ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פשיטת רגל פיצויים מה הדין לגבי פנסיה ופיצויי נזקי גוף

פשיטת רגל פיצויים מה דינם?

תהליך פשיטת רגל באופן טבעי מעלה שאלות ותהיות באשר לחלוקת הכספים בין הנושים, כיצד כספים אלו יחולקו, איזה כספים בכלל ניתן לקחת מהחייב וכן מי קודם למי.

פשיטת רגל פיצויים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

לעיתים, נכסי החייב כוללים נכסי מיטלטלין, מקרקעין שונים וכספים אחרים שצבר במהלך חייב כגון קופות גמל ותכוניות חיסכון.

עם הגשת הבקשה לפשיטת רגל על ידי עורך דין פשיטת רגל, ימונה לחייב כונס נכסים אשר יאתר וירכז את כל נכסיו של החייב על סוגיהם השונים וידאג לפרוע באמצעותם את החובות שצבר.

נשאלת השאלה מה דינם של כספים השייכים לחייב כתוצאה מתביעה בגין נזקי גוף שהגיש?

מה דינם של כספי הפיצויים המגיעים לחייב שכעת לכאורה רוכזו בידיו של הכונס, האם גם הם יכנסו לקופה המרוכזת ויתחלקו בין הנושים השונים? מה דינם של קרנות הפנסיה של החייב, האם גם כספים אלו אשר צבר במהלך כל חייו יועברו / מוקנים לנאמן או המנהל המיוחד אשר יחלקם בין יתר הזוכים?

במאמר חשוב זה נבחן ונראה מה דינים של כספי פיצויים בהליך פשיטת הרגל. נראה מה אומרת הפסיקה בנוגע לכספי פיצוים בגין נזקי גוף, נראה מה דינם של פיצויי הפיטורים של עובד שכיר אשר מעסיקו נקלע להליך של פשיטת רגל (בין אם מדובר בחברה בע”מ או מעסיק שהוא עוסק מורשה). לבסוף נבחן ונראה מה מומלץ לחייב אשר נקלע להליך של פשיטת רגל לעשות בנוגע לכספי הפיצויים שלו.

 

הליך פשיטת רגל על רגל אחת

פשיטת רגל היא אחת מהאפשרויות שהעניק המחוקק לחייב לצאת לדרך חדשה ולסלק את החובות. לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל, ימונה לחייב נאמן אשר יערוך עבורו תוכנית לסילוק החובות ופירעונם. תוכנית זו תכלול בין היתר צו תשלומים חודשי אשר על החייב יהיה לעמוד בו ולשלמו.

עם הכנת תוכנית התשלומים, יכנס הנאמן את כל נכסיו של החייב ויוציאם למכירה פומבית וכפי שנהוג לומר בלשון העם “קנית נכס מכונס נכסים”. נכסיו של חייב כוללים נכסי מקרקעין, מיטלטלין וכספים שונים שצבר במהלך חייו. עם סיום הכנת הדו”ח על ידי הנאמן, יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי והחייב יוכרז פושט רגל. היה והחייב ידבק בתוכנית התשלומים שנקבעה עבורו ייתן לו בית המשפט בסוף התהליך צו הפטר אשר ימחק את חובותיו ויעניק לו חיים חדשים.

בעקבות הרפורמה שנערכה בשנת 2018 הליך פשיטת רגל עבר שינוי ומעתה יקרא חדלות פירעון ושיקום כלכלי. המטרה המרכזית העומדת מאחורי שינוי חוק זה היא שיקומו של החייב כערך עליות ויצירת חברה בריאה ותקינה. במסגרת רפורמה זו התקצרו זמני הטיפול בתיקים וכן ניתן דגש ברור יותר לשמירה על האינטרסים של החייב.

 

פיצוים בגין נזקי גוף המגיעים לחייב

כפי שהוסבר קודם לכן, במסגרת כינוס נכסיו של החייב ירוכזו כל הכספים והנכסים השייכים לו בידי הנאמן אשר יפרע באמצעותם את החובות שנצברו במהלך השנים. היות ופיצוים בגין נזקי גוף שנגרמו לחייב מוגדרים כנכס אישי שלו עולה שאלה האם כספים אלו ירוכזו אף הם בידי הנאמן או שמא מדובר בכספים השייכים לחייב ואינם ניתנים לכינוס.

 

עד לפני זמן קצר, ההלכה המשפטית המנחה בנושא זו קבעה כי כספים בגין נזקי גוף שייכים כולם לחייב ואינם מוגדרים כנכס אשר ייכלל בקופת הכינוס (ע”א 38/68 הנאמן בפשיטת הרגל של ידידה ראובן נגד ידידה ראובן). הלכה זו המכונה הלכת ידידה רווחה בקרב בתי המשפט במשך למעלה מ- 50 שנים.

 

כספי פיצויי על נזקי גוף - עו"ד עדי עקראוי ושות'
כספי פיצויי על נזקי גוף – עו”ד עדי עקראוי ושות’

בתחילת שנת 2019, חל מהפך בהלכה זו ובית המשפט העליון פה אחד הסכים כי יש לערוך הבחנה בין רכיב הפיצויים המגיעים לחייב בגין נזקי גוף. בפסק דין החדש נקבע יש לערוך הבחנה ברורה בין שני רכיבים עיקריים הניתנים לחייב במסגרת פיצויי נזקי גוף באופן הבא:

 

  • כספים שניתנו לו בגין אובדן כושר עבודה בעבר ובעתיד יעברו לקופת הכינוס. כספים אלו יחולקו בין הנושים ובאמצעותם יפרע הנאמן את החובות.
  • כספים שניתנו לחייב בגין עוגמת נפש צער וסבל וכן כספים שניתנו לו בגין הוצאות רפואיות שונות והוצאות צד ג’ יהיו שייכים לחייב ולא יתחלקו בין הנושים השונים.

 

ההיגיון שעומד מאחורי שינוי הלכת ידידה העוסקת ב- פשיטת רגל פיצויים

בפסק הדין החדש שניתן על ידי בית המשפט העליון, הרחיב בית המשפט את המונח נכס כדבר החל גם על נזק ממוני שנגרם לחייב כתוצאה מנזק שנגרם לו. מסיבה זו, גם רכיב פיצויים של הפסד כושר השתכרות ייכלל בקופת הכינוס ויועבר לידי הנאמן.

בית המשפט נתן דעתו להשוואה הברורה הקיימת בין אדם המרוויח משכורת לבין אדם הניזון מכספי פיצוים. סעיף  111 לפקודת פשיטת הרגל מאפשר לבית המשפט להעביר לידי הנאמן את משכורתו של החייב באמצעותה יפרע את חובותיו. אם כן, מדוע יש ליצור הבחנה בין כספי שכר לבין כספי פיצוים?

הותרת כספי הפיצויים בידי החייב תגרום להבחנה לא הוגנת בין חייב האוחז בכספי שכר לבין חייב האוחז בכספי פיצויים. בעוד זה יצטרך להעבירם לידי הנאמן האחר יוכל להנות מהם. בית המשפט הבין כי מדובר בהבחנה לא נכונה ומשכך מצא לנכון להשוות בין שני המקרים כך שגם כספים שקיבל החייב בגין נזקי גוף יעוברו לקופת הכינוס. כספים אישיים שהחייב זכאי לקבל במסגרת תביעה בגין נזקי גוף יישארו בידיו ולא יעברו לקופת הכינוס.

 

פיצוים המגיעים לחייב מצבירת קרן פנסיה ו- קופת הגמל

עד כה סקרנו ובדקנו מה יעלה בגורל כספים המגיעים לחייב כתוצאה מאירוע של נזקי גוף.

בפסקה זו נבחן ונראה מה דינים של כספים אשר צבר החייב בקרן הפנסיה שלו ונועדו לשמש אותו בגיל פרישה.

כידוע עם הגשת בקשה לפשיטת רגל, ימונה עורך דין כונס נכסים לכלל נכסיו של החייב אשר ירכזם ויפרע באמצעותם את החובות הקיימים לו.

 

כספי פנסיה וקופות גמל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

 

שאלה מרכזית היא האם גם כספים הנמצאים בקרן הפנסיה של החייב יועברו לידיו של הנאמן ויחולקו בין הנושים השונים?

בפסק דין חדש ומנחה (פסק דין קרן מקופת מרכז לפנסיה ותגמולים נגד רון לוי) נקבע כי רכיב הפיצויים מקרן הפנסיה יוכל בנסיבות מסוימות לעבור לידיו של הנאמן זאת בהתאם למה שבית המשפט יחליט. שימו לב, הדגש הוא על רכיב הפיצויים מתוך קרן הפנסיה ולא את הקרן כולה.

בהתאם לרפורמה שנערכה בשנת 2008 הפרשה לקרן משלמת כולל בתוכה רכיב של פיצויים וכן רכיב של פנסיה. בהתאם לפסיקה החדשה, תעשה הבחנה בין רכיב הפיצויים לבין רכיב הפנסיה כך שרכיב הפיצויים יהוון ויעבור לידיו של הנאמן.

קרנות אשר נפתחו לפני שנת 2008 ולא ניתן לערוך היוון כלפיהן הרי שכספים אלו יישארו בידי החייב ולא יועברו לנאמן והחייב ימשיך לצבור זכויות. ההבחנה היא ברורה, כאשר מדובר בכספים שנועדו לתקופת הזקנה הרי שהחלוקה בתוך קופות הגמל וקרנות הפנסיה תהיה ברורה. רכיב שהינו רכיב פיצויים יהוון ויעבור לידיו של הנאמן בעוד כספים שנועדו לפרסת החייב בגיל פרישה יישארו בקופה.

 

כיצד יוכל הנאמן לשים את ידו על כספי הפיצויים

במסגרת כינוס נכסיו של החייב יקבל הנאמן שליטה מלאה על כל הנכסים קיימים לרבות קרנות שונות שהחייב חסך בהן כספים שנים רבות גם אם עוד לא הגיע מועד הזכאות של החייב לקחת אותם.

עם קבלת המידע, יפנה הנאנן לקרנות הפנסיה והגמל השונות ויעתור לקבלת הכספים. סביר להניח שבקרנות תתנגדנה להעברת הכספים והאפשרות היחידה העומדת בפני הנאמן הינה להגיש תביעה לבית המשפט.

הגשת תביעה העוסק בהעברת הכספים לקופת הכינוס תוגש לבית המשפט הדן בבקשה לפשיטת רגל ותובא להכרעת שופט. כאמור בפסקה הקודמת לבית המשפט סמכות להורות על העברת רכיב הפיצויים מקרן הפנסיה לקופת הכינוס. בין מכלול השיקולים העומדים לנגד עיניו של בית המשפט הם טובת החייב אל מול הפגיעה בנושים, עוצמת הפגיעה בחייב וכן שיקולים נוספים.

 

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי של עורך דין כאשר קיים רכיב של פיצויים הצפוי להיכלל בכינוס נכסים

כפי שניתן לראות, המושג כספי פיצויים הינו מונח רחב הכולל בתוכו סוגים שונים של כספי פיצויים חלקם כספים שחסכנו שנים על גבי שנים וחלק כספים המגיעים לנו כתוצאה מאירועים שעברנו במהלך החיים ואפילו פיצויי פיטורים.

ללא ספק האינטרס של הנאמן אשר מתמנה במסגרת הליך פשיטת רגל הוא למקסם את נכסיו של החייב ולפרוע ככל שניתן את החובות שצבר. אינטרס זה לעיתים יתנגש עם טובת החייב והצורך להגן ולשמור על עתידו בפרט כשאנו מדברים על פרישה לפנסיה.

כספים המופרשים לקרנות השונות הינם כספים שהחייב חסך ביזע ועמל רב שנים על גבי שנים ונועדו להבטיח את מחייתו ומחיית בני משפחתו בגיל הפרישה. נטילת כספים אלו והעברתם לקופת הכינוס יבטיחו פגיעה אנושה בחייב ויותירו אותו גלמוד וחסר כל כאשר יפרוש לגמלאות.

תפקדו של עו”ד בטיפול במקרה שכזה הוא לאתר את קופת הפנסיה או רכיב הפיצוי האחר שיש ולהילחם על מנת שיוותר בידיו של החייב. לעיתים ידרוש הדבר פניה לערכאה שיפוטית אך ללא ספק זוהי מלחמה  משפטית שתוצאותיה יישאו פירות ויבטיחו מקסימום הגנה על עתידו של החייב.

לא אחת ישבו במשרדנו חייבים אשר כלל לא היו מודעים להשלכות של משיכת כספים מקרנות שונות לטובת קופת הכינוס ורק לאחר התערבותנו נותרו הכספים בידם. משרדנו מודע לבלבול ותחושת חוסר אונים הפוקדים את החייב במסגרת ניהול תיק פש”ר ובדיוק בשביל זה צוות משרדנו בראשות עורך דין עדי עקראוי ערוך לסייע ולהאיר את העיניים בין אם מדובר על פיצויים שמגיעים לחייב המוסד לביטוח לאומי או חברת ביטוח.

עם קבלת החומר במשרדנו בראש ובראשונה אנו נוודא כי לא מתקיימת פגיעה בזכויותיו של הלקוח ועתידו הכלכלי של החייב נשמר מבחינת פשיטת רגל פיצויים ויתר הזכויות. לאחר מכן, צוות משרדנו יגבש תוכנית פעולה ויחתור למיצוי מלוא זכויותיו של הלקוח על פי חוק.

מוזמנים לקרוא גם – עיקול כספי פיצויים בפשיטת רגל וגם – ההשלכות של פשיטת רגל וגם מאמר – האם בפשיטת רגל לוקחים את הבית.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן