ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פשיטת רגל פעם שנייה – מתי ובאילו נסיבות?

המטרה העומדת מאחורי פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל נועד לאפשר לחייבים אשר צברו חובות רבים ואינם מסוגלים לפרוע אותם לפתוח בהליך מחיקת חובות אשר בסיומו יוכרזו כפושטי רגל ויינתן להם צו הפטר. לאחר ההכרזה על החייב כ- פושט רגל, ירכז הכונס הרשמי את נכסיו ורכושו ויפרע באמצעותם את החובות שצבר.

פשיטת רגל פעם שנייה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

פשיטת רגל פעם שנייה למעשה מלמדת כי החייב אינו הפנים את תוצאות מעשיו במסגרת ההליך הראשון וכעת משהגיע למצב של חדלות פירעון מבקש לפתוח שוב בהליך פשיטת רגל נוספת. בשל העובדה כי מדובר בהליך פשיטת רגל השנייה של החייב, קבע המחוקק תקופת צינון להגשת הבקשה כך שהחייב אינו רשאי לפתוח בהליכים נוספים באופן מידי.

 

מה עובר החייב בהליך פשיטת הרגל

חייב אשר הגיע לכלל מסקנה כי אינו מסוגל לפרוע חובות שצבר או חוב עתידי אשר אמור להיפרע בקרוב לא יפרע, רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל. כיום, בעקבות החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – תשע”ח 2018, חייב אשר סך חובותיו אינם עולים על 150,000 ₪ רשאי להגיש את הבקשה בלשכת הוצאה לפועל. חייב אשר סך חובותיו עולים על סכום זה יגיש את הבקשה לבית משפט השלום. חברה בע”מ, תגיש את הבקשה לחדלות פירעון לבית המשפט המחוזי ללא תלות בגובה החוב. מוזמנים לקרוא – אישור לבקשת פשיטת רגל וכן מוזמנים לקרוא – עיכוב הליכים בפשיטת רגל.

במסגרת הליך חדלות פירעון, יעבור החייב תוכנית שיקום לצד פירעון החובות. יינתן לו צו תשלומים ועליו יהיה לפרוע את החובות באופן מדויק ועקבי.

במסגרת ההליך, ימונה לו נאמן אשר ירכז ויכנס את נכסיו ויפרע באמצעותם את החובות שצבר. בסיום ההליך, יוכרז החייב פשוט רגל ויינתן לו צו הפטר. צו זה, יגן עליו מפני חובות שצבר קודם קבלת צו ההפטר.

מה קורה במידה והחייב לאחר קבלת צו ההפטר המשיך לצבור חובות וכעת מעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל פעם שנייה? האם יתאפשר לו לעשות כן? כפי שנראה בפסקה הבאה, אכן הדבר אפשרי אך לאחר תקופת צינון משמעותית. ניתן גם לקרוא – פשיטת רגל הפטר.

 

הליך פשיטת הרגל בפעם השנייה

בכדי לאזן בין האינטרסים השונים המתקיימים בהליך פשיטת הרגל, קבע המחוקק תקופת צינון בת 5 שנים לחייב אשר הוכרז כפושט רגל. לפי סעיף 90א’ לפקודת פשיטת הרגל, חייב אשר הוכרז כפושט רגל לא יוכל לבקש את פשיטת הרגל השנייה בתוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר הראשון.

תקופת צינון זו נועדה להגן על הנושים כך שלא יתאפשר לחייב לפתוח בהליך פשיטת רגל מתי שרק ירצה ויגרום לפגיעה נוספת בנושים אשר הלוו לו כספים והאמינו בו. בעקבות החוק החדש, אינטרס החייב גובר על אינטרס הנושים במסגרת ההליך המשפטי, הענקת אפשרות בלתי מוגבלת לחייב לפתוח בהליכי חדלות פירעון עלולה להביאה לפגיעה אנושה בנושים ובמסחר התקין. מסיבה זו, הגביל המחוקק את האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל פעם שנייה 5 שנים מיום מתן צו ההפטר הראשון.

פתיחת הליך פשיטת רגל בפעם השנייה על ידי הנושים

בהקשר לסעיף 90א’ לפקודת פשיטת הרגל, נראה כי נושים יכולים לפתוח בהליכי פשיטת רגל בפעם השנייה כאשר קיים חשש להתנהגות לא הולמת מצד החייב עם חוסר תום לב.

כמו כן, כאשר עולה חשד של הברחת נכסים ע”י החייב לאחר מתן צו ההפטר הראשון, רשאים הנושים לפתוח בהליכי פשיטת רגל בפעם השנייה חרף העובדה כי טרם חלפו 5 שנים מיום מתן צו ההפטר הראשון. פתיחת פשיטת רגל על ידי הנושים נועדה להגן עליהם מפני צעדים לא הוגנים שמבצע החייב בכדי להקשות עליהם לפרוע את החובות המגיעים להם.

 

האם חייב אשר בקשתו הראשונה לפשיטת רגל נדחתה יוכל לפתוח בבקשה שנייה לפשיטת רגל בתוך 5 שנים?

לכאורה סעיף 90א’ אינו מתייחס למצב בו חייב פותח בהליכי פשיטת רגל בפעם השנייה לאחר שבקשתו הראשונה נדחתה. על פניו נראה כי אין מניעה מחייב זה לפתוח בהליכים נוספים בפעם הנוספת. יחד עם זאת, כפי שפסק בית המשפט, במקרה שכזה, על החייב לשכנע את בית המשפט כי קיים טעם של ממש להביא לפתיחת ההליכים בפעם הנוספת ולאחר שהבקשה הראשונה נדחתה.

חייב אשר בקשתו הראשונה לפשיטת רגל נדחתה מחמת העובדה כי השתמש בהליך המשפטי שלא בתום לב, יצטרך לשכנע את בית המשפט כי כעת השתנו הנסיבות מן הקצה אל הקצה באופן שמצדיק פתיחת הליכים פעם נוספת חרף דחיית הבקשה הראשונה. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – בקשה חוזרת לפשיטת רגל.

 

פשיטת רגל בפעם השנייה

היה ואישר בית המשפט את פשיטת הרגל בפעם השנייה וניתן צו כינוס נכסים כנגד החייב, יהפוך הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה לנושה בפשיטת הרגל השנייה.

בהתאם לסעיף 89 לפקודת פשיטת הרגל, כל נכס שנרכש על ידי החייב לאחר פשיטת הרגל הראשונה יעבוד לידי הנאמן ויחולק בין הנושים.

מה קורא לאחר אישור פשיטת רגל בפעם השנייה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

תפקידו של הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה להעביר לנאמן בפשיטת הרגל השנייה את כל נכסי החייב אשר טרם נמכרו בניכוי כל הוצאות ההליך הראשוני.

עם העברת הרכוש והכספים לנאמן שמונה בהליך פשיטת הרגל השנייה, יהפוך הנאמן הראשון לנושה בפשיטת הרגל השנייה. באופן זה, יובטחו זכויותיהם של הנושים השונים בהליך הראשון.

 

מדוע כדאי לפנות אל עו”ד כאשר מעוניינים לפתוח בפשיטת רגל בפעם השנייה

פשיטת רגל לאדם פרטי בפעם השנייה יכולה לנבוע מצבירת חובות נוספים לאחר מתן צו ההפטר הראשון או בשל העובדה כי הבקשה הראשונה נדחתה מסיבות כאלה ואחרות.

במידה והבקשה לפשיטת רגל בפעם השנייה של אדם פרטי מוגשת בשל העובדה כי הבקשה הראשונה נדחתה, יש לפנות לבית המשפט בפעם הנוספת רק לאחר שהוכנו כל הנימוקים האפשריים הרלוונטיים שישכנעו את בית המשפט לפתוח בהליכים בפעם הנוספת.

עורך דין פשיטת רגל המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי, יוכל להציג בפני בית המשפט את הטיעונים הרלוונטיים המוצדקים ביותר לפתיחת הליכי פשיטת רגל בפעם השנייה תוך שהוא מתבסס על פסיקה ועל נסיבות חיו האישיות של החייב. כמו כן, באופן טבעי הליך פשיטת רגל בפעם השנייה יעורר קשיים מצד הגורמים המעורבים בבקשה ויוסיף נושים רבים לאלה שהיו בהליך הראשון.

גם כאשר חלפו 5 שנים ממועד מתן צו ההפטר הראשון, עדין הליך פשיטת רגל בפעם השנייה אינו דבר שיש להתמודד עמו לבד. הגשת הבקשה כרוכה בהכנת דוחות שונים וכן התנהלות מול גורמים משפטיים שונים.

צרו קשר עם משרד עורכי דין עדי עקראוי ואנו נסייע לכם לצלוח את הליך פשיטת הרגל באופן הטוב ביותר. ראה בהקשר זה מאמר – פשיטת רגל ללא עורך דין נקודה למחשבה! מוזמנים לקרוא גם על – ביטול הליך פשיטת רגל וכן מאמר חדש ומעמיק – ביטול צו כינוס ופשיטת רגל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן