ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

ריבית פשיטת רגל – איך תחושב הרבית בהליך

ריבית פשיטת רגל – איך תחושב הרבית בהליך כל זאת במאמר זה,

הליך פשיטת רגל הוא אחד מהאפשרויות העומדות לחייב לטפל בחובות שצבר. במהלך הליך פשיטת הרגל, יינתן צו כינוס נכסים לחייב וימונה לו ממונה אשר ירכז את נכסיו ויפרע באמצעותם את החובות שצבר.

ריבית פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

לרוב, הליך פשיטת רגל מגיע לאחר שחייב צבר תיקים בהוצאה לפועל והוטלו עליו במסגרת הליכים אלו הגבלות שונות.

מערכת ההוצאה לפועל מאפשרת לזוכה הטוען לקיומו של חוב מצידו של החייב לנקוט בהליכי גבייה אפקטיביים בכדי לפרוע את החוב. חייבים אשר מבינים כי במסגרת הוצאה לפועל לא יצליחו לפרוע את חובותיהם במקרים רבים פונים להליך של פשיטת רגל חדלות פירעון. הליך חדלות פירעון הוא הליך נוח יותר לחייב במסגרתו יוכל לפרוע את החוב בתשלומים נוחים ולהמשיך את שגרת חייו ככל שניתן תחת מגבלות שיוטלו עליו במסגרת ההליך.

פירעון החוב במסגרת הליך פשיטת רגל הוא דבר מבורך אך מה עם ריבית פשיטת רגל?

האם על החייב אף לפרוע את הריבית והפיגורים שהתווספו מיום יצירת החוב ועד למועד מתן צו כינוס נכסים? אם כן, כיצד ניתן להתמודד עם דבר זה ומתי על הנושה להגיש תביעת חוב בנוגע לריבית והפיגורים שהתווספו לחוב. על שאלות אלו נעמוד במאמר זה.

שימו לב מאמר זה עוסק בחייב ולא חברה בע”מ.

 

רקע קצר על הליך פשיטת רגל

בעבר, בקשת פשיטת רגל הייתה מוגשת לבית המשפט המחוזי ללא קשר לגובה החוב או סוג הפונה. החקיקה הרלוונטית במקרה זה הייתה פקודת פשיטת הרגל שהסדירה את הטיפול בחייבים אשר היו מעוניינים לקבל צו הפטר בסיום ההליך. בעקבות רפורמה שנערכה בשנת 2018, נחקק חוק חדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במסגרת חוק זה, הערכאות המשפטיות שידונו בהליכי חדלות פירעון הן לשכות הוצאה לפועל ובית המשפט השלום הכול בהתאם לגובה החוב.

עם פתיחת הליכי חדלות פירעון, ימונה לחייב נאמן אשר ירכז את כל נכסיו וכספיו וידאג לפרוע את החובות באמצעותם. לאחר מתן צו הכינוס, על הנושים להגיש תביעות חוב לנאמן בתוך חצי שנה ולפרט את כל הכספים המגיעים להם. תביעות חוב לצורך המאמר שלנו תוגשנה אף בגין הריבית שנצברה שבין הקרן לבין הסכום הכספי שהחוב עומד כיום.

הנאמן יכין אף תוכנית פירעון לחייב במסגרתה יהיה עליו לשתף פעולה עם כל הגורמים המעורבים בתהליך ולפרוע את החוב כפי שיקבע לו.

לאחר כשנה וחצי לערך, יערך דיון בבית המשפט או בלשכת ההוצאה לפועל ובמידה והחייב עמד בכל המחויבויות שלו במסגרת ההליך יוכרז כפושט רגל ויינתן לו צו הפטר. צו ההפטר יכול להיות מותנה ויכול להיות לאלתר תלוי בנסיבות המקרה.

הליך חדלות פירעון בשונה מפשיטת רגל שם את אינטרס שיקום החייב כאינטרס על במסגרת ההליך. אינטרס זה גובר על אינטרס הנושה ונועד להחזיר את החייב חזרה לדרך המלך ולשקמו.

הרעיון העומד מאחורי אינטרס זה הוא ליצור חברה בריאה יותר נטולה חייבים ואנשים שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם.

 

ריבית והצמדה לחוב שנוצר עד למתן צו כינוס נכסים

בהתאם לסעיף 75 לפקודת פשיטת הרגל, חוב אשר לא סוכם לגביו מה יהיה גובה הפיצוי שבין הקרן לבין הסכום המשתלם כריבית, רשאי הנושה להגיש בגינו תביעת חוב במסגרת הליכי הכינוס. תביעת החוב תוגש לנאמן יחד עם התביעות הכספיות האחרות המוגשות במסגרת הליך חדלות פירעון.

ריבית והצמדה בהליך פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

במידה ומדובר בחוב אשר מועד הפירעון שלו טרם חל בעת פתיחת הליכי הכינוס נגד החייב, רשאי הזוכה להגיש תביעה לפירעון חוב מידי עם מתן צו הכינוס ולתבוע את המשתלם כריבית לפי השיעור הרלוונטי במועד הגשת התביעה. אם כן, ניתן לראות, כי כאשר מדובר בחוב אשר זמן פירעונו חלף זה מכבר רשאי הנושה להגיש תביעה בגין הריבית שהתווספה בין הקרן לבין הסכום המשתלם במועד צו הכינוס.

היה ומדובר בחוב אשר במסגרת יצירתו סוכם בין הצדדים כי ככל והחוב לא יפרע ייגבה שיעור הריבית והפיגורים כריבית לפי השיעור המוסכם, הרי שעל הנושה להגיש את תביעת החוב בגין הריבית המוסכמת כיחס שבין הקרן לבין מועד מתן צו כינוס הנכסים. ניתן לראות כי ריבית פשיטת רגל היא דבר משתנה אשר ייקבע בהתאם להסכמות בין הצדדים ובהתאם למועד הגשת תביעת החוב.

 

ריבית והצמדה לחוב שנוצר לאחר מתן צו כינוס נכסים

עד כה דיברנו על ריבית והצמדה בגין חובות שנוצרו עד למועד מתן צו כינוס נכסים. ריבית והצמדה בגין תביעות חוב שהוגשו במסגרת צו כינוס נכסים סעיף 101 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי הנאמן רשאי לקבוע את שיעור גובה הסכום המשתלם כריבית לפי שיקול דעתו וראות עיניו. בדרך כלל, תשלום הפיגורים וריבית כיחס שבין הקרן לבין סכום החוב שעומד בעת מתן ההחלטה.

יחד עם זאת, תשלום שיעור הריבית והפיגורים לנושים יעשה אך ורק לאחר פירעון כל החובות שהוגשו בגינם תביעות חוב.

 

הליך פשיטת רגל וחדלות פירעון הפתרון המשפטי הטוב ביותר לחייב

במרבית מהמקרים הליך פשיטת רגל אכן מהווה פתרון יעיל לחייב למחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים. ישנם מקרים בהם משרדנו ימליץ לנקוט דווקא בהליך אחר לפירעון החובות ולא בהליך של חדלות פירעון זאת למשל אם לחייב נכסים רבים ורכוש רב. כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם לנתונים הקיימים וייתר הנסיבות.

הליך חדלות פירעון כפי שקיים במתכונתו הנוכחית נועד לעזור לחייב ולשקם אותו. המחוקק ראה את שיקום החייב כערך עליון וכדרך ליצור חברה בריאה היודעת להכיל גם כאלה אשר נקלעו למצוקה כספית אך מנסים להתמודד עימה ולפרוע את חובותיהם. במסגרת ההליך, יוכל החייב לנהל חיי שגרה רגילים לצד תוכנית פירעון נוחה הפרוסה לתשלומים נוחים הנמוכים באופן משמעותי משיעור החובות שיצר במהלך חייו.

גם כאשר מוגשת תביעת חוב בגין ריבית ופיגורים שהתווספו לחובות, הרי שגובה החוב יהיה קרן וריבית כיחס שבין החוב למועד הפירעון שלו במסגרת הליכי החדלות. שיעור הריבית והפיגורים יתווספו לייתר תביעות החוב שהוגשו כלפי החייב ותוכנית הפירעון תכלול אף את הסכומים הללו.

אין ספק כי הליך חדלות פירעון הוא דרך יצירתית לשיקום החייב ומחיקת החובות. עם סיום ההליכים במסגרת ההליך, יינתן לחייב צו הפטר אשר ימחק את חובותיו ויוציא אותו לדרך חדשה נטולה חובות ונושים. צו ההפטר יעניק הגנה לחייב בגין כל חוב אשר יידרש לשלם שנוצר טרם מתן הצו. מומלץ כי מיד עם יצירת החובות, לפנות למשרד עורכי דיו המטפל בדיני הוצאה לפועל על מנת שניתן יהיה לקבל ייעוץ משפטי מקיף ומשלים אודות האפשרויות העומדות לפירעון החוב וביטול ההגבלות.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע בהליכי חדלות פירעון

במאמר זה בחנו את נושא ריבית פשיטת רגל וראינו כי זהו נושא אחד מיני רבים הקשורים להליך של חדלות פירעון. כפי שניתן להבין כי, הליך משפטי של פשיטת רגל טומן בחובו פעולות משפטיות רבות ושונות הדורשות ידע והכרת עולם המשפט.

נושא ריבית פשיטת רגל בהליך של חדלות פירעון הוא אחד מיני רבים אחרים הקיימים במסגרת הליך זה ודורשים טיפול מקצועי ומנוסה.

כאשר חייב נקלע להליכי הוצאה לפועל ומוטלות עליו במסגרת הליך זה הגבלות שונות, אין ביכולתו לסייע לעצמו ולהבין את ההליך לאשורו. פתיחת תיק בהוצאה לפועל דינו ככדור שלג המתגלגל שללא טיפול מתאים ילך ויצבור תאוצה. יש גם לזכור כי במסגרת הליכים אלו יכול הזוכה לנקוט במגוון רחב של הליכים חוקיים להצרת צעדיו של החייב ובני משפחתו.

לא אחת צוות משרדנו טיפל בלקוחות הנמצאים בשלבים מתקדמים של הליכי גבייה אשר אילו היה דואגים לטפל בחוב כאשר הוא נוצר סביר להניח שניתן היה לצמצם משמעותית את הנזק שנגרם להם ועוגמת הנפש ממנה סבלו.

משרד עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי ושות’ מתמחה בהליכי חדלות פירעון ודיני הוצאה לפועל. גם כאשר מוגשת תביעת חוב בגין ריבית ופיגורים הרי שניתן להתמודד עימה ולבדוק אם הוגשה כדין וביושרה על ידי הזוכה. זכרו כי בחובות יש לטפל ולא להזניח, צרו עוד היום קשר עם עו”ד עדי עקראוי ושות’ על מנת לקבל חוות דעת בעניינכם ואנו נסייע לכם לעלות על דרך חדשה. מוזמנים לקרוא מאמר שנכתב עלי ידי משרד עורכי דין שלנו בנושא – ביטול הליך פשיטת רגל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן