ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

רכב בפשיטת רגל – האם הרכב יימכר בהליך?

כל מה שצריך לדעת על פשיטת רגל

בפשיטת רגל אחד הנושאים הכאובים ביותר עבור החייב בכל ההליך כולו הוא כינוס נכסיו ומכירתם לצורך פירעון החובות. לעיתים, מעבר לשווי הכספי של הרכוש והנכסים, קיים אף לחייב ערך סנטימנטלי עבורם ומכירתם במסגרת הליכי חדלות פירעון מסבה לו נזק רב. כפי שנראה במאמר זה, מתוך רצון להגן ולשמור על כבודו של החייב ובני משפחתו, אסר המחוקק על מכירת חפצים מסוימים של החייב לרבות רכב המשמש אותו לצורכי עבודתו.

רכב בפשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הליך פשיטת הרגל אינו הליך קצר ופשוט וכי במסגרתו יצטרך החייב לשתף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים המטפלים בבקשה עד לסיומה וקבלת צו ההפטר. החייב יצטרך אף לעמוד בתוכנית פירעון שתגובש עבורו ולפרוע את החובות שצבר עד לתומם ככל וניתן. אחת מהשאלות המרכזיות שמשרדנו נתקל במהלך הליך פשיטת רגל היא האם ניתן להחזיק רכב בפשיטת רגל. ובכן, התשובה לכך כפי שנראה בהמשך משתנה ואינה חד משמעית.

חשוב לזכור כי כאשר מעוניינים לפתוח בהליך פשיטת רגל יש לחשוב ולשקול את כל השיקולים הרלוונטיים המתקיימים במקרה שכן במצבים מסוימים בהחלט מומלץ לחייב לשקול פתרון משפטי אחר למחיקת החובות כגון איחוד תיקים הוצאה לפועל ולאו דווקא חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי יאלץ את החייב לוויתורים כואבים וקשים מבחינתו כך שבנסיבות מסוימות בהחלט ניתן לשקול פתרון משפטי אחר.

מוזמנים לקרוא גם על – תנאים לפשיטת רגל.

 

למה צפוי החייב בהליך פשיטת רגל

קיימת טעות נפוצה לחשוב שהליך פשיטת רגל הינו זבאנג וגמרנו והחובות נעלמים מתנדפים. להפך הוא הנכון, הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינו תהליך ארוך וממושך המתפרס על פני חודשים ארוכים לעיתים שנים ובמסגרתו על החייב לעברו מספר תחנות חשובות עד לקבלת צו ההפטר. בין הדברים אשר חייב צפוי להם במסגרת הליכי חדלות פירעון הם הדברים הבאים:

תוכנית פירעון –

עם קבלת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון יכין הממונה לחייב תוכנית פירעון חודשית אשר על החייב יהיה לעמוד בה ולהעביר לקופת הגבייה מידי חודש בחודשו את הכספים שנקבעו בעניינו. צו התשלומים אשר יכין הממונה יהיה מבוסס על פי דו”ח כלכלי שיערוך בגין הכנסותיו והוצאותיו של החייב. מסיבה זו ישנה משמעות רבה לנתונים אשר יוצגו בפני הממונה כך שככל ומצבו הכלכלי של החייב אינו כשורה יש להציג זאת לממונה באופן המשקף נכונה את המצב.

עיכוב יציאה מארץ –

עם ההכרזה על החייב כפושט רגל, יינתן כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ והוא לא יוכל לעזוב את גבולות המדינה אלא אם תינתן החלטה מיוחדת בעניין זה ע”י בהמ”ש. בהתקיים מצבים מסוימים, הדורשים את יציאתו של החייב לחו”ל ניתן לפנות בבקשה מנומקת לבית המשפט בצירוף ערבים וערבות כספית ולבקש את יציאת החייב אל מחוץ לגבולות המדינה.

כינוס נכסי החייב –

עם ההכרזה על פשיטת רגל יינתן צו כינוס לנכסי החייב במסגרתם ירכז כונס הנכסים הרשמי את כל נכסיו של החייב וימכרם במכירה פומבית. באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירה זו, יסלק הנאמן את החובות שצבר החייב כלפי הנושים השונים. במסגרת כינוס הכנסים, ייתפסו כל נכסי החייב למעט אלו המוגנים על פי חוק לרבות רכבים וכלי תחבורה אחרים השייכים לו. בהקשר לחלק זה כפי שנראה בהמשך, החזקת רכב בפשיטת רגל על ידי החייב תתאפשר רק בנסיבות מסוימות.

דיון בבית משפט –

לאחר שהחייב הוכיח כי עמד בכל תוכנית התשלומים שנקבעה עבורו וסילק את החובות שצבר, יתקיים דיון בבית המשפט אשר בו יוצגו לבית המשפט הדוחות הרלוונטיים ויבוקש להכריז על החייב כפושט רגל.

היה וקיבל בית המשפט את הבקשה לפשיטת רגל יכריז על החייב כפושט רגל ויינתן לו צו הפטר. צו ההפטר יכול להיות לאלתר, כלומר באופן מידי ללא תנאים ויכול להיות גם מותנה.

צו מותנה פירשו כי רק לאחר שהחייב יעמוד בכל תוכנית התשלומים שנקבעה עבורו יכנס צו ההפטר לתוקפו. צו הפטר לאלתר ניתן בדרך כלל כאשר מובן כי החייב אינו מסוגל לפרוע את חובותיו או לצאת חזרה לשוק העבודה (בשל מצב בריאותי או הישענות על קצבת ביטוח לאומי).

מוזמנים לקרוא בהרחבה גם על – מה עושים בתהליך של פשיטת רגל.

 

אילו נכסי חייב לא ניתן לתפוס במסגרת כינוס הנכסים בהליך חדלות פירעון

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, קיימים נכסים אשר לא ניתן למוכרם במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בין הנכסים אשר אינם ניתנים למכירה ובהקשר לסוגית רכב בפשיטת רגל ניתן למצוא את הפריטים הבאים:

  • כלי ניידות המשמשים חייב נכה – ככל והחייב נעזר בכלים המשמשים אותו לצורכי התניידותו לא ניתן לתפוס כלים אלו ולמוכרם. הדבר רלוונטי אף לקולנועית או רכב המותאם לנכה.
  • מכונות וכלים אחרים המשמשים את החייב לצורכי עבודתו ונחוצים לו לשם כך עד לגובה כספי מסוים. בהקשר זה ניתן לכלול גם רכב המשמש את החייב לצורכי עבודתו.

נניח והחייב עובד כשליח וברשותו קטנוע, בנסיבות העניין רשאי הוא להשאיר אותו ברשותו כל עוד הוא משמשו לצורכי עבודתו. יש לשים לב כי השארת כלי תחבורה בהליך חדלות פירעון מוגבל עד שווי כספי מסוים אשר אינו גבוה כלל וכלל. מסיבה זו, כאשר מדובר ברכב יקר בהחלט ניתן יהיה לתופסו במסגרת הליכים אלו.

  • חפצים אחרים כגון תשמישי קדושה, בגדים המשמשים את החייב ובני משפחתו, דירת החייב בהתקיים תנאים מסוימים וכו’.

 

בפועל הלכה למעשה, כיצד חייב יוכל להחזיק רכב בהליך חדלות פירעון אם בכלל

באופן כללי, במסגרת הליכי כינוס נכסים, יכונסו כל ניכסי החייב לרבות כלי תחבורה הנמצאים ברשותו. מטרת הכינוס היא למצות באופן המקסימלי שניתן את פירעון החובות בכל הדרכים שניתן ובכל הכלים והרכוש השייך לחייב.

יחד עם זאת, ככל ומדובר ברכב המשמש את החייב לצורכי עבודתו והוא אינו רכב יוקרה ניתן לבקש מהגורמים הרלוונטיים להשאירו בידי החייב.

כיצד חייב יוכל להחזיק רכב בהליך חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הרעיון בהשארת הרכב בידי החייב הוא לאפשר לחייב להמשיך לעבוד באופן תיקן ובכך להמשיך להעביר כספים באופן שוטף לקופת הגבייה ללא איחורים וחיסורים. ככל והרכב אכן מסייע לחייב להגדיל את מקור ההכנסה שלו, הרי שהשארתו בידיו תשרת את מטרת ההליך ואת כל האינטרסים הקיימים. ככל וזה המצב, יש לפנות בבקשה מנומקת התומכת ברשום בה לנאמן או בית המשפט בבקשה להותרת הרכב.

יש לזכור כי ככל ומדובר ברכב יוקרה, הרי שסביר להניח שבקשה להותרתו בידי החייב תדחה שכן  במכירת הרכב יש כדי להביא לסילוק ניכר מהחובות שצבר. ככל ומדובר ברכב צנוע אשר אינו עולה על אלפי שקלים בהחלט ניתן לבקש אתה השארתו.

מה דינו של רכב המשמש נכה

ככל ומדובר ברכב המשמש נכה לצורכי התניידותו הרי שבשום מצב לא ניתן לתפוס רכב זה ולמוכרו גם כאשר מדובר ברכב השווה כמה עשרות אלפי שקלים.

הרעיון העומד מאחורי איסור זה הוא לאפשר לחייב הנכה להמשיך להתנייד ביום יום ללא פגיעה אנושה בו. כמו כן, רכב המשמש נכה אינו מותרות כגון רכב יוקרה אלא הלכה למעשה מהווה ידים ורגלים של הנכה.

מסיבה זהו, ללא תלות בשווי הרכב לא ניתן יהיה לתפוס רכב נכה ולמוכרו במסגרת הליכי כינוס נכסים. ראה בהקשר זה גם מאמר – חובות שלא נכללים בפשיטת רגל.

 

השארת הרכב בידי החייב במסגרת הליכי חדלות פירעון תיבדק בכל מקרה ומקרה לפי נסיבות העניין

הותרת רכב בפשיטת רגל בידי החייב תיבחן בהתאם לנסיבות המקרה והצורך בהשארתו. כך למשל, חייב אשר כל עיסוק נובע משליחויות בחנות פיצה, הרי שללא כלי התחבורה לא יוכל להמשיך לעבוד ולשתף פעולה במסגרת תוכנית הפירעון. במצב דברים שכזה, הסיכוי להותרת כלי התחבורה בידיו גובה. מאידך, חייב אשר טוען כי הרכב משמש אותו לצורכי עבודתו אך בפועל מתברר כי הרכב רק מסייע לו להגיע למקום העבודה כאשר קיימת תחבורה ציבורית ממקום מגוריו למקום העבודה אין כל טעם בהותרת הרכב בחזקתו.

כמו כן, בהתקיים מצבים רפואיים מיוחדים ניתן בהחלט לבקש את הותרת הרכב אף אם לא קיימת נכות של ממש. יש לשים לב כי ככל ושווי הרכב יעמוד על סכום כספי גבוה בהחלט יהיה קשה לחייב לשכנע את הגורמים הרלוונטיים בדבר השארתו בידיו. במקרים כאלה ייתכן והחייב יצטרך למכור את הרכב ולהסתפק ברכב צנוע יותר.

 

מדוע מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון כאשר מעוניינים להשאיר רכב בהליכי חדלות פירעון

כפי שראינו במאמר זה, רכב בפשיטת רגל אינו דבר הנותר באופן אוטומטי בידיו של החייב וכי הכלל הוא כי בהליכי כינוס נכסים גם כלי התחבורה של החייב ישמשו לצורך סילוק החובות. יחד עם זאת, במצבים מסוימים כאשר הרכב משמש את החייב לצורכי עבודתו או כאשר מדובר ברכב המשמש נכה בהחלט ניתן לפנות לגורמים הרלוונטיים ולבקש את הותרת הרכב בחזקת החייב. מוזמנים לקרוא גם – מי זכאי לפשיטת רגל.

עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון יוכל להכין את הבקשה להותרת הרכב באופן מקצועי ומנומק ולשכנע את הגורם הנדרש כי הותרת הרכב בידי החייב דווקא תשרת את מטרת ההליך ולא להפך.

כך גם, יש לזכור כי כינוס נכסי החייב הם רק חלק מהליך שלם כולו הנועד לסייע לו למחוק את החובות שצבר ולפתוח דף חדש בחייו. עורך דין פשיטת רגל חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל לעמוד לצד החייב במסגרת כל ההליך הנ”ל וללוותו עד לקבלת צו ההפטר. ראה גם מאמר – ריבית פשיטת רגל – איך תחושב הרבית בהליך. וכן מאמר העוסק במה הדין עם כספי פנסיה ופיצויים בהליך חדלות פירעון – פשיטת רגל פיצויים.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן