החובות שהיו לו ערב הגשת הבקשה באופן מידי בכפוף לחובות אשר לא ניתן למחוק על פי החוק כגון חוב מזונות. צו הפטר לאלתר הוא בעל ערך חשוב עבור החייב אשר מעוניין לצאת לדרך חיים חדשה ולמחוק את החובות שהיו לו ערב הגשת הבקשה.
  • צו הפטר מותנה – צו הפטר מותנה כשמו כן הוא, מותנה בקיום כל התחיבויות החייב אשר הוטלו עליו במסגרת ההליך המשפטי. התחייבויות אלו יכולות להיות קשורות לצו התשלומים שנקבע עבורו וכן עבור דברים נוספים. בשונה מצו הפטר לאלתר אשר ניתן על ידי בית המשפט כאשר ברור כי אין כל טעם בהמשך ההליכים כנגד החייב הרי שצו הפטר מותנה ממחיש לחייב כי עליו לעמוד בכל הוראות ההליך שאם לא כן לא יכנס צו ההפטר לתוקפו.
  • צו הפטר חלקי – הפטר חלקי עוסק במקרה בו בית המשפט נעתר לבקשת מחיקת החובות באופן חלקי כך שרק עבור חלק מחובות החייב ימחקו ובגין חובות נוספים יהיה עליו לפרוע אותם. הפטר חלקי יכול לנבוע ממגוון סיבות ובפרט כאשר בית המשפט מבחין כי חלק מהחובות שצבר החייב נצברו באופן לא הוגן ובאופן אשר יפגע פגיעה אנושה בנושים השונים.

 

מה תפקידו של צו ההפטר בהליך המשפטי

חייב בפשיטת רגל מחכה ומשווע לסיום ההליך המשפטי ומחיקת החובות. צו ההפטר הוא למעשה התחנה האחרונה בהליך כולו אשר לעיתים נמשך על פני שנים בהן החייב ממתין בקוצר רוח לסיום ההליך. צו ההפטר יסמל עבור החייב את סיומו של ההליך ויציאה לחיים חדשים הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מוראלית.

יש לזכור כי במסגרת הליכי חדלות פירעון יוטלו על החייב הגבלות שונות וכואבות כגון עיכוב יציאה מהארץ וכינוס נכסיו על ידי הכונס הרשמי. הגבלות אלו יש בהן כדי להשפיע על שגרת חייו של החייב ובני משפחתו. צו ההפטר ישים קץ להגבלות אלו ויסייע לחייב לחזור לדרך המלך ולשגרה.

 

מי רשאי לקבל צו הפטר

צו הפטר ניתן במסגרת הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל. מסיבה זו רק חייב אשר יפתח בהליכי חדלות פירעון יוכל לקבל את צו ההפטר ולצאת לדרך חיים חדשה. כל חייב או חברה אשר צברו חובות כספיים יכולים בכל עת להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לממונה על הליכי חדלות הפירעון. הממונה אשר יבחן את המסמכים אשר הוצגו בפניו רשאי לדחות את הבקשה או לקבלה.

ניתן להגיש את הבקשה להליכי חדלות פירעון רק לאחר שהחייב בחן ובדק כי הוא עומד בכל תנאי החוק וכי הוראותיו מאפשרות לו לפתוח בהליכים אלו. פשיטת רגל הפטר מאפשרת כמעט לכל חייב אשר צבר חובות בתום לב לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולהביא למחיקתם. חייב אשר יעמוד בכל התוכניות אשר יקבעו עבורו במסגרת ההליך המשפטי יוכל בסופו של דבר לקבל את צו ההפטר המיוחל ולצאת לדרך חיים חדשה.

יש לזכור כי צו ההפטר יינתן רק בסיום ההליך ולאחר שהחייב הוכיח כי פעל להשבת החובות במסגרת יכולתיו והבין היכן מעד והיכן עליו לתקן לעתיד לבוא. חייב אשר ינהג בחוסר תום לב ולא ישתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים בהליך, עלול להביא במו ידיו לביטול ההליך והשבת ההגבלות והסנקציות אשר הוטלו עליו במסגרת הליכי הגבייה בהוצאה לפועל.

 

מה צפוי לחייב עד קבלת צו ההפטר

בראש ובראשונה יש לזכור כי הליכי חדלות פירעון הינם הליכים משפטיים ארוכים וממושכים אשר יכולים לקחת חודשים ארוכים. אמנם, עם חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, התקצרו באופן משמעותי ההליכים המשפטיים אך יחד עם זאת, עדין מדובר בהליך אשר אורך זמן ממושך. על החייב להיתאזר בסבלנות ולפעול בהתאם להוראות עורך דינו ויתר הגורמים הרלוונטיים.

עם קבלת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון יינתן לחייב צו תשלומים אשר יקבע בהתאם לדוחות הכספיים שהגיש לממונה ובהתאם לכושר השתכרותו. צו תשלומים זה יורה לחייב להעביר לקופת הנשייה מידי חודש בחודשו את הסכום הכספי אשר יקבע בעניינו. מדובר בתשלום חובה עבור החייב ועליו לעמוד בו ללא הפרות.

במסגרת הדיון אשר יתקיים בבית המשפט, יורה בית המשפט או רשם הוצאה לפועל על כינוס נכסיו של החייב ומכירתם לצורך סילוק החובות. את הכספים אשר יתקבלו ממכירת נכסי החייב, יטול הממונה ויפרע את החובות אשר צבר. למעט הרכוש הקבוע בחוק, על החייב להמציא לממונה את כל נכסיו וכספו.

לאחר קיום הדיון בבית המשפט, יקבע בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל וליתן לו צו הפטר. כפי שצוין לעייל, צו ההפטר יכול להיות לאלתר ויכול להיות מותנה הכל בהתאם לנסיבותה המקרה. חייב אשר קיבלת צו הפטר לאלתר יוכל בו במקום לצאת לדרך חיים חדשה ולמחוק את כל החובות שהיו לו ערב הגשת הבקשה.

עם קבלת צו ההפטר יהיה החייב מוגן כנגד כל חוב אשר עמד לו ערב הגשת הבקשה למעט חובות אשר החור אינו אפשר לכלול בסגרת הליכי חדלות פירעון כגון חוב מזונות או קנסות פלילים.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע בקבלת צו הפטר

צו הפטר הוא רק חוליה בשרשרת פעולת רבות ומגוונות אשר צפויות לחייב במסגרת הליכי חדלות פירעון. אמנם, מדובר בצו חשוב והכרחי לחייב על מנת שיוכל להתחיל את חייו מחדש ולחזור לדרך המלך אך יחד עם זאת יש לזכור כי עד קבלת צו ההפטר נכונה לו דרך מייגעת וארוכה. עורך דין פשיטת רגל המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לחייב לצלוח את ההליך המשפטי באופן מקצועי ללא תקלות ובעיות.

עורך הדין המטפל בבקשה יפנה לממונה על הליכי חדלות פירעון ויסייע לחייב לקבל את צו התשלומים הנוח ביותר על מנת שיוכל להמשיך לכלכל את בני משפחתו בכבוד ומאידך לעמוד בצו עצמו. עורך הדין יוכל אף לפנות לבית המשפט ככל וידרש על מנת שיתאפשר לחייב לבצע פעולות שונות כלשהן במסגרת ההליך כגון יציאה מחוץ לגבלות המדינה וכו’.

מעבר לביצוע הפעולות הטכניות במסגרת הליך חדלות פירעון כגון הגשת מסמכים וכו’, עורך הדין יסייע לחייב לבצע את הפעולות המהותיות בתיק אשר חלקן כרוכות בכשירות משפטית. עורך הדין ייצג אף את החייב בפני הערכאה המשפטית וישכנע את בית המשפט בצדקת החייב ובדרכו. פשיטת רגל הפטר הינו הליך משפטי ארוך ומורכב הדורש ידע, ניסיון והכרת החוק והפסיקה. אל תתמודדו עם החובות בעצמכם, פנו לעורך דין המתמחה בתחום ופעלו למחיקת החובות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן