ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פשיטת רגל לאדם פרטי – האפשרות לפתוח דף חדש!

הליך פשיטת הרגל הינו פרוצדורה משפטית המאפשרת בין היתר לאדם פרטי אשר נקלע לחובות לפתוח בהליך חדלות פירעון. במסגרת ההליך, יינתן צו הכינוס לנכסי החייב והוא יצטרך לעמוד בתוכנית הפירעון שהוכנה עבורו למחיקת החובות. בסיום ההליך, יינתן לחייב צו הפטר בפשיטת רגל וכל החובות שעמדו לו ערב הגשת הבקשה ימחקו.

פשיטת רגל לאדם פרטי - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי ארוך וממושך וצפוי להימשך מספר שנים. בפרק זמן זה על החייב לשתף פעולה באופן מלא עם הממונה בתיקו וכן עם עורכי הדין המסייעים לו להגיע למצב של מחיקת חובות.

תהליך זה אינו קל ופשוט ודורש הקרבה עצומה מצד החייב ובני משפחות. לא אחת, נכסים השייכים לחייב יכונסו במסגרת מתן צו כינוס והוא יאבד חלק מרכושו וזכות הקניין שלו וכן יוטלו על החייב הגבלות שונות כגון צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

במסגרת האיזון בין אינטרס החייב בהליך לבין אינטרס הנושים מצא לנכון המחוקק להגדיר מחד את אינטרס השיקום של החייב כאינטרס עליון בעל ערך רב אך מאידך לוודא כי נעשים כל המאמצים לפרוע את החובות שיצר באמצעות כינוס נכסיו וסילוק החובות באמצעותם. חשוב לזכור כי הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי אחד מתוך מספר אפשרויות המאפשרות לחייב לפרוע את החוב ולנהל חיי שגרה ככל שניתן.

משרדנו הינו משרד עורכי דין המתמחה בפשיטות רגל וחדלות פירעון ובידנו קשת רחבה של אפשרויות לסייע לחייב הן בתחום חדלות פירעון והן באמצעות אפשרויות אחרות. מומלץ כי בטרם יינקט הליך משפטי כלשהו יקבל החייב ייעוץ משפטי נכון ומדויק ורק לאחר מכן יפעל.

 

התנאים לפשיטת רגל עבור אדם פרטי

בעבר החוק אשר הסדיר את הליכי פשיטת רגל היה פקודת פשיטת הרגל. החל מתאריך 19.5.2019 הליכים אלו ינוהלו לפי חוק פשיטת רגל החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 (להלן: “החוק החדש”). סעיף 101(ב) לחוק מפרט את התנאים המאפשרים לאדם פרטי לפתוח בהליכי חדלות פירעון ואומר כך:

“לא ייפתחו הליכי חדלות פירעון לפי חלק זה לגבי יחיד, אלא אם כן מתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   מרכז חייו במועד הגשת הבקשה לצו פתיחת הליכים או במועד מוקדם יותר, החל בששת החודשים שקדמו למועד האמור, הוא בישראל;

(2)   במועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים יש לו נכסים בישראל או שהוא מנהל עסקים בישראל”.

לשון החוק קובע כי הליכי פשיטת רגל לאדם פרטי ייפתחו בהתקיים תנאי אחד מתנאי החוק. פושט הרגל מתגורר בישראל או התגורר בה במשך ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה. לחילופין, לפושט הרגל קיים נכס בישראל או שהוא מנהל בה נכס מטעמו.

סעיף 102 לחוק מציין את הגורמים הרשאים לפתוח בהליכי חדלות פירעון כנגד אדם פרטי הם כאמור להלן:

“אלה רשאים להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי יחיד:

(1)  היחיד;

(2)  נושה;

(3)  היועץ המשפטי לממשלה”

 

מהו גובה החוב המאפשר פתיחת הליכי חדלות פירעון

הגשת בקשה להליכי חדלות פירעון דורשת אף היווצרות חובות על סך סכום כספי מסוים. סעיף 103(א) לחוק חדלות פירעון מגדיר את גובה החוב המאפשר לאדם פרטי לפתוח בהליכי חדלות פירעון.

“בקשת היחיד לצו לפתיחת הליכים תוגש לממונה לפי הוראות פרק ב’: צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד שסך חובותיו עולה על 149,559.6 ש”ח”. סעיף 103(ב) לחוק מציין את האפשרות לפתיחת הליכי חדלות פירעון של אדם פרטי אשר סך חובותיו אינו עולה על הסכום שפורט קודם לכן ואומר כך:

“על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה לצו לפתיחת הליכים של יחיד שסך חובותיו אינו עולה על 149,559.6 שקלים חדשים תוגש לרשם ההוצאה לפועל לפי הוראות פרק י”ב: הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך”.

סעיף 103 לחוק חדלות פירעון יוצר הבחנה בין סך גובה החובות כך שחובות נמוכים יחסית יידונו בפני מותב היושב בלשכת הוצאה לפועל בעוד חובות גדולים יותר יועברו לבית המשפט השלום.

ההבחנה הזו נועדה לצמצם את הזמנים בטיפול בבקשה וליעל את ההליך המשפטי ככל שניתן.

שלבי ההליך במסגרת חדלות פירעון – למה צריך לצפות החייב

הגשת בקשה לחדלות פירעון תוגש לממונה אשר יבחן אותה ויקבע בסופו של דבר אם אכן יש מקום לפתוח בהליכים. היה והממונה קיבל את בקשת החייב, יינתן צו לפתיחת הליכים אשר במהלכו ובתקופה של חצי שנה ממועד זה יוגשו תביעת חוב ע”י הנושים

עם מתן צו לפתיחת הליכים, יערוך הממונה דו”ח מקיף אודות נכסיו ורכושו של החייב וכן אודות כושר הפירעון שלו. במסגרת תקופה זו ועד לדיון אשר יתקיים בבית המשפט או בלשכת הוצאה לפועל, על החייב לעמוד בצו התשלומים שיקבע לו על ידי הממונה ולהפקיד מידי חודש בחודשו א הסכום הכספי שנקבע עבורו.

חדלות פירעון לאדם פרטי - עו"ד עדי עקראוי ושות'

שנה וחצי לערך לאחר מתן צו חדלות פירעון, יערך דיון בפני הערכאה המשפטית המוסמכת לדון בבקשה ותיבדק מידת שיתוף הפעולה של החייב בהליך. ככל ובית המשפט יתרשם כי החייב אכן שיתף פעולה ועמד בחובת תום לב, הוא יוכרז כפושט רגל ויינתן לו צו לשיקום כלכלי.

במקרים מסוימים במעמד הכרזת פשיטת הרגל ניתן לחייב צו הפטר לאלתר אך לרוב הפטר זה יהיה מותנה בקיום צו השיקום ככתבו וכלשונו. היה והחייב יעמוד בצו השיקום יכנס צו ההפטר לתוקפו והוא יהיה מוגן מפני כל חוב שיצר ערב הגשת הבקשה.

 

כינוס נכסים במסגרת מתן צו לשיקום החייב

לאחר מתן צו לשיקום כלכלי, יינתן צו לכינוס נכסי החייב במסגרתו ירוכזו כל נכסי החייב למעט אלו המוגנים על פי חוק ויועברו לקופת הכינוס. הממונה המטפל בתיק יפרע את החובות שצבר החייב באמצעות נכסים אלו וימקסם את סילוק החוב ככל שניתן.

יש לזכור כי הליך פשיטת רגל נועד לסייע לחייב לשקם עצמו אך מאידך גם לפרוע את החובות שיצר. חייב אשר ברשותו נכסים רבים צריך לחשוב פעמיים אם הליך זה מתאים מצבו ואולי בכלל כדאי לו לפתוח בהליכים אחרים.

כפי שנראה בהמשך ישנם הליכים משפטיים נוספים היכולים לסייע לחייב במחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים. כל מסלול מותאם ותפור בדיוק לצרכי הלקוח ולאחר שקיבל ייעוץ משפטי מקיף על ידי עורך דין המתמחה בתחום דינו ההוצאה לפועל.

 

מהם זכויות החייב בהליך פשיטת רגל

בפשיטת רגל, ישנן מספר זכויות העומדות לחייב ואשר נועדו להגן עליו ועל בני משפחתו שלא יגיעו לפת לחם או יאבדו את ביתם. כפי שניתן לראות זכויות אלה הם כדלקמן:

  • תוכנית תשלומים נוחה ומסודרת אשר תפרע במסגרת תשלומים חודשיים. לרוב תשלום זה נמוך באופן משמעותי מסך החובות שיצר החייב.
  • הגנה על בית המגורים של החייב. לא ניתן למכור את דירת המגורים עד אשר תמצא דירה חליפית לחייב ובני משפחתו.
  • פתיחת חשבון בנק. חייב אשר יוכיח כי יוכל לפרוע את החוב במסגרת פתיחת חשבון בנק יתאפשר לו לפתוח חשבון כזה ולהוכיח את עצמו.
  • נכסים שלא ניתן למכור במסגרת כינוס נכסים. נכסים שלא ניתנים למכירה הם תשמישי קדושה, דמי מחיית החייב ובני ביתו, מזון וכלי מטבח. כמו כן, לא ניתן למכור חיות מחמד וכלים המשמשים את החייב לעבודות עד שווי כספי מסוים.
  • בקשה להסרת ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת צו לשיקום כלכלי. לאחר שהחייב עמד תקופה מסוימת בתשלומים שנקבעו עבורו והוכיח כי ברצונו לפרוע את החוב ולשקם עצמו ניתן להגיש בקשה לביטול חלק מההגבלות או להפחתתן. ניסוח הבקשה ונימוקיה דורשם ידע משפטי ומוטב כי עניין זה יעשה על ידי עו”ד הבקיא בתחום.

 

אלו אפשרויות נוספות עומדות לאדם פרטי המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי היא אפשרות לא רעה בכלל להביא לסילוק החובות ופתיחת דף חדש. יחד עם זאת, כפי שתואר בהרחבה במאמר זה, להליכים אלו ישנם משמעויות לא פשוטות על החייב ובני ביתו ולכן יש לשקול היטב צעד זה בטרם יינקט. קיימים הליכים משפטיים נוספים אשר יש בידם לסייע לחייב לפרוע את החובות שצבר הכול בהתאם לנסיבותיו האישיות וייתר הנסיבות המתקיימות.

  • איחוד תיקים – אפשרות זו מעניקה לחייב יכולת לרכז את כל תיקי הוצאה לפועל שנפתחו נגדו תחת קורת גג אחת ולפעול לסילוק החוב במסגרת תיק האיחוד. היתרון בהליך זה הוא פריסה נוחה של החוב לתשלומים וכן הקפאה של כל ההליכים בתיקים הנוספים. איחוד תיקים מתאים לחייב אשר לו נכסים רבים והוא אינו מעוניין לאבדם במסגרת כינוס נכסים בהליך של חדלות פירעון.
  • הסדר חובות – הליך זה, מאפשר לחייב לנהל משא ומתן עם הנושים ולסכם עמם כי במסגרת תוכנית התשלומים שתוסכם יוסרו חלק מההגבלות שהוטלו עליו או לחילופין יוקפאו עד לסילוק החוב. היתרון בהליך זה הוא ניצול הכוח שיש בידי החייב ויכול המיקוח שלו. הליך זה מתאים לחייבים אשר יש ביכולתם לפרוע את החובות שצברו ומעוניינים לעשות זאת מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

פניה ליעוץ משפטי כאשר נקלעים לחובות

כפי שניתן לראות ממאמר זה, הליך פשיטת רגל לאדם פרטי כולל בתוכו שלבים רבים ופעולות משפטיות שונות. במסגרת הליך זה צפוי החייב לעבור כברת דרך ארוכה תחת הגבלות שונות הפוגעות בחייו וחיי משפחתו.

כפי שהוסבר קודם לכן, צבירת חובות אינה בהכרח מחייבת פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וניתן לטפל בחובות הללו באמצעות הליכים משפטיים נוספים אשר במקרים מסוימים יפגעו פחות בזכויות החייב ונכסיו. נכסי החייב אינם דבר שיש להקל בו ראש בפרט כאשר מדובר בחייב המחזיק נכסים רבים בעלי ערך סנטימנטלי.

הפתרון פנייה לייעוץ משפטי מקצועי

אדם פרטי הנקלע לחובות מן הסתם אינו בקיא ברזי ההליך המשפטי ובאפשרויות העומדות לראשותו.

טיפול משפטי מקצועי במחיקת חובות כולל ניתוח המקרה והכנת תוכנית ארוכת טווח לסילוק החובות וכן מתן אפשרות לפתוח דף חדש בחייו. רק גורם מקצועי אשר בקיא ברזי החוק והפסיקה הרלוונטיים יוכל לקרוא את המפה בצורה מדויקת ולהתאים מענה התפור למידותיו של החייב.

לא אחת במסגרת טיפול בלקוחותינו, נתקלנו בחייבים אשר אינם מודעים להשלכות ההליך המשפטי ולעיתים אף לא מסתכלים מספר צעדים קדימה. תכנון נכון וחשיבה משפטית מנוסה, בהכרח תביא לתוצאה המתבקשת ותסייע לחייב למחוק את החובות או לצמצמם למינימום הנדרש תוך שמירה על שגרת חיים תקינה.

משרדנו בראשות עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי מתמחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לצד דיני הוצאה לפועל. כאשר לקוח מגיע למשרדנו, אנו בראש ובראשונה מכינים תוכנית פעולה אשר תמצה ותקיף את הפתרון המלא לחובות שצבר לצד שמירה על אינטרסיו.

צברת חובות ונפתחו נגדך תיקים בהוצאה לפועל? הנך מעוניין להתחיל בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי אך אינך בטוח כי זהו הצעד המשפטי הנכון? צור קשר עם משרדנו עוד היום ועורך דין מנוסה ממשרדנו ישוב אליך בהקדם האפשרי.

מוזמנים גם לקרוא מאמר נוסף – הליך פשיטת רגל לעצמאי.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן